Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Comenius > Aktivnosti > Pripremni posjeti i kontaktni seminari
 
Pripremni posjeti i kontaktni seminari 

 

Pripremni posjet može biti:

 • posjet potencijalnoj partnerskoj ustanovi
 • sudjelovanje na kontakt seminaru

 

Posjet partnerskoj ustanovi

Ako veæ znate inozemnu ustanovu za koju vjerujete da vam može biti partner u meðunarodnoj suradnji, prijavite se za posjet kako biste razvili novu projektnu ideju, te pripremili i ispunili nacrt prijave za buduæi projekt. Posjet buduæoj partnerskoj ustanovi moguæ je u zemljama koje sudjeluje u Programu za cjeloživotno uèenje.

Kontakt seminari

Ova aktivnost omoguæuje kontakt s ustanovama koje, kao i vaša, žele pronaæi potencijalne partnere za rad na projektima. Kontakt seminari, koji su usmjereni na odreðenu temu, okupljaju 40 - 80 sudionika iz razlièitih zemalja. Na kontakt seminaru možete upoznati kolege iz Europe, sudjelovati na radionicama, razviti projektnu ideju, te pripremiti i ispuniti nacrt prijave za buduæe projekte. Kontakt seminare organiziraju nacionalne agencije država koje sudjeluje u Programu za cjeloživotno uèenje.

Ukratko, pripremni posjeti omoguæuju:

 • uspostavljanje i dogovaranje suradnje s partnerom vezano uz Comenius multilateralno, bilateralno ili Regio partnerstvo, multilateralne projekte, mreže ili popratne mjere;
 • definiranje ciljeva i naèina suradnje;
 • definiranje uloga partnera, odgovornosti i zadataka;
 • razvijanje plana rada i aktivnosti;
 • ispunjavanje prijavnog obrasca za buduæi projekt.

Rokovi za prijavu u 2012. su:

 • 1. rok: 10.02.2012. - za aktivnosti koje poèinju od 23. ožujka 2012.
 • 2. rok: 08.06.2012. - za aktivnosti koje poèinju od 20. srpnja 2012.
 • 3. rok: 14.09.2012. - za aktivnosti koje poèinju od 26. listopada 2012.
 • 4. rok: 09.11.2012. - za aktivnosti koje poèinju od 21. prosinca 2012., a završavaju do 30. travnja 2013.

Kako se prijaviti?

 • Prije prijave obavezno prouèite Priruènik za pripremne posjete za 2012. godinu kako biste se prijavili u skladu s pravilima Natjeèaja za 2012. godinu. ('Natjeèajna dokumentacija' > 'Priruènici').
 • Odluèite se za posjet partneru ili kontakt seminar. Ako želite otiæi u posjet partneru, kontaktirajte ga, dogovorite datum posjeta (poštujuæi rokove za prijavu Agencije) i zamolite da Vam pošalje pozivno pismo i plan rada.
 • Ako se želite prijaviti na kontakt seminar, odaberite temu koja odgovara Vašim interesima i buduæem projektu kojeg planirate.
 • Ispunite prijavu prema Uputama za ispunjavanje prijavnog obrasca za pripremne posjete. ('Natjeèajna dokumentacija' > 'Natjeèaj 2012')
 • Nakon što ste prijavu predali online putem, pošaljite je u zadanom roku poštom (po moguænosti preporuèena pošiljka) s naznakom „Prijava za Comenius pripremni posjet" na adresu Agencije za mobilnost, a elektronski primjerak prijavnog obrasca i privitke na pripremni.posjeti@mobilnost.hr

Za sva dodatna pitanja obratite nam se na pripremni.posjeti@mobilnost.hr.

 
 
Aktivnosti Rokovi
Individualna mobilnost uèenika 03.12. 2012.
Struèno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Comenius asistenti/
Ugošæivanje Comenius asistenata
31.01.2013.
Comenius školska partnerstva 21.02.2013.
Regio partnerstva 21.02.2013.
Pripremni posjeti 11.1.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu