Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Euroguidance > Struèna usavršavanja / info dogaðanja  > 2015.
 

Sudionici: Struèni suradnici psiholozi u srednjim školama

Vrijeme održavanja: ponedjeljak i utorak, 14. i 15. rujna 2015. od 9 do 17 sati

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb

Predavaèi: prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidoviæ (Institut za društvena istraživanja) , prof. dr. sc. Darja Masliæ Seršiæ, dr. sc. Maja Parmaè Kovaèiæ (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu), dr. sc. Iva Šverko i dr. sc. Toni Babaroviæ (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar).

Organizator: Euroguidance centar Hrvatska koji je dio Euroguidance europske mreže za podršku profesionalnom usmjeravanju. Euroguidance Hrvatska djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije te promièe europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja i mobilnost u svrhu uèenja.

Ciljevi: Svrha seminara je unaprijediti znanje psihologa u srednjim  školama potrebno za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje uèenika te pružanje podrške uèiteljima i roditeljima u razvoju vještina i radnih navika srednjoškolaca s ciljem razvoja radnih vrijednosti, vještina planiranja karijere i cjeloživotne zapošljivosti. U okviru seminara, demonstrirat æe se i primijeniti metode i tehnike psihologijske dijagnostike i savjetovanja u podruèju profesionalnog usmjeravanja. Seminar æe biti usmjeren na procjenu individualnih sposobnosti, potreba, interesa, interpersonalnih vještina i znanja o razlièitim moguænostima razvitka karijere. Iskustveno uèenje bit æe prilagoðeno razlièitim dobnim skupinama i nastavnim okruženjima. Neki od ciljeva seminara su:

·         odreðivanje individualnih i situacijskih odrednica odabira daljnjeg obrazovanja uèenika nakon završene srednje škole

·         unaprjeðivanje uloge školskih psihologa u profesionalnom usmjeravanju uèenika srednjih škola

·         analiza tradicionalnih metoda i instrumenata u podruèju profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja

·         upoznavanje s novim metodama i instrumentima u podruèju profesionalnog usmjeravanja

·         razumijevanje razvoja karijere u kontekstu cjeloživotnog uèenja

Metode i oblici radaPlenarna predavanja i rad u manjim grupama

Napomena:Tijekom cjelodnevnih radionica sudionicima æe biti osiguran ruèak i pauze za kavu, a po završetku seminara bit æe im uruèena potvrda o sudjelovanju Agencije za odgoj i obrazovanje. Potvrda æe biti uruèena samo sudionicima koji æe prisustvovati u cijelosti (oba dana).

Prijava: Iskljuèivo putem aplikacije http://ettaedu.azoo.hr dostupne na stranicama AZOO-a. Rok za prijavu je 8. rujna 2015. Napominjemo da je broj sudionika ogranièen na 35, stoga je uputno prijaviti se èim prije. Potvrde o zaprimanju prijava bit æe poslane 9. rujna 2015.

Kontakt:

Marija Galoviæ, Euroguidance Hrvatska, Agencija za mobilnost i programe EU

Telefon: 01/5005 635

e-pošta: euroguidance@mobilnost.hr 

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu