Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Euroguidance > Obrazovanje u Republici Hrvatskoj > Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sustav predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Osim toga, Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sustav i izradu nastavnih planova i programa visoke naobrazbe u zemlji i inozemstvu te osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad i stručno obrazovanje i usavršavanje nastavnika, smještaj, prehranu i druga pitanja životnoga i radnoga studentskog standarda te inspekcijske poslove visoke naobrazbe. Također, Ministarstvo je zaduženo za poslove koje se odnose na: razvitak znanstvenoistraživačke djelatnosti i znanstveno-tehničkih informacija i komunikacija; razvitak znanstvenoistraživačkih i drugih pravnih osoba; razvitak znanosti i primjenu znanstvenih dostignuća u pojedinim područjima i slično, kao i na razvitak športa i tjelesne kulture; zaštitu i unapređenje zdravlja djece, mladeži i odraslih te na djelatnost udruga u području sporta.

Sustav obrazovanja u Republici Hrvatskoj sastoji se od:

  • predškolskog odgoja,
  • osnovnog obrazovanja,
  • srednjeg obrazovanja,
  • visoke naobrazbe.

Predškolski odgoj u Republici Hrvatskoj obuhvaća odgoj, naobrazbu i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u školu.

Osmogodišnje osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj obvezno je i besplatno za svu djecu u dobi od šeste do petnaeste godine.

Srednjoškolskim obrazovanjem se svakome pod jednakim uvjetima i prema njegovim sposobnostima, nakon završetka osnovnog školovanja, omogućava stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.

Kvalitetna visoka naobrazba preduvjet je uspješnog društva. Stoga je jedan od glavnih zadataka Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa briga o stvaranju intelektualne jezgre koja provodi tu važnu zadaću uz pomoć hrvatskih sveučilišta, veleučilišta i visokih škola.


Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO)

Hrvatski kvalifikacijski okvir (engl. Croatian Qualifications Framework) instrument je uređenja sustava kvalifikacija u Republici Hrvatskoj koji osigurava jasnoću, pristupanje stjecanju, pouzdano stjecanje, prohodnost i kvalitetu kvalifikacija kao i povezivanje razina kvalifikacija u Republici Hrvatskoj s razinama kvalifikacija Europskoga kvalifikacijskog okvira (EKO) i Kvalifikacijskog okvira Europskoga prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA) te, posredno, s razinama kvalifikacija kvalifikacijskih okvira u drugim zemljama.

HKO ima reformsku ulogu u sustavu obrazovanja što uključuje: obrazovne programe temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, transparentne kriterije ocjenjivanja ishoda učenja, razvoj kriterija i procedura za vrednovanje i priznavanje ishoda neformalnog i informalnog učenja, osnaživanje i daljnji razvoj cjeloživotnog učenja te osiguranje kvalitete stjecanja svih kvalifikacija.

Osnovni su ciljevi HKO-a, između ostalog, osiguravanje uvjeta za kvalitetno obrazovanje i učenje u skladu s potrebama gospodarskog razvoja, socijalne uključivosti i ravnomjernog razvoja, jačanje konkurentske prednosti hrvatskog gospodarstva koja se temelji na ljudskim potencijalima, osiguravanje uvjeta za jednaku dostupnost obrazovanju tijekom cijelog života te jednostavnost prepoznavanja i priznavanja inozemnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj i hrvatskih kvalifikacija u inozemstvu.

Detaljne informacije o sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj, uključujući sve sektore obrazovanja, od predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja do visoke naobrazbe te o hrvatskom kvalifikacijskom okviru možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta: www.public.mzos.hr.


Popis ustanova u RH s obrazovnim programima:Strateški dokumenti:

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu