Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Comenius > Primjeri dobre prakse
 
Primjeri dobre prakse 


Primjeri dobre prakse za Comenius struèna usavršavanja

Primjeri dobre prakse za Comenius školska partnerstva

Primjeri dobre prakse za Comenius asistente

Primjeri dobre prakse za Ugošæivanje Comenius asistenata

 

 

Baze podataka Comenius projekata

  • EST (European Shared Treasure) je baza podataka stvorena kako bi diseminirala projekte Partnerstva provedene u sklopu Comenius, Leonardo da Vinci i Grundtvig potprograma. U EST-u se mogu pronaæi opæe informacije, proizvodi i rezultati proizašli iz projekata Partnerstava od korisnika diljem Europe.

Bazu podataka EST možete pronaæi na http://www.europeansharedtreasure.eu/.

Što ja kao Korisnik moram napraviti?

Kao Korisnik Comenius projekata Partnerstava, a u skladu  s Vašim Ugovorom (Èl.8), Vaša je obveza unijeti rezultate Vašeg Partnerstva u bazu podataka EST (European Shared Treasure). Svi korisnici (partneri i projekt koordinator) obvezni su unijeti rezultate Partnerstava svaki za sebe zasebno. Rezultati Partnerstava su veæinom zajednièki svim partnerima, ali svakako unesite i rezultate koje je napravila Vaša ustanova.

Kako pristupiti bazi podataka EST?

Svakom Korisniku æemo poslati putem e-maila jedinstveno korisnièko ime i lozinku s kojom æete moæi pristupiti bazi podataka EST http://mobilnost.hr.c-a.com.hr/est/login.php. Sve upute za korištenje baze podataka EST možete pronaæi u Priruèniku za korištenje EST-a (NOVO: 29.5.2013).

 

 
 
Aktivnosti Rokovi
Individualna mobilnost uèenika 03.12. 2012.
Struèno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Comenius asistenti/
Ugošæivanje Comenius asistenata
31.01.2013.
Comenius školska partnerstva 21.02.2013.
Regio partnerstva 21.02.2013.
Pripremni posjeti 11.1.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu