Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Euroguidance > Profesionalno usmjeravanje > Profesionalno usmjeravanje u Republici Hrvatskoj > Hrvatski zavod za zapošljavanje
 
Hrvatski zavod za zapošljavanje 

Hrvatski zavod za zapošljavanje javna je ustanova Republike Hrvatske koja se bavi posredovanjem pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti s osnovnom zadaæom rješavanja pitanja vezanih za zapošljavanje i nezaposlenost.Hrvatski zavod za zapošljavanje je u dosadašnjim izvješæima Europske zaklade za struènu izobrazbu (ETF), Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja (CEDEFOP) i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) prepoznat je kao „glavni dionik cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i sustavno organiziranog pružanja usluga korisnicima (nezaposlenima, poslodavcima, zaposlenima, uèenicima i studentima) u Republici Hrvatskoj." („System of information, guidance and counselling services - National questionnaire, Republic of Croatia", OECD, March 2005.)

Usluge profesionalnog usmjeravanja namijenjene su uèenicima, studentima, nezaposlenim osobama, tražiteljima zaposlenja i poslodavcima.

- Centri za informiranje i profesionalno savjetovanje podruènih ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Centar za informiranje i profesionalno savjetovanje (CIPS) je usluga koju podruène službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nude svima kojima su potrebne informacije o moguænostima zaposlenja, stanja na tržištu rada, zanimanjima, moguænostima obrazovanja. Djeluju na naèelu samopomoæi uz dežurnog savjetnika. U CIPS-u je moguæe:

informirati se o moguænostima obrazovanja, stipendiranja, zapošljavanja,koristiti raèunalni program profesionalnog usmjeravanja „Moj izbor", pregledavati slobodna radna mjesta,dobiti struènu pomoæ u izradi molbe i životopisa.

Kako bi se omoguæio bolji pristup uslugama profesionalnog usmjeravanja svim graðanima Republike Hrvatske planira se uspostava ovakvih centara izvan prostora Zavoda za zapošljavanje.


Raèunalni program "Moj izbor "

Profesionalno usmjeravanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Profesionalno usmjeravanje - namijenjeno uèenicima osnovnih i srednjih škola

Profesionalna rehabilitacija osoba s invaliditetom

Kako odabrati najprikladnijeg radnika ?

Vodiè kroz radionice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Zapošljavanje osoba s invaliditetom


Više informacija o uslugama profesionalnog usmjeravanja:

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Središnja služba

Radnièka cesta 1
10000 Zagreb
Poštanski pretinac 933

www.hzz.hr
hzz@hzz.hr

 

-   Europska mreža politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja- ELGPN u Republici Hrvatskoj

Europska mreža politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja (engl. European Lifelong Guidance Policy Network, skr. ELGPN) utemeljena je 2007. godine na inicijativu Europske komisije s ciljem ujednaèavanja politika cjeloživotnog usmjeravanja u podruèju zapošljavanja i obrazovanja u zemljama èlanicama EU i zemljama kandidatima.

S ciljem pristupanja Republike Hrvatske mreži ELGPN- a u svojstvu punopravne èlanice, ministri dvaju resornih Ministarstava (Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa) potpisali su pristupne dokumente i imenovali Hrvatski zavod za zapošljavanje nacionalnim predstavnikom i operativnim partnerom projekta na razini Republike Hrvatske.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu