Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Euroguidance > Struèna usavršavanja / info dogaðanja  > 2012. > CH-Q trening
 
Euroguidance trening 

Euroguidance trening

„CH-Q trening prve razine: 'Schweizerisches QualifikationProgramm zur Berufslaufbahn’/ Swiss career qualification program“

3. – 7. rujna 2012.
Trakošæan, Hrvatska

Bavite se profesionalnim usmjeravanjem u obrazovanju, zapošljavanju ili razvojem ljudskih potencijala?
Želite sudjelovati na treningu usmjerenom na poticanje i razvoj vještina upravljanja karijerom i upravljanja osobnim i profesionalnim razvojem?Pozivamo vas na trening koji ima za cilj poveæati svijest o vlastitim potencijalima, vještinama i kompetencijama i potaknuti sudionike na rad na svom profesionalnom razvoju.

Prijavite se za sudjelovanje na CH-Q treningu prve razine koji organizira Centar Euroguidance Hrvatska u suradnji s Nacionalnim Euroguidance centrom iz Nizozemske!

Što je Euroguidance Hrvatska?

Centar Euroguidance Hrvatska promièe mobilnost i europsku dimenziju u cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju u Republici Hrvatskoj, a djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Ciljevi Euroguidance centra jesu:

 • poticanje meðunarodne mobilnosti struènjaka iz podruèja profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj kroz pružanje informacija o moguænostima za uèenje i usavršavanje u europskim zemljama,
 • promicanje europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju,
 • pružanje informacija o sustavu obrazovanja i profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj i Europi.

Što je CH-Q?
CH-Q je kratica za „Schweizerisches Qualifikationsprogramm zur Berufslaufbahn (Swiss career qualification program), program utemeljen 1993. godine u Švicarskoj, a danas se koristi u nekoliko europskih zemalja. Osnovni cilj CH-Q programa jest daljnji individualni razvoj mladih i odraslih u obrazovanju i karijeri s ciljem poticanja fleksibilnosti i mobilnosti. Izmeðu ostalog, CH-Q predstavlja model upravljanja osobnim kompetencijama u skladu sa željenim razvojem karijere.


Osnovna naèela CH-Q metode
Osnovna naèela CH-Q treninga utemeljena su od strane švicarske CH-Q fondacije te jesu sljedeæa:

„Holistièko“ naèelo (u pogledu na sadržaj i naèin provoðenja treninga; alati, metode i slièno) tj.:

 • spajanje razlièitih podruèja aktivnosti;
 • kombinacija kulturnog, opæeg i profesionalnog obrazovanja tj. osposobljavanja;
 • ravnomjerna raspodjela izmeðu teorijskog i praktiènog dijela obuke;
 • rasprava o svim vrstama kompetencija: profesionalnim, metodološkim, društvenim i osobnim kompetencijama;
 • promicanje naèela jednakih moguænosti: svi smo jednaki i stoga svi imamo iste prilike.

‘Life-long learning principle' odnosno naèelo cjeloživotnog uèenja (individualna podruèja, tj.):

 • poveæanje svjesnosti pojedinca o vlastitim moguænostima (self-concept);
 • poveæanje sposobnosti djelovanja (osnaživanje);
 • poveæanje profesionalne fleksibilnosti/mobilnosti (održive vještine za tržište rada).

Razine CH-Q treninga

 • CH-Q prve razine: osnovna razina, upravljanje osobnim kompetencijama, „mapiranje“ osobnih motiva i vještina, upravljanje osobnim vještinama. Trening je usmjeren na poticanje i razvoj vještina upravljanja karijerom ( i životom).
 • CH-Q druge razine: nakon ove razine osoba može održavati CH-Q trening, ali iskljuèivo uz nadzor trenera CH-Q treæe razine.
 • CH-Q treæe razine: napredna razina, usmjerena na edukaciju, trening i savjetovanje. Polaznici treæe razine dobivaju certifikat te i sami postaju licencirani CH-Q treneri te mogu provoditi treninge prve razine te nadgledati trenere druge razine.
 • CH-Q èetvrte razine: struèna razina (struènjaci iz razlièitih disciplina poput psihologije, sociologije, profesionalnog usmjeravanje, razvoja ljudskih potencijala, i slièno).

Ciljevi CH-Q treninga prve razine

CH-Q trening prve razine namijenjen je širokom rasponu polaznika, mladih i odraslih, te može biti usmjeren na postizanje razlièitih ciljeva:

 • 1A: priprema za karijeru, koraci prema razvoju karijere
 • 1B: pozicioniranje, planiranje i razvoj karijere
 • 1C: priprema molbi za zaposlenje/postupak kvalifikacije (vrednovanje prethodnog uèenja)

CH-Q trening prve razine, 3. – 7. 9. 2012., Trakošæan, Hrvatska

Trening za koji se prijavljujete usmjeren je na upravljanje karijerom odnosno, pozicioniranje, planiranje i razvoj karijere. Nakon treninga, polaznici s dobivenim certifikatom biti æe osposobljeni prikazati sposobnost upravljanja osobnim kompetencijama prema CH-Q metodi.

Osnovni ciljevi treninga prve razine „Certification level 1“ (upravljanje osobnim kompetencijama):

Nakon završenog treninga, polaznici mogu:

 • vrednovati/ocijeniti, utemeljiti i dokumentirati vlastite vještine, kompetencije i kvalifikacije na sustavan i organiziran naèin;
 • koristiti pozicioniranje s ciljem definiranja važnih osobnih prednosti i temeljnih kompetencija (pronaæi 'red threat')
 • izvuæi zakljuèke za daljnji razvoj osobne karijere iz prethodnih koraka uèenja;
 • prepoznati moguænosti za daljnju karijeru i planirati realne korake za daljnji osobni i profesionalni razvoj;
 • kontinuirano i održivo upravljati osobnim kompetencijama uz podršku portfolio alata i uz vlastitu odgovornost.

U sluèaju organizacije viših razina CH-Q treninga u Hrvatskoj, polaznici ovog treninga postaju potencijalni kandidati za daljnje osposobljavanje te stjeèu moguænost da i sami postanu akreditirani CH-Q treneri.


Kako æe CH-Q trening izgledati?
Trening traje od 3. do 7. rujna 2012. Trening ukljuèuje razlièite vrste vježbi u svrhu postizanja gore navedenih ciljeva. Vježbe su o vašim kompetencijama, vašim (profesionalnim i životnim) vrijednostima, vašim motivima i kvalitetama. Tijekom treninga oèekuje vas dijalog s drugim sudionicima kako bi meðusobno pomogli jedni drugima u postizanju ciljeva. Takoðer, imat æete dovoljno vremena za promišljanje i samoopažanje. Posljednji dio treninga posveæen je izradi individualnih akcijskih planova i prezentaciji istih te izradi osobnog portfolia.

Tko se može prijaviti?
Prijaviti se mogu osobe koje se bave profesionalnim usmjeravanjem u zapošljavanju i obrazovanju na svim razinama: psiholozi u osnovnim i srednjim školama, pedagozi, savjetnici za profesionalno savjetovanje i informiranje, socijalni radnici ili struènjaci srodnih znanja koji se bave profesionalnim usmjeravanjem, voditelji ljudskih resursa odnosno, osobe koje imaju iskustva u cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju i upravljanju ljudskim resursima. Za prijavu je nužno vrlo dobro znanje engleskoga jezika s obzirom da æe se trening provoditi na engleskom jeziku.

Financijska potpora
Euroguidance Hrvatska u cijelosti pokriva kotizaciju koja ukljuèuje smještaj i najam prostora za održavanje treninga, sve obroke, potrebne materijale za trening te troškove izdavanja uvjerenja o završenoj obuci. Takoðer snosi troškove putovanja do Zagreba te organizaciju puta od Zagreba do Trakošæana (polazak u nedjelju, 2.9.2012.). Trošak puta do Zagreba Euroguidance Hrvatska pokriva u cijelosti, na temelju stvarno nastalih troškova. Prihvatljivi su iskljuèivo troškovi javnog prijevoza. Pored navedenog, Euroguidance Hrvatska sudionicima pokriva troškove života za dan dolaska (nedjelja, 2.9.2012.)

Što se oèekuje od prijavitelja?

 • vrlo dobro poznavanje engleskog jezika (najmanje razina B2)
 • završen sveuèilišni i/ili struèni studij iz relevantnog podruèja (obrazovni studiji, psihologija, pedagogija, sociologija, profesionalno usmjeravanje i savjetovanje, obrazovanje odraslih, itd.) ili struèno osposobljavanje iz navedenih podruèja
 • profesionalno iskustvo u relevantnom podruèju: profesionalno usmjeravanje i savjetovanje
 • prije treninga sudionici su obvezni napraviti „pripremni rad“, slijedeæi upute u dokumentima koje æe im treneri poslati. Tijekom treninga oèekuje se aktivan doprinos i uèešæe sudionika. Nakon treninga (koji završava prezentacijama svih sudionika) sudionici su obvezni razviti osobni „portfolio“ prije dobivanja uvjerenja o završenoj obuci.

Kako se prijaviti za Euroguidance Studijski posjet ?

 • proèitajte niže priloženi dokument „CH-Q training – guidelines“
 • ispunite prijavni obrazac koji se nalazi na www.mobilnost.hr na engleskom jeziku
 • ispišite i potpišite ispunjeni prijavni obrazac
 • ispunite Europass životopis na engleskom jeziku
 • pripremite motivacijsko pismo na engleskom jeziku
 • pripremite presliku diplome odnosno, uvjerenja o struènom osposobljavanju
 • prijavni obrazac s popratnom dokumentacijom pošaljite preporuèenom poštom najkasnije do 13. srpnja 2012. na adresu:

  Agencija za mobilnost i programe EU
  Gajeva 22
  10000 Zagreb

s naznakom „Prijava za Euroguidance CH-Q trening“, kao i elektronskom poštom na euroguidance@mobilnost.hr u istom roku.

Kao što je prethodno navedeno, uz prijavni obrazac potrebno je priložiti i Europass životopis te motivacijsko pismo na engleskom jeziku, kao i presliku diplome odnosno, uvjerenja o struènom osposobljavanju.

Za dodatne informacije obratite nam se na adresu elektronske pošte euroguidance@mobilnost.hr, ili na broj telefona 01/549 7896 radnim danom od 13 – 16h.

Veselimo se Vašim prijavama!

Prijavni obrazac
Tekst poziva na prijavu (pdf)
CH-Q training – guidelines (part 1)
CH-Q training – guidelines (part 2)
CH-Q training – guidelines (part 3)

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu