Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Euroguidance
 

Euroguidance seminar o profesionalnom usmjeravanju za psihologe u srednjim školama

Sudionici: Struèni suradnici psiholozi u srednjim školama

Vrijeme održavanja: ponedjeljak i utorak, 14. i 15. rujna 2015. od 9 do 17 sati

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb

Predavaèi: prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidoviæ (Institut za društvena istraživanja) , prof. dr. sc. Darja Masliæ Seršiæ, dr. sc. Maja Parmaè Kovaèiæ (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu), dr. sc. Iva Šverko i dr. sc. Toni Babaroviæ (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar).

Organizator: Euroguidance centar Hrvatska koji je dio Euroguidance europske mreže za podršku profesionalnom usmjeravanju. Euroguidance Hrvatska djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije te promièe europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja i mobilnost u svrhu uèenja.

Ciljevi: Svrha seminara je unaprijediti znanje psihologa u srednjim  školama potrebno za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje uèenika te pružanje podrške uèiteljima i roditeljima u razvoju vještina i radnih navika srednjoškolaca s ciljem razvoja radnih vrijednosti, vještina planiranja karijere i cjeloživotne zapošljivosti. U okviru seminara, demonstrirat æe se i primijeniti metode i tehnike psihologijske dijagnostike i savjetovanja u podruèju profesionalnog usmjeravanja. Seminar æe biti usmjeren na procjenu individualnih sposobnosti, potreba, interesa, interpersonalnih vještina i znanja o razlièitim moguænostima razvitka karijere. Iskustveno uèenje bit æe prilagoðeno razlièitim dobnim skupinama i nastavnim okruženjima. Neki od ciljeva seminara su:

·         odreðivanje individualnih i situacijskih odrednica odabira daljnjeg obrazovanja uèenika nakon završene srednje škole

·         unaprjeðivanje uloge školskih psihologa u profesionalnom usmjeravanju uèenika srednjih škola

·         analiza tradicionalnih metoda i instrumenata u podruèju profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja

·         upoznavanje s novim metodama i instrumentima u podruèju profesionalnog usmjeravanja

·         razumijevanje razvoja karijere u kontekstu cjeloživotnog uèenja

Metode i oblici rada: Plenarna predavanja i rad u manjim grupama

Napomena:Tijekom cjelodnevnih radionica sudionicima æe biti osiguran ruèak i pauze za kavu, a po završetku seminara bit æe im uruèena potvrda o sudjelovanju Agencije za odgoj i obrazovanje. Potvrda æe biti uruèena samo sudionicima koji æe prisustvovati u cijelosti (oba dana).

Prijava: Iskljuèivo putem aplikacije http://ettaedu.azoo.hr dostupne na stranicama AZOO-a. Rok za prijavu je 8. rujna 2015. Napominjemo da je broj sudionika ogranièen na 35, stoga je uputno prijaviti se èim prije. Potvrde o zaprimanju prijava bit æe poslane 9. rujna 2015.

Kontakt:

Marija Galoviæ, Euroguidance Hrvatska, Agencija za mobilnost i programe EU

Telefon: 01/5005 635

e-pošta: euroguidance@mobilnost.hr 

Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju.

Glavni ciljevi mreže su:

 • promicati europsku dimenziju u cjeloživotnom uèenju
 • pružati informacije o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju i mobilnosti u svrhu uèenja

Oba cilja usmjerena su na poticanje meðunarodne mobilnosti osoba u obrazovanju i osposobljavanju. Pored toga, savjetnicima u profesionalnom usmjeravanju želi se skrenuti pozornost na postojanje širokog spektra metodologija i praksi u drugim europskim zemljama.

Prvi Euroguidance nacionalni centri uspostavljeni su 1992. godine u okviru europskoga programa Petra. Danas Euroguidance mreža djeluje kao dio Programa za cjeloživotno uèenje te se djelomièno financira iz sredstava Europske unije, a djelomièno iz nacionalnog proraèuna zemalja èlanica mreže. Trenutno brojimo više od 40 nacionalnih Euroguidance centara u 33 europske zemlje.

Nacionalni Euroguidance centar promièe mobilnost i europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj, a djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Ciljevi Euroguidance centra su:

 • poticanje meðunarodne mobilnosti struènjaka iz podruèja profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj,
 • promicanje europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju,
 • pružanje informacija o sustavu obrazovanja i profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj i Europi,
 • poticanje mobilnosti kroz pružanje informacija o moguænostima za uèenje i usavršavanje u europskim zemljama 

EG logo šipak

Kome je namijenjen?
Euroguidance je namijenjen osobama koje se bave profesionalnim usmjeravanjem u zapošljavanju i obrazovanju na svim razinama (psiholozi u osnovnim i srednjim školama, pedagozi, savjetnici za profesionalno savjetovanje i informiranje, socijalni radnici ili struènjaci srodnih znanja), kao i osobama koje su prisutne na tržištu rada i trebaju profesionalno usmjeravanje. Euroguidance pomaže i onima koji žele uèiti i usavršavati se u drugim europskim zemljama dajuæi im relevantne informacije o tamošnjim sustavima obrazovanja i osposobljavanja te moguænostima mobilnosti koje im se pružaju.

Kao struènjaku koji se bavi profesionalnim usmjeravanjem u obrazovanju i zapošljavanju Euroguidance centar nudi Vam sljedeæe usluge:

 • objavljuje novosti i primjere dobre prakse u profesionalnom usmjeravanju u Europi,
 • daje pristup informacijama o nadolazeæim studijskim posjetima u europskim zemljama vezanima za teme iz podruèja profesionalnog usmjeravanja,
 • na mrežnoj stranici objavljuje priruènike o i poveznice na aktualne metode, tehnike i alate za rad u profesionalnom usmjeravanju i savjetovanju,
 • omoguæuje suradnju s kolegama u zemlji i u Europi, 
 • daje relevantne informacije o moguænostima uèenja i usavršavanja u drugim europskim zemljama, te o moguæem ostvarenju financijske potpore za mobilnost.

Kao student, uèenik, nastavnik, sudionik obrazovnog procesa, zaposlena ili nezaposlena osoba na tržištu rada imate priliku:

 • dobiti informacije o sustavima obrazovanja i usavršavanja u Europi,
 • pronaæi željeno obrazovanje ili usavršavanje u nekoj od europskih zemalja putem informacija koje vam daje Euroguidance centar,
 • saznati koji programi Europske unije potièu meðunarodnu mobilnost te kako se prijaviti za financijsku potporu,
 • dobiti informacije o moguænostima profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja u zemlji u svrhu unaprjeðivanja profesionalnog razvoja
 
  
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu