Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Comenius > Primjeri dobre prakse > Regio partnerstva > Violets in schools
 

Aktivnost: Regio partnerstvo

Ime projekta: Violets in schools

Partner: Opæina Taurage Litva

Trajanje projekta: 1.8.2011. – 31.7.2013.

Prijavitelj: Karlovaèka županija


1.      Koji su osnovni ciljevi projekta?

Opæi cilj projekta je bio, kroz izgradnju održivog europskog partnerstva meðu partnerima u projektu Karlovaèka županija - Hrvatska i Taurage - Litva, doprinijeti smanjenju pojave nasilja meðu djecom i mladima u ove dvije regije, te svakako pridonijeti jaèanju meðunarodne suradnje u razvoju odgojno-obrazovnog sustava ove dvije regije u podruèju prevencije nasilja, jaèati kapacitete ustanova  te unaprijediti znanje kod djece, roditelja, pedagoga i uèitelja u prepoznavanju žrtve i zlostavljaèa. Stoga je krajnji cilj i rezultat projekta bila izrada priruènika o prevenciji nasilja u školama koji se definirao kroz dvogodišnje razdoblje u radu struènjaka i pedagoga, te roditelja i djece na konferencijama i radionicama u Litvi i Hrvatskoj.

2.      Što se radili unutar projekta (koje su bile aktivnosti)?

Projektne aktivnosti  su obuhvaæale radne pakete koje smo ostvarili u tom dvogodišnjem projektu od 2011. do 2013.: radni paket pod nazivom "Upravljanje projektom" koji je podrazumijevao uspostavu projektnog tima, video konferencije – kick off meeting, interim-sastanci, završni sastanak, izvještavanje, radni paket "Meðunarodna suradnja i uspostava regionalnog partnerstva": zajednièki memorandum o suradnji na prevenciji nasilnog ponašanja, izrada zajednièkog priruènika, meðunarodne konferencije u Hrvatskoj i Litvi,  radni paket "Izgradnja kapaciteta odgojno-obrazovnih institucija": meðunarodni seminar u Litvi i Hrvatskoj, nabava potrebne opreme za organizaciju aktivnih sadržaja za djecu, radni paket "Podizanje razine svijesti djece i roditelja o nasilju": jednodnevni kamp za djecu i roditelje na karlovaèkom gradskom kupalištu na Korani, ljetni kamp za djecu u Litvi, radni paket "Vidljivost projekta i diseminacija rezultata": izrada letka projekta i web-stranice projekta, snimanje edukativnog filma, prezentacija filma i priruènika u Hrvatskoj i Litvi i završna konferencija projekta.

Stoga možemo nabrojati da su rezultat ovih aktivnosti i ovi outputi projekta: 2 meðunarodne konferencije i 2 struène radionice – u regiji Taurage u Litvi i u Karlovcu - Karlovaèkoj žžupaniji, film o ovom meðunarodnom projektu, nabava opreme: 2 kamere i 2 laptopa koji su dani ššolama partnerima na trajno korišštenje nakon provedbe projekta, priruènik o prevenciji nasilja u šškolama s preporukama i savjetima za uèitelje, roditelje i djecu, letak o projektu, web-stranica projekta kao i realizirani ljetni kampovi za djecu, roditelje i pedagoge u Hrvatskoj i Litvi.

3.      Možete li navesti neku od specifiènosti/zanimljivosti vašeg projekta?

Naš projekt je proveo i ideju meðunarodne izložbe likovnih radova na temu "Prijateljstvo" djeèjih radova škola dviju regija u projektu èiji su radovi bili izloženi javnosti i u Taurageu i u Karlovcu, a skenirani najbolji i nagraðeni radovi krase i priruènik o nenasilju kao krajnji produkt projekta - može se pogledati hrvatska i litvanska verzija vodièa za roditelje na web-stranici projekta www.comenius-regio.lt.
Još jedna specifiènost i dodana vrijednost projektu je jaèa meðunarodna suradnja koja je postignuta potpisivanjem meðunarodnog sporazuma o suradnji dvaju gradova Karlovca i Tauragea.

4.      Imate li neku poruku za svoje kolege? Zašto sudjelovati u ovakvim aktivnostima?

Ukljuèivanje u meðunarodne projekta, posebice projekte u programima cjeloživotnog uèenja mogu pridonijeti osobnom napretku svakog pojedinca sudionika u projektu - od uèenja stranog jezika, do uèenja o drugoj kulturi, narodu i obrzovnom sustavu, ali i može pridonijeti realno jaèanju kapaciteta svih naših škola, vrtiæa, udruga u znanju o obrazovnom sustavu i svoje i druge EU-države u projektu jer rezultati projekata su dostupni i globalno na web-stranicama kao i u bazi European Shared Treasure-EST, te može pridonijeti jaèanju i formalno-pravno (potpisivanjem meðunarodnih sporazuma o suradnji) meðunarodnoj suradnji opæina, gradova i èitavih regija, što može u konaènici prerasti i u druge oblike suradnje - npr. gospodarsku suradnju, kao što je evidentno na primjeru Karlovca i Karlovaèke županije u projektu "Violets in Schools"!

 
 
Aktivnosti Rokovi
Individualna mobilnost uèenika 03.12. 2012.
Struèno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Comenius asistenti/
Ugošæivanje Comenius asistenata
31.01.2013.
Comenius školska partnerstva 21.02.2013.
Regio partnerstva 21.02.2013.
Pripremni posjeti 11.1.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu