Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Euroguidance > Profesionalno usmjeravanje > Profesionalno usmjeravanje u Europskoj uniji
 
Profesionalno usmjeravanje u Europskoj uniji 

Cjeloživotno profesionalno usmjeravanje u obrazovanju i osposobljavanju dobiva sve veæe znaèenje u Europskoj uniji, kao alat za doprinos društvenom i gospodarskom razvoju.

U nastavku slijedi popis europskih institucija, mreža i inicijativa koje svojim radom pridonose razlièitim aspektima razvoja cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja.


Euroguidance mreža
Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju s naglaskom na mobilnost i struèno usavršavanje.

Primarna ciljna skupina Euroguidance mreže jesu savjetnici u profesionalnom usmjeravanju te donosioci odluka iz sektora obrazovanja i zapošljavanja u svim europskim zemljama.

Osnovne aktivnosti Euroguidance centara razlikuju se u pojedinim zemljama, ali zajednièko im je to da su usmjerene prema ostvarenju dvaju osnovnih ciljeva mreže te:

  • potièu mobilnost i promièu europsku dimenziju u cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju u podruèju obrazovanja i zapošljavanja,
  • savjetnicima u profesionalnom usmjeravanju, ali i svima koji žele uèiti u inozemstvu, pružaju informacije o moguænostima uèenja i usavršavanja i sustavima obrazovanja i osposobljavanja u europskim zemljama.

Financijsku podršku Euroguidance centrima pruža Europska komisija u okviru Programa za cjeloživotno uèenje, a dio financijske podrške osigurava se iz proraèuna zemalja èlanica mreže.

Cedefop - cjeloživotno profesionalno usmjeravanje
CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) je referentni centar Europske unije za strukovno obrazovanje. Mrežne stranice CEDEFOP-a namijenjene podruèju profesionalnog usmjeravanja predstavljaju važan resurs za pružanje informacija o aktualnim novostima u razvoju politika profesionalnog usmjeravanja u Europskoj uniji, ali i važnu platformu za razmjenu informacija na meðunarodnoj razini.

Publikacije CEDEFOP-a pružaju uvid u sve aspekte cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja, te daju smjernice za uporabu aktualnih alata i metoda za unaprjeðenje politika cjeloživotnog usmjeravanja na lokalnim, nacionalnim i regionalnim razinama, ali takoðer omoguæuju umrežavanje struènjaka na europskoj razini.

ELGPN - European Lifelong Guidance Policy Network
Europska mreža politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja utemeljena je 2007. godine na inicijativu Europske komisije s ciljem ujednaèavanja politika cjeloživotnog usmjeravanja u podruèju zapošljavanja i obrazovanja u zemljama èlanicama EU i zemljama kandidatima. Podrška je razvoju sustava nacionalnih politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja te povezivanja s politikama zapošljavanja, cjeloživotnog uèenja i socijalnog ukljuèivanja, te razmjene iskustava i znanja meðu njenim èlanicama. Financiranje Mreže provodi se kroz projektne aktivnosti Programa za cjeloživotno uèenje 2007-2013 Europske Komisije.

Temeljni ciljevi ELGPN-a su:

  • omoguæiti državama èlanicama EU razmjenu informacija u podruèju profesionalnog usmjeravanja,
  • pratiti nacionalne i europske aktivnosti u prioritetnim podruèjima definiranima u Rezoluciji o ukljuèivanju cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u strategije cjeloživotnog uèenja (2008) (istraživanja, izvješæa, evaluacije i dr.),
  • nastojati osigurati ukljuèivanje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u razne politike EU (zapošljavanje i socijalno ukljuèivanje).

International Centre for Career Development and Public Policy, ICCDPP

Osnovne aktivnosti Centra usmjerene su na prijenos i širenje znanja povezujuæi upravljanje karijerom i razvoj politika profesionalnog usmjeravanja. Glavna zadaæa centra je razmjena znanja i informacija o pitanjima vezanima za upravljanje karijerom i javne politike.

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development

OECD, zajedno s Europskom unijom ima glavnu ulogu u podizanju svijesti o važnosti profesionalnog usmjeravanja.

Na mrežnim stranicama organizacije nalaze se struène publikacije, èlanci o razlièitim aspektima profesionalnog usmjeravanja vezani uz kvalitetu u profesionalnom usmjeravanju, korištenje informacijsko-komunikacijskih alata u profesionalnom usmjeravanju i osposobljavanju te usavršavanje savjetnika u profesionalnom usmjeravanju.

 

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu