Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Comenius > Najčešća pitanja
 

Najčešća pitanja o Comenius aktivnostima

Ukoliko nakon čitanja ove rubrike imate pitanja u svezi Comenius aktivnosti na koja nismo odgovorili pogledajte naše priručnike za stručna usavršavanja, partnerstva i pripremne posjete. Ako ni u priručnicima niste pronašli zadovoljavajući odgovor pošaljite Vaš upit na comenius@mobilnost.hr .

1.  Zadovoljava li moja škola uvjete koji su potrebni za sudjelovanje u Comenius školskom partnerstvu?

U Comenius školskom partnerstvu mogu sudjelovati škole i vrtići.  Popis tipova škola koje zadovoljavaju uvjete za sudjelovanje u Comenius školskom partnerstvu možete pronaći na internetskoj stranici Europske komisije. Ukoliko imate nedoumica, kontaktirajte Vašu nacionalnu agenciju.

2.  Postoje li neki važni uvjeti za sudjelovanje za koje moramo znati?

Popis uvjeta za sudjelovanje je uključen u prijavni obrazac za podnošenje prijave za aktivnost, a te uvjete možete pronaći i u Pozivu za natječaj Programa za cjeloživotno učenje. Glavni su uvjeti za sudjelovanje povezani s formalnostima kao što su ispunjavanje ispravnog prijavnog obrasca, ispunjavanje obrasca u cijelosti i podnošenje prijave najkasnije do krajnjeg datuma za podnošenje prijave. Također je važno napomenuti, da je u slučaju ispunjavanja prijave za Partnerstva, kada je sadržaj već prethodno dogovoren između partnerskih škola, škola koordinator odgovorna za ispunjavanje. Škola koordinator šalje kopiju svoje prijave svim partnerskim školama. Svaka partnerska škola mora potpisati prijavu i poslati je nacionalnoj agenciji u svojoj državi. Nacionalne agencije mogu tražiti od škola koje podnose prijavu ispunjavanje i podnošenje određenih popratnih dokumenata karakterističnih za dotičnu državu.

3.  Koje su informacije nužne za uspješno ispunjavanje prijave?

U prijavnom je obrascu potrebno navesti podatke o aktivnosti kao i razloge zašto se prijavljujete za određenu aktivnost (motivacija). Budući da Agencija odabire pristigle prijave isključivo na temelju uspješnosti, prijava treba pokazati da će aktivnost ojačati europsku dimenziju u profesionalnom razvitku osobe koja se prijavljuje, da je aktivnost korisna i da postoji jasna poveznica između aktivnosti za koju se prijavljujete i aktivnosti koje provodite u svojoj ustanovi.

4.  Kako mogu pronaći partnersku ustanovu u inozemstvu za školsko partnerstvo?

Potencijalu partnersku ustanovu možete pronaći preko interneta na internetskim stranicama kao što su e-Twinning Portal (www.etwinning.net), portal British Council Schools Online (www.britishcouncil.org/schoolsonline) za traženje partnera, kao i na kontaktnim seminarima. Potencijalnog partnera se također može pronaći i putem osobnih kontakata, gradova prijatelja i sl. Važno je napomenuti da ukoliko se želite prijaviti Agenciji za dodjelu financijske potpore, suradnja mora biti u okviru Programa za cjeloživotno učenje.

5.  Kako mogu pronaći kontakt seminar?

Kontaktni se seminari obično održavaju od srpnja do prosinca. Popis dostupnih kontaktnih seminara možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.

6.  Gdje mogu otići na pripremni posjet?

Aktivnost pripremnih posjeta može se ostvariti u bilo kojoj državi koje sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje. Ukoliko se na pripremni posjet odlazi u državu koja nije članica EU, u Norvešku, Lihtenštajn Island i Tursku na pripremnom posjetu moraju biti sudionici iz država članica EU.

7.  Kako mogu pronaći odgovarajuće stručno usavršavanje?

Popis dostupnih stručnih usavršavanja može se pronaći na mrežnim stranicama Europske komisije (http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/).  Isto tako, stručno usavršavanje može se pronaći i putem drugih izvora. Međutim, usavršavanja moraju biti u okviru Programa za cjeloživotno učenje. Ukoliko se prijavljujete za sudjelovanje na takvom tečaju, molimo Vas da informirate Agenciju za mobilnost i programe EU o programu o ciljanoj publici i organizatoru tečaja.

8.  Kako se pretražuje baza podataka stručnih usavršavanja Europske komisije?

Na internetskoj stranici Europske komisije  (http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/) kliknite na "search form". Ukoliko vam je već poznat naslov stručnog usavršavanja ili njegova oznaka te podatke možete izravno unijeti u polje i bit će vam omogućen uvid u sve pojedinosti dotičnog stručnog usavršavanja. U protivnom, pretragu možete započeti unošenjem teme stručnog usavršavanja, datuma, ciljne skupine, jezika na kojem će se podučavati itd. Uzmite u obzir da broj rezultata koji će se prikazati ovisi o broju unesenih kriterija za pretraživanje.

9.  Mogu li ići na stručno usavršavanje u Hrvatskoj u okviru Programa za cjeloživotno učenje?

Ne možete, budući da Agencija dodjeljuje sredstva samo za stručna usavršavanja u inozemstvu tj. u nekoj od država članica Programa za cjeloživotno učenje. Usavršavanja trebaju ponuditi europsku vrijednost.

10.  Gdje mogu otići na stručno usavršavanje?

Možete otići u neku od odgojno-obrazovnih ustanova u državi članici Programa za cjeložovotno učenje. Na stručno usavršavanje job shadowing (stručna praksa) se može otići samo u državu članicu EU.

11.  Što je „job shadowing"?

 „Job shadowing" je oblik stručnog usavršavanja kada nastavnik promatra i prati rad kolege iz neke europske ustanove na njegovom ili njezinom radnom mjestu. Na taj se način može iz prve ruke proučavati svakodnevni posao, radno okruženje, metode i načine rada u praksi. Mogu se vidjeti primjeri dobre prakse na djelu koje kasnije možemo upotrijebiti u vlastitom radu. Ustanova u kojoj se odvija ova aktivnost mora biti smještena u državi članici EU i mora imati iskustva u praksi o kojoj sudionik želi naučiti nešto više.

12.  Koji su troškovi sudjelovanja u aktivnosti pokriveni? Postoji li najviši iznos za koji se može prijaviti?

Financijska potpora - grant je doprinos troškovima Vaše aktivnosti, što znači da ne moraju biti pokriveni svi troškovi u cijelosti. Financijska se potpora dodjeljuje za troškove putovanja, troškove života, eventualne troškove jezične, pedagoške i kulturne pripreme te kotizacije. Kako bi se omogućilo sudjelovanje što većem broju pojedinaca i institucija, Agencija može odrediti najviši iznos potpore. Svaki natječaj detaljnije određuje uvjete i iznose.

13.  Što se podrazumijeva pod troškovima života (subsistence costs)?

Troškovi života pokrivaju smještaj, hranu, troškove lokalnog prijevoza, telekomunikacijske usluge, osiguranje itd. Troškovi života se izračunavaju na temelju trajanja posjeta, koristeći dnevne stope za odgovarajuću zemlju/ odredište. Iznosi dnevnih stopa za svaku pojedinu zemlju tablično su prikazani u prijavnom obrascu i priručnicima za pojedine aktivnosti. Iznos za troškove života se isplaćuje na temelju paušalnog iznosa - „flat rate" modela.

14.  Koliko iznosi financijska potpora za troškove putovanja?

Najviši iznos za troškove putovanja koji Agencija može dodijeliti je 400,00 EUR po sudioniku. Putni se troškovi definiraju kao troškovi putovanja iz Hrvatske do odredišta pripremnog posjeta u inozemstvu i natrag uključujući i moguće troškove za izdavanje vize. Ovi troškovi ne uključuju troškove lokalnog prijevoza do mjesta smještaja i natrag kao i troškove lokalnog prijevoza od i do lokacije održavanja pripremnog posjeta. Lokalni se prijevoz pokriva iz sredstava za troškove života.

15.  Koliko iznosi financijska potpora za troškove jezične, pedagoške i kulturne pripreme?

Za troškove jezične, pedagoške i kulturne pripreme može se dodijeliti najviše 150,00 EUR po sudioniku, a isplaćuje se u obliku paušalnog iznosa tzv. „lump-sum". Pokrivanje troškova za jezičnu pripremu nije moguće ako namjeravate sudjelovati na tečaju jezika u inozemstvu (tzv. pure language courses). Jezična priprema može se odnositi npr. na samoučenje odnosno pohađanje tečaja jezika u Republici Hrvatskoj. U tom slučaju, taj podatak trebate navesti u prijavnom obrascu.

16.  Što je naknada za kontaktni seminar (contact seminar fee)?

Za kontaktni seminar obično se plaća kotizacija u obliku naknade za kontakt seminar (tzv. contact seminar fee) koji pokriva troškove smještaja, hrane, pisanih materijala za seminar i sudjelovanje na kulturnim događajima. Kotizacija se za kontaktni seminar računa na osnovi stvarnih troškova. To znači da je stvaran iznos osnova za izračun. Ako su troškovi života uključeni u kotizaciju, ne možete tražiti dodatnu financijsku potporu za troškove života za dane trajanja kontakt seminara.

17.  Mogu li korisnici koji odlaze na aktivnost biti financirani za dodatan dan, ukoliko ne postoji mogućnost povratka zadnji dan aktivnosti zbog prometne povezanosti?

Da, postoji mogućnost da budu financirani za dodatan dan, ukoliko Agencija za mobilnost i programe EU procjeni da je to opravdano, ali to moraju napomenuti prilikom prijave, a ne kasnije.

18.  Možemo li preraspodijeliti sredstva iz različitih stavki financiranja (troškovi puta, troškovi kotizacije, troškovi života)?

Ukoliko ne iskoristite sva sredstva za troškove puta jer su troškovi puta bili niži od iznosa koji ste zatražili u prijavnom obrascu, nije moguće preraspodijeliti ta sredstva za dnevne troškove, već će se razlika oduzeti od krajnjeg iznosa potpore.

19.  Što se događa ukoliko dobijemo financijsku potporu, a ne ispunimo aktivnost za koju smo se prijavili u Prijavnom obrascu?

Najkasnije 30 dana nakon planiranog završetka aktivnosti osoba koja je otišla na aktivnost potprograma dužna je podnijeti završno izvješće o provedbi aktivnosti, zajedno sa svim dokazima aktivnosti (potvrda o sudjelovanju na seminaru, računi za smještaj, avionske karte i sl.). Ukoliko aktivnost nije ostvarena ili je djelomično ostvarena, tražit će se potpuni ili djelomični povrat sredstava.

20.  Radim u školi kao školska psihologinja. Mogu li se prijaviti za Comenius stručno usavršavanje?

Comenius stručno usavršavanje namijenjeno je nastavnom i nenastavnom osoblju u školskom obrazovanju ili predškolsom odgoju. Mogu se prijaviti svi oni koji sudjeluju u odgojno obrazovnom procesu kao npr. školski psiholozi, defektolozi, knjižničari, ravnatelji i sl., a ne samo nastavnici.

21.  Ja sam profesor povijesti i želio bih ići na stručno usavršavanje u Njemačku namjenjeno nastavnicima povijesti. Stručno usavršavanje će biti na njemačkom jeziku, ali nažalost moje znanje njemačkog nije jako dobro. Mogu li se ipak prijaviti?

Morate sami procijeniti jeste li u mogućnosti pratiti stručno usavršavanje na stranom jeziku. Ukoliko je vaše poznavanje stranog jezika ograničeno, to može ugroziti kvalitetu Vašeg praćenja i sudjelovanja na stručnom usavršavanju. Međutim, ako smatrate da vladate njemačkim jezikom, ali nešto slabije, Agencija vam može dodijeliti sredstva za jezičnu pripremu u iznosu od 150,00 EUR koju možete iskoristiti za tečaj stranog jezika, kupnju priručnika i sl. kako bi obnovili i unaprijedili znanje stranog jezika. Molimo da potrebu za jezičnom pripremom navedete u prijavnom obrascu i da objasnite što priprema uključuje.

22.  Ja sam profesor geografije , ali želio bih usavršiti svoje poznavanje stranog jezika. Mogu li se prijaviti za stručno usavršavanje u obliku tečaja jezika?

Za stručno usavršavanje u obliku tečaja jezika možete se prijaviti isključivo ako:

ste nastavnik koji podučava neki predmet na stranom jeziku,

ste nastavnik koji se obučava za nastavnika stranog jezika,

sudjelujete u aktivnosti partnerstva i potrebno Vam je usavršavanje na jeziku jedne od ustanove partnera,

ste nastavnik kojemu je potrebno usavršavanje na manje rasprostranjenom i poznatom jeziku u svrhu poučavanja na tom istom jeziku.

23.  Mogu li se kao vanjski suradnik srednje škole prijaviti na stručno usavršavanje?

Možete. Mogu se prijaviti svi oni koji sudjeluju u odgojno-obrazovnom procesu međutim potrebno je unaprijed provjeriti sa školom način isplate financijske potpore obzirom na status vanjskog suradnika.

24.  Mogu li se kao nezaposleni nastavnik prijaviti za stručno usavršavanje?

Možete se prijaviti samostalno izravno Agenciji. Pri tome je potrebno priložiti dokaz o stručnoj spremi kao i dokaz o nezaposlenosti.

25.  Što znači diseminacija rezultata?

Diseminacija znači širenje rezultata Vaše aktivnosti nakon povratka. Potrebno je nakon povratka rezultate, odnosno ono što ste naučili na aktivnosti, širiti dalje kolegama, učenicima i zainteresiranoj javnosti putem prezentacija, objavljivanjem rezultata na internetskim stranicama ili drugim načinima.

26.  Zašto se u Comenius - Grundtvig bazi podataka Stručnih usavršavanja navodi da pojedina stručna usavršavanja proizlaze iz Socrates projekta ili centraliziranog projekta Programa za cjeloživotno učenje?

Takva stručna usavršavanja rezultat su projekata koje je financirala Europska unija.  Prema odluci Europske komisije ona se dodatno promiču te se za njih pri ocjenjivanju kvalitete prijave dobiva dodatnih deset bodova.

27. Što se događa kada osoba promjeni ustanovu u kojoj radi ili svoj status zaposlenja, a dobila je financijsku potporu za Stručno usavršavanje?

Ukoliko individualni korisnik financijske potpore promjeni svoj pravni status prije odlaska na aktivnost, npr. školi je odobrena financijska potpora za stručno usavršavanje nastavnika koji prije odlaska na aktivnost promjeni školu ili ostane nezaposlen jer je imao ugovor na određeno vrijeme, nije moguće sklopiti ugovor s dotičnim individualnim korisnikom kao fizičkom osobom ili s njegovim novim poslodavcem obzirom da promjena statusa individualnog korisnika može bitno promijeniti kontekst u kojem je njegova prijava ocjenjena. Nadalje, ugovor s Agencijom sklapa ustanova, stoga je ustanova nositelj svih prava i obveza prema Agenciji te kao takva može odlučiti poslati zamjensku osobu na aktivnost za koju joj je odobreno financiranje. U suprotnom, ugovor se sporazumno raskida i ustanova sva sredstva vraća Agenciji. Individualnom korisniku preporuča se prijaviti na novi rok kao fizička osoba (kod statusa nezaposlene osobe) ili preko novoga poslodavca. Međutim, u slučaju promjene statusa individualnog korisnika nakon povratka s aktivnosti, matična ustanova treba ispuniti sve obveze prema individualnom korisniku sukladno Obavijesti o analizi završnog izvješća koju izdaje Agencija.

 
 
Aktivnosti Rokovi
Individualna mobilnost učenika 03.12. 2012.
Stručno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Comenius asistenti/
Ugošćivanje Comenius asistenata
31.01.2013.
Comenius školska partnerstva 21.02.2013.
Regio partnerstva 21.02.2013.
Pripremni posjeti 11.1.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu