Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Grundtvig > Kako se prijaviti?
 
Kako se prijaviti? 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

 • Frankopanska 26
 • 10 000 Zagreb
 • Hrvatska

Elektronièkom poštom grundtvig@mobilnost.hr

 

Za aktivnosti se može prijaviti iskljuèivo preko svoje matiène ustanove (npr. puèkog otvorenog uèilišta, udruge, knjižnice i sl.), osim u sluèaju nezaposlenih nastavnika i onih koji se nakon nekog vremena vraæaju radu u nastavi kada se za aktivnost struènih usavršavanja i posjeta i razmjena izravno prijavljuje Agenciji. Za pripremne se posjete prijavljuje iskljuèivo preko matiène ustanove.

Natjeèaj za Grundtvig aktivnosti za 2013. godinu objavljen je u kolovozu 2012. godine. Za pregled dokumenata vezanih uz natjeèaj odaberite "Natjeèajna dokumentacija 2013." u izborniku Natjeèajna dokumentacija.


Postupak prijave za ustanove

 • Tijekom 2012. godine Agencija za mobilnost i programe Europske unije (u daljnjem tekstu: Agencija) je organizirala seminare na kojima se zainteresirani kandidati mogu upoznati s pojedinostima Programa za cjeloživotno uèenje.
 • Agencija je objavila natjeèaj za dodjelu financijske potpore u svrhu aktivnosti (natjeèaj raspisuje Europska komisija, a Agencija ga objavljuje na svojim internetskim stranicama).
 • Agencija pruža moguænost savjetovanja pri izradi projekta.
 • Ustanove u Republici Hrvatskoj se prijavljuju za dodjelu financijske potpore Agenciji.
 • Nakon završenog natjeèaja, Agencija obavlja evaluaciju zaprimljenih prijava i ustanovama šalje pismenu obavijest o iznosu dodijeljenih novèanih sredstava.
 • Odabrani podnositelji prijava potpisuju s Agencijom ugovor, nakon èega im se doznaèuje dio financijske potpore, a ostatak dobivaju po završetku aktivnosti.
 • Za vrijeme trajanja aktivnosti Agencija savjetuje i kontrolira njenu implementaciju, a nakon završetka aktivnosti ustanove su dužne podnijeti izvješæe Agenciji.
 • Agencija provjerava rezultate, provedene aktivnosti i broj ostvarenih mobilnosti.
 • Ukoliko Agencija ustanovi nepravilnosti pri izvedbi projekata i ukoliko rezultati nisu u skladu s planiranim postignuæima navedenima u prijavi, Agencija æe odrediti odreðene korektivne mjere, odnosno zatražit æe povrat dijela sredstava. Ukoliko su rezultati i broj ostvarenih mobilnosti u skladu s planiranim postignuæima navedenima u prijedlogu projekta, ustanovi korisniku dodjeljuju se preostala bespovratna novèana sredstava.

Prijava se šalje poštom (po moguænosti preporuèena pošiljka) i elektronièkom poštom.

Poštom je potrebno poslati: 

 • potpisani original prijavnog obrasca s peèatom ustanove i sve privitke zajedno s još jednom kopijom (ukljuèujuæi i privitke),

na adresu:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Gajeva 22
10 000 Zagreb, Hrvatska
„Za natjeèaj: Grundtvig aktivnost (navesti naziv aktivnosti i krajnji rok za prijavu) - naziv organizacije"

Elektronièkom je poštom potrebno poslati:

na adresu:

grundtvig@mobilnost.hr

 Korisni linkovi i dokumenti

 
 
Aktivnosti Rokovi
Struèno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Posjeti i razmjene 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Radionice 21.02.2013.
Obrazovna partnerstva 21.02.2013.
Asistenti 28.03.2013.
Volonterski projekti za starije 28.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu