Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > eTwinning > eTwinning nagrade > Projekt mjeseca > Listopad
 
Projekt mjeseca: listopad 

"Life@BOOK@Art" osvaja titulu projekta mjeseca listopada. Cilj ovog projekta jest pokazati kako  knjiga svakodnevno mijenja naše živote i naše uèenike, a u podruèju umjetnosti (likovne, glazbene, filmske i dr.) èesto je inspiracija velikim umjetnicima.   Zadaci projekta utkani su u godišnje planove i programe uèitelja likovne kulture, materinjeg i engleskog jezika, informatike, uèiteljice 1. razreda, knjižnièara i pedagoga škole, a tematski se nadovezuju na teme graðanskog odgoja. U pažljivo planiranim aktivnostima sudjeluju svi uèenici škole Budaševo (predmeta nastava) i 27 uèenika prvog razreda, a mjeseèno izvješæe uèitelja i uèenika pokazuje interes i napredak u provedbi projekta. Kroz niz likovnih radionica, rasprava na temu knjige i  života s knjigom, zajednièkog èitanja, istraživaèkog rada i vršnjaèkog pouèavanja te informatièke edukacije planira se ostvariti svoj krajnji cilj - aktualizirati svrhovitost èitanja i razvijati èitateljske sposobnosti  uèenika. Za ovaj projekt nagraðujemo eTwinning tim Osnovne škole Budaševo-Topolovac-Gušæe.

Školski tim sastavljen je od 7 uèitelja: uèiteljica hrvatskog jezika - Dubravka Granuliæ, uèiteljica likovne kulture - Tanja Peronja Begiæ, uèiteljica informatike Karolina Karas, uèiteljica engleskog jezika - Natalija Džafo, uèiteljica 1. razreda - Ljijana Slunjski, knjižnièarka - Mirjana Èubakoviæ i pedagoginja - Jadranka Kneževiæ. Prijedlog plana usvojen je na poèetku rujna nakon odluke o provedbi Projekta u ovoj školskoj godini. Èlanovi tima slobodno su mogli davati svoje prijedloge, ideje i primjedbe te mijenjati ili prilagoðavati plan svojim nastavnim planovima i programima ili birati razredne odjele u školi kojima je sadržaj primjeren. Tijekom izrade plana projekta svaki se èlan tima usmjerio na nastavni plan i program svog obrazovnog podruèja s ciljem da originalnim idejama i suvremenim metodama pridonese integraciji i korelaciji sadržaja u projektu. 

Dubravka Granuliæ: "Meðusobno poticanje i visok stupanj motivacije èlanova tima pridonosi dobroj i ugodnoj atmosferi u razmjeni iskustava. Nastojimo se držati postavljenih rokova kako bi zadaci u projektu bili pravodobno i kvalitetno provedeni. Veæi dio pisanog materijala sa zadacima projekta izložili smo u holu škole kako bi uèenicima i svim èlanovima tima bili dostupni i kako bi se na vrijeme mogli pripremiti za nadolazeæe aktivnosti. Knjižnièarka svoj dio projekta provodi povezujuæi uèenike i uèitelje u grupi na facebooku gdje ih informira o najnovijoj literaturi u školskoj knjižnici. Pohvale i podršku svim èlanovima školskog tima pruža pedagoginja koja nastoji biti objektivna u procjenjivanju našeg zajednièkog uèinka."

U sklopu ovog projekta uèenici su tijekom listopada obilježili tjedan zabranjenih knjiga. U galeriji pogledajte fotografije nastale tijekom predstavljanja zabranjenih knjiga.

Galerija
 
 
 
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu