Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Leonardo da Vinci > Aktivnosti > Prijenos inovacija
 
Prijenos inovacija 

Preuzimanje uspješnih projekata drugih država i njihova prilagodba specifiènoj situaciji država partnera.

 • srednje strukovne škole
 • poduzeæa
 • gospodarske/obrtnièke komore

U prijenosu inovacija sudjeluju najmanje 3 partnera iz 3 razlièite države, izmeðu kojih se potpisuje pismo namjere koje odreðuje obveze svakog pojedinog partnera.

 Tko može sudjelovati:

 • ustanove ili organizacije koje pružaju moguænosti uèenja u podruèjima koje obuhvaæa sektorski program Leonardo da Vinci (npr. srednje strukovne škole, obrtnièka uèilišta, itd.)
 • udruge i predstavnici subjekata ukljuèenih u strukovno obrazovanje i osposobljavanje, ukljuèujuæi udruge vježbenika/nauènika, roditelja i nastavnika
 • poduzeæa, socijalni partneri i ostali predstavnici rada, ukljuèujuæi gospodarske komore te ostale trgovaèke i sektorske organizacije
 • tijela odgovorna za sustave i smjernice u podruèju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini
 • centri za istraživanja i tijela koja se bave pitanjima cjeloživotnog uèenja
 • organizacije koje provode tercijarno obrazovanje (visoka uèilišta) mogu sudjelovati u projektima, no rezultati ne smiju biti usmjereni na sudionike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na tercijarnoj razini
 • neprofitne organizacije
 • dobrovoljna udruženja
 • nevladine udruge 

Trajanje projekta

Projekti traju najmanje jednu, a najviše dvije godine.

Partneri

Za aktivnost projekta prijenosa inovacije potrebni su partneri iz zemalja èlanica Programa za cjeloživotno uèenje.

U projektu Prijenosa inovacije sudjeluju najmanje 3 partnera iz najmanje 3 razlièite države od kojih je jedna država èlanica EU.

Partneri se mogu naæi putem osobnih kontakata, kontaktnih seminara ili baze podataka ADAM.

Financiranje

Najveæi iznos financijske potpore iznosi 150.000,00 EUR ukoliko projekt traje 1 godinu, odnosno 300.000,00 EUR ukoliko projekt traje 2 godine.

Najveæi iznos financijske pomoæi može iznositi 75% ukupnog propraèuna projekta.

Prijava

 Rok za prijavu za projekte prijenosa inovacije je 31. sijeènja 2013. godine.

 • Prijavu trebate poslati poštom (po moguænost preporuèena pošiljka): potpisani original prijavnog obrasca s peèatom ustanove i sve privitke zajedno s još jednom kopijom (ukljuèujuæi i privitaka) na adresu:

Agencija za mobilnost i programe EU
Gajeva 22
10 000 Zagreb
"Za Leonardo da Vinci Prijenos inovacija"

Korisni linkovi i dokumenti:

 • Vodiè Programa za cjeloživotno uèenje - 2.b dio - Opis pojedinaènih aktivnosti eng; hrv

Kontakt:

leonardo@mobilnost.hr 

 
 
Aktivnosti Rokovi
Mobilnost 01.02.2013.
Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost 01.02.2013.
Partnerstva 21.02.2013.
Prijenos inovacija 31.01.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu