Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Comenius > O Programu za cjeloživotno uèenje
 
PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UÈENJE  

Program za cjeloživotno uèenje:

  • najveæi program EU u podruèju obrazovanja
  • obuhvaæa sve sektore obrazovanja
  • potièe mobilnost i meðunarodnu suradnju

 

Program za cjeloživotno uèenje sastoji se od èetiri sektorska potprograma: Comenius (predškolski odgoj i školsko obrazovanje) Erasmus (visokoškolsko obrazovanje), Leonardo da Vinci (strukovno obrazovanje i osposobljavanje) i Grundtvig (obrazovanje odraslih), te dva komplementarna programa: Transverzalni program (suradnja i inovacije u podruèju cjeloživotnog uèenja unutar Europske unije, uèenje stranih jezika, razvoj inovativnih informatièkih i komunikacijskih tehnologija, širenje i korištenje rezultata programa) i Jean Monnet (podupire institucije koje se bave europskim integracijama).Program za cjeloživotno uèenje uspostavljen je odlukom Europskog parlamenta i Vijeæa EU (br.1720/2006/EC) 2006. godine, a nastavlja se na prijašnju generaciju obrazovnih programa Socrates i Leonardo da Vinci (1985. - 2006.).

Cilj programa za cjeloživotno uèenje je stvoriti napredno društvo znanja, održivi ekonomski razvoj, veæi broj kvalitetnijih poslova te jaèu društvenu koheziju u Europskoj Uniji. Program potièe suradnju obrazovnih institucija širom Europe, mobilnost sudionika obrazovnog procesa, razvijanja tolerancije i multikulturalnosti, a istovremeno i priprema sudionike za uspješno sudjelovanje na europskom tržištu rada.

Program pokriva razdoblje od 2007. - 2013. godine, a za njegovu provedbu predviðen je proraèun od 6.9 milijardi €.

U programu sudjeluje 27 država èlanica EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Republika Èeška, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemaèka, Grèka, Maðarska, Irska, Italija, Latvija, Litvanija, Luxemburg, Malta, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovaèka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Nizozemska, Velika Britanija, države èlanice EFTA-e (Island, Lichtenstein, Norveška) i Turska kao država kandidatkinja.

Struktura programa

Aktivnosti Programa za cjeloživotno uèenje mogu biti centralizirane ili decentralizirane. Centralizirane aktivnosti (multilateralni projekti, tematske mreže i prateæe mjere, kao i Transverzalni program i Jean Monnet program) u nadležnosti su Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) sa sjedištem u Bruxelles-u, dok je za decentralizirane aktivnosti (mobilnost i partnerstva) nadležna Agencija za mobilnost i programe Europske unije sa sjedištem u Zagrebu.

shema llp

Tko može sudjelovati i kome je program namijenjen?

Program je namijenjen svim osobama ukljuèenim u proces obrazovanja na svim razinama od predškolskog odgoja do visokoškolskog obrazovanja (uèenici, studenti, odgajatelji, nastavnici, profesori, administrativno osoblje u vrtiæima, školama, sveuèilištima i drugim visokoškolskim institucijama), kao i osobama veæ prisutnim na tržištu rada, koji su zaposleni u razlièitim poduzeæima, javnim i privatnim ustanovama na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, a bave se nekom vrstom formalnog ili neformalnog obrazovanja.

U programu se može sudjelovati predlaganjem projekata koji su rezultat suradnje obrazovnih institucija, poduzeæa i udruga iz Hrvatske s onima u inozemstvu. Institucije iz Hrvatske se prijavljuju svojim projektnim prijedlozima na raspisani natjeèaj, a pojedinci preko svoje institucije, osim u sluèaju prijave studenata viših godina studija nastavnog usmjerenja za aktivnosti stažiranja u inozemstvu.

Agencija za mobilnost i programe EU æe provoditi Program za cjeloživotno uèenje (Lifelong Learning Programme) i program Mladi na djelu (Youth in Action).

 
 
Aktivnosti Rokovi
Individualna mobilnost uèenika 03.12. 2012.
Struèno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Comenius asistenti/
Ugošæivanje Comenius asistenata
31.01.2013.
Comenius školska partnerstva 21.02.2013.
Regio partnerstva 21.02.2013.
Pripremni posjeti 11.1.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu