Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Euroguidance > Struèna usavršavanja / info dogaðanja  > 2014. > Profesionalno usmjeravanje – dvodnevni seminar za pedagoge u osnovnim školama
 
Profesionalno usmjeravanje – dvodnevni seminar za pedagoge u osnovnim školama 

Sudionici: Pedagozi u osnovnim školama

Vrijeme održavanja: èetvrtak i petak, 18. i 19. prosinca 2014. od 9 do 17 sati

Mjesto održavanja: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Dvorana Ban centra, Ulica Augusta Cesarca 4, Zagreb 

Predavaèice: prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidoviæ (Institut za društvena istraživanja) i prof. dr. sc. Darja Masliæ Seršiæ (Odsjek psihologiju, Filozofski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu)

Organizator: Euroguidance Hrvatska koji je dio Euroguidance europske mreže za podršku profesionalnom usmjeravanju. Euroguidance Hrvatska djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije te promièe mobilnost i europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj.

Ciljevi: Svrha seminara je produbiti znanje pedagoga u osnovnim školama za pružanje podrške uèenicima pri razvoju vještina i radnih navika radi razvitka buduæe karijere i cjeloživotne zapošljivosti. U okviru seminara demonstrirat æe se i primijeniti metode i tehnike interaktivnog rada s uèenicima. Seminar æe biti usmjeren na procjenu individualnih sposobnosti, potreba, interesa, interpersonalnih vještina i znanja o razlièitim moguænostima razvitka karijere. Iskustveno uèenje bit æe prilagoðeno razlièitim dobnim skupinama i nastavnim okruženjima. Neki od ciljeva seminara su:

  • priznavanje osobnih i drugih èimbenika koji utjeèu na uèenikov odabir daljnjeg obrazovanja
  • razumijevanje uloge pedagoga u procesu profesionalnog usmjeravanja
  • uvoðenje tema vezanih uz odabir obrazovanja/zanimanja u redovnu nastavu
  • osposobljavanje pedagoga za donošenje odluka vezanih uz razvitak karijere
  • razumijevanje razvoja karijere u kontekstu cjeloživotnog uèenja

Metode i oblici rada: Plenarna predavanja i rad u manjim grupama

Napomena: Tijekom cjelodnevnih radionica sudionicima æe biti osiguran ruèak i pauze za kavu, a po završetku seminara bit æe im uruèena potvrda o sudjelovanju Agencije za odgoj i obrazovanje. Potvrda æe biti uruèena samo sudionicima koji æe prisustvovati u cijelosti (oba dana).

Prijava: Iskljuèivo putem aplikacije www.ettaedu.eu dostupne na stranicama AZOO-a. Rok za prijavu je 15. prosinca 2014. Napominjemo da je broj sudionika ogranièen na 40, stoga je uputno prijaviti se èim prije. Potvrde o zaprimanju prijava bit æe poslane 16. prosinca 2014.

Kontakt:

Marija Galoviæ, Euroguidance Hrvatska, Agencija za mobilnost i programe EU

Telefon: 01/5005 633

e-pošta: euroguidance@mobilnost.hr

Download
 
pdf / 311 KB
 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu