Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Leonardo da Vinci > Kako se prijaviti?
 
Kako se prijaviti na natječaj za Leonardo da Vinci? 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Gajeva 22
10 000 Zagreb
Hrvatska

Elektroničkom poštom:

leonardo@mobilnost.hr

 

Za Leonardo da Vinci aktivnosti se može prijaviti isključivo preko svoje matične ustanove. Objavljen je Natječaj za prijavu na Leonardo da Vinci aktivnosti za 2013. godinu.

 

Postupak prijave za ustanove

  • Prethodno objavi natječaja Agencija za mobilnost i programe Europske unije (u daljnjem tekstu: Agencija) organizirat će radionice na kojima se zainteresirani kandidati mogu upoznati s pojedinostima Programa za cjeloživotno učenje.
  • Agencija će objaviti natječaj za dodjelu financijske potpore u svrhu mobilnosti (natječaj raspisuje Europska komisija, a Agencija ga objavljuje na svojim internetskim stranicama).
  • Ustanove u Republici Hrvatskoj se prijavljuju za dodjelu financijske potpore Agenciji
  • Nakon završenog natječaja, Agencija obavlja evaluaciju zaprimljenih prijava i ustanovama šalje pismenu obavijest o iznosu dodijeljenih novčanih sredstava.
  • Odabrani podnositelji prijava potpisuju s Agencijom ugovor, nakon čega im se doznačuje dio financijske potpore, a ostatak dobivaju po završetku aktivnosti.
  • Za vrijeme trajanja aktivnosti Agencija savjetuje i kontrolira njenu implementaciju, a nakon završetka aktivnosti ustanove su dužne podnijeti izvješće Agenciji.
  • Agencija provjerava rezultate, provedene aktivnosti i broj ostvarenih mobilnosti;
  • Ukoliko Agencija ustanovi nepravilnosti pri izvedbi projekata i ukoliko rezultati nisu u skladu s planiranim postignućima navedenima u prijavi, Agencija će odrediti određene korektivne mjere, odnosno zatražit će povrat dijela sredstava. 
  • Ukoliko su rezultati i broj ostvarenih mobilnosti u skladu s planiranim postignućima navedenima u prijedlogu projekta, ustanovi korisniku dodjeljuju se preostali iznos financijske potpore.

Prijava se šalje poštom (po mogućnosti preporučena pošiljka) i elektroničkom poštom.

Poštom potrebno je poslati:

  • potpisani original prijavnog obrasca s pečatom ustanove i sve privitke zajedno s još dvije preslike (uključujući i privitke) na adresu:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Gajeva 22
10 000 Zagreb, Hrvatska
„Za natječaj: Leonardo da Vinci aktivnost (navesti krajnji rok za prijavu) - naziv organizacije"

Elektroničkom je poštom potrebno poslati elektroničku verziju originala prijavnog obrasca na adresu:

leonardo@mobilnost.hr

Prijavni obrasci za Leonardo da Vinci projekte za natječaj 2013. godine se nalaze ovdje.

Više informacija možete naći u:

 
 
Aktivnosti Rokovi
Mobilnost 01.02.2013.
Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost 01.02.2013.
Partnerstva 21.02.2013.
Prijenos inovacija 31.01.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu