Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Comenius > Aktivnosti > Individualna mobilnost uèenika
 
Individualna mobilnost uèenika 

 

Pohaðanje nastave u inozemnoj školi u trajanju od tri do deset mjeseci

Aktivnost Individualna mobilnost uèenika namjenjena je srednjoškolskim uèenicima starijim od 14 godina škola koje sudjeluju u Comenius školskim partnerstvima u okviru koje mogu provesti razdoblje školovanja od 3 mjeseca do 1 školske godine u školi partneru iz projekta školskog partnerstva (osim u državama Cipra, Njemaèke, Irske i Velike Britanije, koje ne sudjeluju u ovoj aktivnosti).

 

Cilj aktivnosti

Cilj aktivnosti Individualna mobilnost uèenika je razviti kod uèenika razumijevanje raznolikosti europskih kultura i jezika, te im pomoæi u stjecanju kompetencija potrebnih za njihov osobni razvoj. Takoðer, cilj ove aktivnosti je ojaèati suradnju izmeðu škola sudionica te omoguæiti priznavanje razdoblja školovanja provedenog u inozemnoj partnerskoj školi.

Kako se prijaviti

Škole koje sudjeluju u projektima Školskih partnerstava se mogu prijaviti za ovu aktivnost na Natjeèaju za 2013. godinu, a aktivnost se provodi u školskoj godini 2013/2014. Rok za prijavu je do 03. prosinca 2012. godine.

Aktivnost se organizira izmeðu škola koje sudjeluju u istom Comenius školskom partnerstvu. Škola koja šalje uèenika imenuje nastavnika za kontakt, a škola domaæin mentora nadležnoga za pripremu i praæenje mobilnosti. Odabir uèenika provodi škola koja ih šalje nakon što joj matièna nacionalna agencija odobri prijavu. Odabir uèenika treba slijediti kriterije opisane u prijavi i savjete iz Vodièa za Comenius individualnu mobilnost uèenika.

Financiranje

Školama koje šalju uèenike financijsku potporu isplaæuju njihove nacionalne agencije. Škola koja šalje uèenike odgovorna je za upravljanje i raspodjelu sredstava. Financijska potpora se koristi za pokrivanje sljedeæih troškova:

  • administrativnih troškova škole koja šalje uèenike
  • troškova jeziène pripreme uèenika
  • administrativnih troškova škole domaæina, ukljuèujuæi i troškove mentorstva
  • troškove povratnog putovanja za uèenika (ukljuèujuæi i domaæe putne troškove)
  • mjeseènu naknadu za uèenika. 

Troškove povezane s obveznim osposobljavanjem uèenika i nastavnika plaæa izravno nacionalna agencija. 

Tijekom boravka u inozemstvu uèenici su ukljuèeni u plan grupnog osiguranja u okviru programa Comenius, koje u ime Europske komisije pruža osiguravajuæe društvo AXA.

Više informacija možete naæi u:

  • Vodièu za individualnu mobilnost uèenika u okviru programa Comenius - hrv/eng
 
 
Aktivnosti Rokovi
Individualna mobilnost uèenika 03.12. 2012.
Struèno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Comenius asistenti/
Ugošæivanje Comenius asistenata
31.01.2013.
Comenius školska partnerstva 21.02.2013.
Regio partnerstva 21.02.2013.
Pripremni posjeti 11.1.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu