Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Erasmus > Primjeri dobre prakse > Erasmus koordinatori
 

Erasmus koordinatorica: Ana Æosiæ, prof.

Visoko uèilište: Sveuèilište u Splitu

era_pic_9

Djelatnice Ureda za meðunarodnu suradnju Sveuèilišta u Splitu (s lijeva na desno): Dina Lijiæ - studentica, Ana Æosiæ, Aleksandra Baniæ, Mia Vuco - studentica

Imenovana sam Erasmus koordinatoricom Sveuèilišta u Splitu poèetkom 2008. godine, na samom poèetku priprema Republike Hrvatske za sudjelovanje u potprogramu Erasmus.

Ured za meðunarodnu suradnju Sveuèilišta u Splitu osnovan je 2000. Uz informiranje sveuèilišne zajednice o moguænostima sudjelovanja i ukljuèivanja u meðunarodne projekte, programe i asocijacije, podršku u implementaciji, provoðenju i koordinaciji meðunarodnih znanstvenih i struènih projekata, izniman naglasak se stavlja na meðunarodnu mobilnost studenata, nastavnika, istraživaèa i osoblja. Uz stotinjak bilateralnih sporazuma s inozemnim europskim, amerièkim, australskim, afrièkim, japanskim, kanadskim i ruskim sveuèilištima, podlogu za mobilnost nudi i oko 150 LLP sporazuma s renomiranim europskim sveuèilištima.

Iskustvo mene i mojih kolegica je da sudjelovanje u Erasmusu, makar i s ove druge strane stola, iskustvo koje mijenja život. Sjeæam se dana kad su prvi Erasmus studenti došli na naše Sveuèilište, osjeæali smo se dijelom povijesti i za zadatak si postavili ugostiti ih na najbolji moguæi naèin. Još uvijek se držimo istog naèela – i odlaznim i dolaznim studentima pokušavamo pristupiti individualno, iako se njihova brojka popela na visoke tri znamenke. Slušajuæi njihova iskustva i mi putujemo, studiramo, zabavljamo se i uèimo zadovoljni što smo dijelom velike Erasmus zajednice.

Jedan tipièan dan u uredu ovisi o dijelu godine odnosno fazi u Erasmus ciklusu, a nijedna ne donosi predah. Trenutno smo se „riješili“ izvješæivanja iz prethodne godine, bavimo se tekuæom, a uvelike spremamo za narednu. Tako dovršavamo obnavljanje Erasmus sporazuma za sljedeæu godinu, spremamo natjeèaje za studente i osoblje, organiziramo info dane, potpisujemo ugovore o financijskoj potpori sa studentima, vršimo odabir osoblja iz tekuæe godine, organiziramo Erasmus Staff Training Week za kolege s inozemnih sveuèilišta, izraðujemo promidžbeni materijal, zatvaramo mobilnosti dolaznih studenata iz prvog semestra i pripremamo sve za dolazak novih ljetnih studenata kao i prijavu za novu Erasmus sveuèilišnu povelju.

U Erasmusu se sve uvijek kreæe i raste pa tako i naš Ured i Sveuèilište. Svake godine kreæemo u borbu s administracijom, uvodeæi nove procedure koje bi je pojednostavile. Tako smo i ove godine za nadolazeæe natjeèaje za studente i osoblje osmislili naèin kako poboljšati odabir kandidata. Sastavnice æe izraditi sustave bodovanja svojih kandidata temeljem osnovnih i dodatnih kriterija zadanih natjeèajem te Sveuèilištu dostaviti rang liste. Sveuèilišno Povjerenstvo æe potom temeljem natjeèajem zadanih kriterija kao što su broj Erasmus sporazuma, ukupan broj studenata, broj odlaznih studenata, izvršiti konaèan odabir. Držite fige da ideja zaživi.

Najbolje promjene koje se dogaðaju Erasmusom su one u ljudima, njihovim svjetonazorima i životnim odlukama. Protok dobre energije korisnika Erasmusa je ono što nas svaki dan iznova motivira. Interes profesora i nenastavnog osoblja Sveuèilišta za mobilnošæu stalno raste kao i svjesnost da je mobilnost prozor u razlièitu, novu i zanimljivu praksu koja im pomaže obogatiti vlastitu radnu svakodnevicu. Na isti naèin, sve više smo spremni ugostiti inozemne kolege koji æe održati predavanja na našim sastavnicama ili usporediti svoje radne zadatke s našima i nešto nauèiti. Kao primjer bih navela prvi Erasmus Staff Training Week na Sveuèilištu u Splitu koji smo se odluèili organizirati kako bismo naše Sveuèilište približili inozemnim partnerima i uspostavili kontakte s kolegama. Naši studenti su se organizirali u Erasmus Student Network s ciljem da pomognu stranim studentima koji dolaze u Hrvatsku i Split. Internacionalizacija više nije rijeè, postala je stvarnost.

Kad ste Erasmus koordinator odreðene stvari morate voljeti: putovanja, izazove, nove ljude, nova znanja i pomaganje. Kad ih spojite sve u jedno dobijete koktel koji vas opije na prvu.

Èudesno je imati kolege u Madridu, na Kanarima, Wroclawu, Berlinu, Beèu, Londonu, Lisabonu...Zadovoljstvo je pripremiti studenta za Portugal, Španjolsku, Njemaèku, Poljsku, Sloveniju i istovremeno doèekati stranog studenta koji æe svoj dom narednih mjeseci pronaæi upravo u Splitu.

Pomalo je teško zaboraviti na posao u slobodno vrijeme. Na svakom koraku su ideje koje samo èekaju da ih pokupite pa na izletu pišete podsjetnike što napraviti èim stignete u ured, brojite koliko ste Erasmus studenata vidjeli za vrijeme veèernjeg izlaska i trenirate pamæenje s kolegicama pogaðajuæi im imena i prezimena, a za višu razinu i mjesto gdje su išli ili idu na mobilnost. Ponosna sam na njih kad vidim da su uspješni u neèemu novom što rade i volim misliti da ih je Erasmus obogatio i doveo tu gdje jesu.

Nepresušan su izvor šaljivih situacija, poèevši od arsenala neobiènih e-mail adresa preko životopisa gdje jedan student na pitanje o interesima i hobijima piše Call me and we can talk, a drugi copy pasta životopis od kolege pa ispada da i on pleše.

Pamtimo i sluèaj kulturološkog šoka kojeg je doživio student iz Švedske (grèkog podrijetla) došavši u Split. Nakon tjedan dana vratio se u Švedsku da se ohladi od kako je sam rekao hektiènog Balkana, da bi se istog poželio nakon novih tjedan dana i vratio se.

Mogla bih vam sada pisati o Erasmusu sve do objave imena novog programa, ali evo još æu samo ovo reæi: studenti, iskoristite priliku koja vam se pruža, iskoristite Erasmus, obogatite svoj i naše živote pozitivnim primjerom i zakotrljajte promjene...

Galerija
 
 
 
Aktivnosti Rokovi
Erasmus intenzivni jezièni teèajevi (EILC) 01.02.2013.
Erasmus potvrda konzorciju za struène prakse 08.03.2013.
Intenzivni programi (IP) 08.03.2013.
Mobilnost studenata i osoblja 08.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu