Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Bolonjska skupina
 

Hrvatska stručna skupina za Bolonjski proces

Hrvatska stručna skupina za Bolonjski proces imenovana je 2011. godine radi podupiranja i promišljanja provedbe Bolonjskog procesa u Republici Hrvatskoj, odnosno informiranja javnosti o Bolonjskom procesu, inicijativama i programima Europske unije u području visokog obrazovanja te radi poticanja i vođenja nacionalnog dijaloga o provedbi Bolonjskog procesa. Aktivnosti članova Stručne skupine obuhvaćaju, između ostalog, i sljedeće:

·       organizaciju konferencija, okruglih stolova, seminara i drugih događanja  o provedbi Bolonjskog procesa u Hrvatskoj;   

·       savjetovanje visokih učilišta o reformi visokog obrazovanja;

·       pomoć pri formiranju politike visokog obrazovanja;

·       promotivne aktivnosti;

·       sudjelovanje na konferencijama i stručnim usavršavanjima na razini Europske unije.

Djelovanje Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces odvija se u okviru projekta Europske komisije Nacionalni timovi bolonjskih stručnjaka, koji je dio Programa za cjeloživotno učenje 2011. – 2013. Rad Skupine velikim se dijelom financira projektnim sredstvima Europske komisije. Mandat članova Stručne skupine traje od srpnja 2011. godine do prosinca 2013. godine, a njeni članovi imenovani su Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa slijedom provedenog natječaja. Prijave pristigle na natječaj je temeljem dogovorenih kriterija vrednovalo Povjerenstvo za izbor Stručne skupine, a prijedlog za imenovanje članova Stručne skupine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa uputilo je na suglasnost Rektorskome zboru i Vijeću veleučilišta i visokih škola. Podršku radu Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces pruža Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a rad njezinih članova koordinira se i s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje te s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa.

Članovi Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces  

Iva Biondić, Veleučilište Vern

Ivan Buljan, student, Sveučilište u Zadru

prof. dr. sc. Blaženka Divjak, prorektorica za studente i studije, Sveučilište u Zagrebu

prof. dr. sc. Mile Dželalija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu

Vilma Kotlar, studentica, Sveučilište u Rijeci

prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za istraživanje i tehnologiju, Sveučilište u Zagrebu

prof. dr. sc. Leonardo Marušić, pročelnik Pomorskog odjela, Sveučilište u Zadru

dr. sc. Žarko Nožica, prof. visoke škole, Tehničko veleučilište Zagreb

prof. dr. sc. Ivan Padjen, Pravni fakultet, Sveučilište u Rijeci

 

 

 

 

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu