Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Euroguidance > Struèna usavršavanja / info dogaðanja  > 2014. > Profesionalno usmjeravanje – dvodnevni seminar za psihologe u osnovnim školama
 
Profesionalno usmjeravanje – dvodnevni seminar za psihologe u osnovnim školama 

Sudionici: Psiholozi u osnovnim školama

Vrijeme održavanja: èetvrtak i petak, 13.i 14. studenog 2014. od 9 do 17 sati

Mjesto održavanja: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Dvorana Ban centar, Ulica Augusta Cesarca 4, Zagreb

Predavaèi: prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidoviæ (Institut za društvena istraživanja) , prof. dr. sc. Darja Masliæ Seršiæ, dr. sc. Maja Parmaæ Kovaèiæ (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu), dr. sc. Iva Šverko i dr. sc. Toni Babaroviæ (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar).

Organizator: Euroguidance centar Hrvatska koji je dio Euroguidance europske mreže za podršku profesionalnom usmjeravanju. Euroguidance Hrvatska djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije te promièe mobilnost i europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj.

Ciljevi: Svrha seminara je unaprijediti znanje psihologa u osnovnim školama potrebno za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje uèenika te pružanje podrške uèiteljima i roditeljima u razvoju vještina i radnih navika osnovnoškolaca s ciljem razvoja radnih vrijednosti, vještina planiranja karijere i cjeloživotne zapošljivosti. U okviru seminara, demonstrirat æe se i primijeniti metode i tehnike psihologijske dijagnostike i savjetovanja u podruèju profesionalnog usmjeravanja. Seminar æe biti usmjeren na procjenu individualnih sposobnosti, potreba, interesa, interpersonalnih vještina i znanja o razlièitim moguænostima razvitka karijere. Iskustveno uèenje bit æe prilagoðeno razlièitim dobnim skupinama i nastavnim okruženjima. Neki od ciljeva seminara su:

  • odreðivanje individualnih i situacijskih odrednica odabira daljnjeg obrazovanja uèenika nakon završene osnovne škole
  • unaprjeðivanje uloge školskih psihologa u profesionalnom usmjeravanju uèenika osnovnih škola
  • analiza tradicionalnih metoda i instrumenata u podruèju profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja
  • upoznavanje s novim metodama i instrumentima u podruèju profesionalnog usmjeravanja
  • razumijevanje razvoja karijere u kontekstu cjeloživotnog uèenja

Metode i oblici rada: Plenarna predavanja i rad u manjim grupama

Napomena: Tijekom cjelodnevnih radionica sudionicima æe biti osiguran ruèak i pauze za kavu, a po završetku seminara bit æe im uruèena potvrda o sudjelovanju Agencije za odgoj i obrazovanje. Potvrda æe biti uruèena samo sudionicima koji æe prisustvovati u cijelosti (oba dana).

Prijava: Iskljuèivo putem aplikacije www.ettaedu.eu dostupne na stranicama AZOO-a. Rok za prijavu je 7. studenoga 2014. Napominjemo da je broj sudionika ogranièen na 30, stoga je uputno prijaviti se èim prije. Potvrde o zaprimanju prijava bit æe poslane 11. studenoga 2014.

Kontakt:

Marija Galoviæ, Euroguidance Hrvatska, Agencija za mobilnost i programe EU

Telefon: 01/555 5633

e-pošta: euroguidance@mobilnost.hr

Download
 
pdf / 318 KB
 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu