Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Euroguidance > Profesionalno usmjeravanje > Profesionalno usmjeravanje u Republici Hrvatskoj > Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) - profesionalno usmjeravanje u obrazovnom sustavu 

Usmjeravanje, vođenje i savjetovanje u području odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj provodi se prema postojećim nacionalnim strateškim dokumentima, zakonima i provedbenim propisima. Stručni suradnici i nastavnici imaju zakonski utemeljene obveze i prava u području stručnog usavršavanja osobito iz komunikacijskih, organizacijskih, psihoterapijskih znanja i vještina potrebnih za ovu vrstu usluga. Obrazovni sustav koristi i druge dionike za potrebe usluga profesionalnog usmjeravanja poput roditelja učenika i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ). Roditelji sudjeluju kroz roditeljske sastanke, Vijeće roditelja u osnovnim i srednjim školama, radom u školskim odborima i uključujući se u diskusije na forumu koje povremeno organizira MZOS.

Profesionalno usmjeravanje u školama najčešće se provodi putem pojedinačnih razgovora u svrhu prikupljanja podataka o učenikovim interesima, sposobnostima, vještinama i teškoćama, u okviru rada stručnih suradnika pedagoga.

Obrazovni sustav koristi usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje su usmjerene na pružanje pomoći učenicima i mladim ljudima (studentima). HZZ tako, na primjer, provodi brojne aktivnosti za učenike s teškoćama u razvoju i sa zdravstvenim teškoćama, s neodlučnim učenicima, onima koji žele promijeniti obrazovni program, a u suradnji sa školama kontinuirano provodi identifikaciju darovitih učenika. Navedene aktivnosti mogu biti primjenjive za sve učenike, ali i za druge mlade i odrasle korisnike. Neke od aktivnosti koje HZZ provodi prema navedenim ciljnim skupinama u obrazovanju su: primjena anketa o profesionalnim namjerama učenika, profesionalno informiranje i savjetovanje, pomoć studentima u procjeni vlastitih radnih i osobnih mogućnosti, radionice s ciljem stjecanja vještina aktivnog traženja posla i druge.


Profesionalno usmjeravanje u obrazovanju - Strateški dokumenti


Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Informacije o profesionalnom usmjeravanju u obrazovnom sustavu mogu se naći i u Zborniku radova „80 godina cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj:Novi izazovi i pristupi“, u tekstu „Profesionalno usmjeravanje u obrazovnom sustavu“ autorice Mihaele Dubravac Šigir (str.19) u kojem se citiraju relevantni dijelovi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, vezani uz profesionalno usmjeravanje u obrazovanju koje i mi ovdje prenosimo:

„U Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, među ciljevima i načelima odgoja i obrazovanja nalazimo između ostalih i uporišta za izvršenje poslova profesionalnog usmjeravanja:

Članak 4.

  • osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija,
  • osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća, 
  •  osposobiti učenike za cjeloživotno učenje,
  • obrazovanje u školskoj ustanovi temelji se na decentralizaciji u smislu povećanja ovlaštenja i odgovornosti na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini,
  • odgojno-obrazovna djelatnost u školskoj ustanovi temelji se na partnerstvu svih odgojno-obrazovnih čimbenika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini“.
    (Profesionalno usmjeravanje u obrazovnom sustavu, Mihaela Dubravac Šigir, Zbornik radova „80 godina cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj:Novi izazovi i pristupi“, str. 19)

Nacionalni okvirni kurikulum

Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi utvrđuje vrijednosti, načela, općeobrazovne ciljeve i ciljeve poučavanja, koncepciju učenja i poučavanja, pristupe poučavanju, obrazovne ciljeve po obrazovnim područjima i predmetima definirane ishodima obrazovanja, odnosno kompetencijama te vrednovanje i ocjenjivanje.

U okviru svojih ciljeva Nacionalni okvirni kurikulum između ostaloga zahtijeva i potrebu osiguranja stjecanja općeobrazovnih i strukovnih kompetencija te ih osposobljavanja za život i rad u promjenjivu društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva.

Kontakt: infokurikulum@mzos.hr


HNOS - škola po mjeri učenika

S ciljem razvijanja "škole po mjeri učenika" izrađen je Hrvatski nacionalni obrazovni standard kao osnova za promjene u programiranju i načinu rada u osnovnom školstvu. HNOS uvodi rasterećenje uklanjanjem suvišnih obrazovnih sadržaja, suvremeni način poučavanja temeljen na istraživačkoj nastavi, samostalnom i skupnom radu te primjenjivom znanju i vještinama.

Kontakt: HNOS@mzos.hr

 


Više informacija o profesionalnom usmjeravanju u obrazovnom sustavu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Donje Svetice 38
10000 Zagreb

http://public.mzos.hr

 

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu