Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Grundtvig > Najèešæa pitanja
 

1. Što je to Grundtvig potprogram, na koga je usmjeren i koji su mu ciljevi?

Sam je potprogram usmjeren na obrazovanje odraslih, a doprinosi razvoju znanja, vještina i sposobnosti koje rezultiraju poveæanjem moguænosti zapošljavanja odraslih osoba i njihovim društvenim i osobnim razvojem. Sudjelovanje takoðer utjeèe na razvoj obrazovanja odraslih kao važnog dijela cjeloživotnog uèenja.

2. Kako se može prijaviti za aktivnosti Grundtvig potprograma?

Za potprogram Grundtvig sudionici se veæinom prijavljuju preko matiène ustanove nakon što Agencija raspiše natjeèaj za neke od navedenih aktivnosti. Ustanove se prijavljuju ispunjavajuæi zadani prijavni obrazac.

3. Može li moja ustanova sudjelovati u aktivnostima Grundtvig potprograma?

Popis vrsta ustanova koje mogu sudjelovati možete pronaæi na internetskim stranicama Europske komisije http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/guide/structure/grundtvig_en.html
Ukoliko imate nedoumica, molimo kontaktirajte Agenciju za mobilnost i programe EU.

4. Postoje li neki važni uvjeti sudjelovanja za koje moramo znati?

Popis uvjeta za sudjelovanje je ukljuèen u prijavnom obrascu za podnošenje prijave za aktivnost, a te uvjete možete pronaæi i u Pozivu za natjeèaj Programa za cjeloživotno uèenje. Glavni uvjeti za sudjelovanje su povezani s formalnostima kao što su ispunjavanje ispravnog prijavnog obrasca, ispunjavanje obrasca u cijelosti i podnošenje prijave najkasnije do krajnjeg datuma za podnošenje prijave.

5. Koje su informacije nužne za uspješno ispunjavanje prijave?

U prijavnom obrascu trebate navesti podatke o aktivnosti kao i razloge zašto se prijavljujete za odreðenu aktivnost (motivaciju). Buduæi da Agencija odabire pristigle prijave iskljuèivo na temelju uspješnosti, prijava treba pokazati da æe aktivnost ojaèati europsku dimenziju u profesionalnom razvitku osobe koja se prijavljuje, da je aktivnost korisna i da postoji jasna povezanost izmeðu aktivnosti za koju se prijavljujete i aktivnosti koje provodite u svojoj ustanovi.

6. Kako mogu pronaæi ustanovu partnera?

Potencijalnu ustanovu partnera možete pronaæi putem interneta i na stranicama Ploteus baze podataka (http://ec.europa.eu/ploteus), kao i na kontakt seminarima. Potencijalnog partnera se takoðer može pronaæi i putem osobnih kontakata, gradova prijatelja i sl. Važno je napomenuti da ukoliko se želite prijaviti Agenciji za dodjelu financijske potpore, suradnja mora biti u okviru Programa za cjeloživotno uèenje.

7. Moja se ustanova bavi opæim i strukovnim obrazovanjem odraslih. Za koji se  potprogram mogu prijaviti?

Ukoliko je aktivnost usmjerena na obrazovanje odraslih i ukljuèuje npr. informacijsko komunikacijske tehnologije, multikulturalnost, uèenje jezika, inovacije u nastavi, internacionalizaciju, razvijanje tolerancije, uèenje u treæoj životnoj dobi, programe kulture i slièno, tj. opæe obrazovanje odraslih. Potencijalni se korisnici mogu prijaviti za aktivnosti Grundtvig potprograma.
Ukoliko je aktivnost usmjerena prvenstveno na strukovno obrazovanje dakle i strukovno obrazovanje odraslih), potencijalni korisnici mogu se prijaviti za aktivnosti Leonardo da Vinci potprograma.
Ukoliko imate nedoumica molimo kontaktirajte Agenciju za mobilnosti programe EU.

8. Što se dogaða ukoliko dobijemo finacijsku potporu, a ne ispunimo aktivnost za koju smo se prijavili u Prijavnom obrascu?

Najkasnije 30 dana nakon planiranog završetka aktivnosti, osoba koja je otišla na aktivnost potprograma dužna je podnijeti završno izvješæe o provedbi aktivnosti , zajedno sa svim dokazima aktivnosti (potvrdom o sudjelovanju na seminaru, raèunima za smještaj, avionskom kartom i sl.). Ukoliko aktivnost nije ostvarena ili je djelomièno ostvarena, tražit æe se potpuni ili djelomièni povrat sredstava.

9. Što znaèi diseminacija rezultata?

Diseminacija znaèi širenje rezultata tj. dostupnost rezultata putem prezentacija, davanja informacija o uèinku aktivnosti na ustanovu, zaposlenike i uèenike, putem objavljivanja rezultata na internetskim stranicama ili na druge naèine.

10. Kako mogu pronaæi kontaktni seminar?

Kontaktni se seminari obièno održavaju od rujna do prosinca. Popis dostupnih kontaktnih seminara bit æe dostupan na internetskim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.

11. Kamo mogu otiæi na pripremni posjet?

Aktivnost pripremnog posjeta može se ostvariti u bilo kojoj državi èlanici Programa za cjeloživotno uèenje.

12. Što je to job shadowing? Gdje se može odvijati?

U sklopu Grundtvig potprograma job shadowing znaèi oblik struènog usavršavanja koji se odvija promatranjem rada kolega iz strane ustanove, s ciljem da se nauèi više o svakodnevnom poslu koji se obavlja u toj ustanovi. Sudionici iz prve ruke prouèavaju svakodnevni posao, radnu okolinu, metode i naèine rada u praksi obuèavanja odraslih. Mogu se vidjeti primjeri dobre prakse koje kasnije možete upotrijebiti u vlastitom radu.
Ustanova u kojoj se odvija ova aktivnost mora biti smještena u državi èlanici EU i mora imati iskustva u aktivnosti o kojoj sudionik želi nauèiti nešto više.

13. Na koje se vrste teèajeva i usavršavanja mogu prijaviti?

Možete se prijaviti na sve vrste usavršavanja i teèajevava koji su u okviru Programa za cjeloživotno uèenje i koji odgovaraju posebnim potrebama usavršavanja ili osposobljavanja Vas kao sudionika u obrazovanju odraslih. Usavršavanja i teèajevi se održavaju u nekoj državi èlanici Programa za cjeloživotno uèenje. Usavršavanja i teèajevi trebaju ponuditi dodanu europsku vrijednost.

14. Gdje mogu pronaæi strukturirani teèaj struènog usavršavanja?

Putem mrežne stranice navedene u nastavku možete pronaæi Grundtvig strukturirani teèaj (Grundtvig In-Service Training ).
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/


15. Kako se pretražuje baza podataka strukturiranih teèajeva struènih usavršavanja?

Na internetskoj stranici Europske komisije kliknite na "search form". Ukoliko vam je veæ poznat naslov struènog usavršavanja ili njegova oznaka, te podatke možete izravno unijeti u polje i bit æe vam omoguæen uvid u sve pojedinosti tog struènog usavršavanja. U protivnom, pretragu možete zapoèeti unošenjem teme struènog usavršavanja, datuma, ciljne skupine, jezika na kojem æe se poduèavati itd. Uzmite u obzir da broj rezultata koji æe se prikazati ovisi o broju unesenih kriterija za pretraživanje.

16. Kamo mogu otiæi na struèno usavršavanje?

Možete otiæi u neku obrazovnu ustanovu u državi èlanici Programa za cjeložovotno uèenje.


17. Mogu li iæi na struèno usavršavanje u Hrvatskoj u okviru Programa za cjeloživotno uèenje?

Ne možete, buduæi da Agencija dodjeljuje sredstva samo za struèna usavršavanja u inozemstvu tj. u nekoj od država èlanica Programa za cjeloživotno uèenje. Usavršavanja trebaju ponuditi dodanu europsku vrijednost.


18.  Moram li se prijaviti  za strukturirani teèaj koji se nalazi na internetskoj stranici http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/ ?

Ne, možete se prijaviti i za ostale teèajeve koji su u sklopu Programa za cjeloživotno uèenje. Ukoliko se prijavljujete za sudjelovanje na takvom teèaju, molimo Vas da informirate Agenciju za mobilnost i programe EU o programu, ciljanoj publici i organizatoru teèaja.

19. Mogu li sudjelovati na konferenciji? Koji su uvjeti za prijavu?

Da, možete se prijaviti za sudjelovanje na konferenciji ili seminaru koji organizira Grundtvig mreža, multilateralni projekt, nacionalna agencija u državi èlanici Programa ili neka od europskih ustanova koje se bave obrazovanjem odraslih. Ukoliko se prijavljujete za sudjelovanje u takvoj aktivnosti, molimo Vas da informirate Agenciju za mobilnost i programe EU o programu, ciljanoj publici i organizatoru teèaja.

20. Radim kao dio nenastavnog osoblja u ustanovi za obrazovanje odraslih. Mogu li se prijaviti za aktivnosti u sklopu Grundtvig potprograma?

Da, aktivnosti su otvorene svom osoblju koje radi u obrazovanju odraslih. Osim nastavnog osoblja, mogu se prijaviti i ostali èlanovi osoblja u ustanovama (npr. administrativno osoblje i sl.).

21. Mogu li se kao vanjski suradnik ustanove za obrazovanje odraslih prijaviti na struèno usavršavanje?

Možete. Mogu se prijaviti svi sudionici u obrazovnom procesu.

22. Koje su informacije nužne za uspješno ispunjavanje prijave?

U prijavnom obrascu trebate navesti podatke o aktivnosti kao i razloge zašto se prijavljujete za odreðenu aktivnost (motivaciju). Buduæi da Agencija odabire pristigle prijave iskljuèivo na temelju uspješnosti, prijava treba pokazati da æe aktivnost poveæati europsku dimenziju u profesionalnom razvitku osobe koja se prijavljuje, da je aktivnost korisna i da postoji jasna povezanost izmeðu aktivnosti za koju se prijavljujete i aktivnosti koje provodite u svojoj ustanovi.

23. Koji su troškovi sudjelovanja na aktivnosti pokriveni? Postoji li najviši iznos za koji se mogu prijaviti?

Financijska je potpora doprinos troškovima Vaše aktivnosti, što znaèi da ne moraju biti pokriveni svi troškovi u cijelosti. Financijska se potpora dodjeljuje za troškove putovanja, troškove života, eventualne troškove jeziène, pedagoške i kulturne pripreme i kotizacije. Kako bi se omoguæilo što veæem broju pojedinaca i institucija da sudjeluju, Agencija može odrediti najviši iznos. Svaki natjeèaj detaljnije odreðuje uvjete i iznose.

24. Što se podrazumijeva pod troškovima života (subsistence costs)?

Troškovi života pokrivaju smještaj, hranu, troškove lokalnog prijevoza, telekomunikacijske usluge, osiguranje itd. Troškovi života se izraèunavaju na temelju trajanja posjeta, koristeæi dnevne stope za odgovarajuæu zemlju odredišta. Iznosi dnevnih stopa za svaku pojedinu zemlju tablièno su prikazani u prijavnom obrascu. Iznos za troškove života se isplaæuje na temelju paušalnog iznosa - „flat rate" modela.

25. Koliko iznosi financijska potpora za troškove putovanja?

Za troškove putovanja najviši iznos koji Agencija može dodijeliti je 500 € po sudioniku. Putni se troškovi definiraju kao troškovi putovanja iz Hrvatske do odredišta pripremnog posjeta ukljuèujuæi i moguæe troškove za izdavanje vize. Ovi troškovi ne ukljuèuju troškove lokalnog prijevoza od i do mjesta smještaja i troškove lokalnog prijevoza od i do lokacije održavanja pripremnog posjeta. Lokalni se prijevoz pokriva iz sredstava za troškove života.

26. Koliko iznosi financijska potpora za troškove jeziène, pedagoške i kulturne pripreme?

Za troškove jeziène, pedagoške i kulturne pripreme može se dodijeliti najviše 150 € po sudioniku, a isplaæuje se u obliku paušalnog iznosa tzv. „lump-sum". Pokrivanje troškova za jeziènu pripremu nije moguæe ako namjeravate sudjelovati u jeziènom teèaju u inozemstvu (tzv. pure language courses). Jezièna se priprema može odnositi npr. i na samouèenje odnosno pohaðanje teèaja jezika u Republici Hrvatskoj. U tom sluèaju, taj podatak trebate navesti u prijavnom obrascu.

27. Što je paket troškova (package costs)?

Za kontaktni se seminar obièno plaæa kotizacija u obliku paketa troškova (tzv. package costs) koji pokriva troškove smještaja, hrane, pisanih materijala za seminar te sudjelovanje na kulturnim dogaðajima. Kotizacija se kao paket troškova za kontaktni seminar raèuna na osnovi stvarnih troškova. To znaèi da je stvaran iznos koji oèekujete da æete potrošiti osnova za izraèun. Ako su troškovi života ukljuèeni u kotizaciju kao paket troškova, ne možete tražiti dodatnu financijsku potporu za troškove života.

28. Ja sam nastavnik informatike u ustanovi za obrazovanje odraslih, ali bih želio  usavršiti svoje poznavanje stranog jezika. Mogu li se prijaviti za èisti jezièni teèaj?

Ne, buduæi da su èisti jezièni teèajevi namijenjeni iskljuèivo:
• Nastavnom osoblju koje poduèava neki nejezièni predmet na stranom jeziku
• Nastavnom osoblju koje se obuèava za profesora stranog jezika
• Osoblju ustanove koja sudjeluje u aktivnosti Grundtvig partnerstva te im je potrebno usavršavanje na jeziku partnerstva
• Nastavnom osoblju kojem je potrebno usavršavanja na manje rasprostranjenom i poznatom jeziku u svrhu pouèavanja

29. Radim u ustanovi za obrazovanje odraslih i želim se prijaviti za struèno usavršavanje u Švedskoj. Meðutim, ne govorim engleski najbolje i htio bih sudjelovati na teèaju engleskog prije puta. Je li to moguæe?

Ukoliko je radni jezik usavršavanja engleski, a ogranièeno bi poznavanje engleskog moglo ugroziti koristi koje imate od usavršavanja, Agencija za mobilnost i programe EU može dodijeliti dodatna sredstva za jeziènu pripremu u iznosu do najviše 150 €. Molimo da potrebu za jeziènom pripremom navedete u prijavnom obrascu i da objasnite što priprema ukljuèuje.

30. Mogu li korisnici koji odlaze na aktivnost biti financirani za dodatno noæenje, ukoliko ne postoji moguænost povratka zadnji dan aktivnosti zbog prometne povezanosti?

Da, postoji moguænost da budu financirani za dodatno noæenje, ukoliko Agencija za mobilnost i programe EU procjeni da je to opravdano, ali to je potrebno napomenuti prilikom prijave, a ne kasnije.

31. Možemo li preraspodijeliti sredstva iz razlièitih stavki financiranja (troškovi puta, troškovi kotizacije, dnevni troškovi)?

Ukoliko ne iskoristite sva sredstva za troškove puta jer su troškovi puta bili niži od iznosa koji ste zatražili u prijavnom obrascu, nije moguæe preraspodijeliti ta sredstva za dnevne troškove, veæ æe se razlika oduzeti od krajnjeg iznosa potpore.

32. Zašto se u Comenius - Grundtvig bazi podataka Struènih usavršavanja navodi da pojedina struèna usavršavanja proizlaze iz Socrates projekta ili centraliziranog projekta Programa za cjeloživotno uèenje?

Takva struèna usavršavanja rezultat su projekata koje je financirala Europska unija.  Prema odluci Europske komisije ona se dodatno promièu te pri ocjenjivanju kvalitete prijave dobivaju dodatnih deset bodova.

33.  Mogu li se kao vanjski suradnik organizacije koja se bavi opæim obrazovanjem odraslih prijaviti na struèno usavršavanje?

Možete. Mogu se prijaviti svi oni koji su sudjeluju u opæem obrazovanju odraslih. Potrebno je unaprijed s Vašom organizacijom provjeriti naèin isplate financijske potpore s obzirom na status vanjskog suradnika.

34.  Mogu li se kao nezaposleni prijaviti za struèno usavršavanje?

Možete se prijaviti samostalno izravno Agenciji. U tom sluèaju potrebno je u prijavnom obrascu objasniti jasnu namjeru za buduæim radom u podruèju opæeg obrazovanja odraslih.

35.  Što znaèi diseminacija rezultata?

Diseminacija znaèi širenje rezultata Vaše aktivnosti nakon povratka. Potrebno je nakon povratka rezultate, odnosno ono što ste nauèili na aktivnosti, širiti dalje kolegama i ostalim zainteresiranim skupinama putem prezentacija, novinskih èlanaka, objavljivanjem rezultata na internetskim stranicama ili drugim naèinima.

37. Što se dogaða kada osoba promijeni ustanovu u kojoj radi ili svoj status zaposlenja, a dobila je financijsku potporu za Struèno usavršavanje?

Ukoliko individualni korisnik financijske potpore promjeni svoj pravni status prije odlaska na aktivnost, npr. školi stranih jezika je odobrena financijska potpora za struèno usavršavanje nastavnika koji prije odlaska na aktivnost promijeni školu ili ostane nezaposlen jer je imao ugovor na odreðeno vrijeme, nije moguæe sklopiti ugovor s dotiènim individualnim korisnikom kao fizièkom osobom ili s njegovim novim poslodavcem s obzirom da promjena statusa individualnog korisnika može bitno promijeniti kontekst u kojem je njegova prijava ocjenjena. Nadalje, ugovor s Agencijom sklapa ustanova, stoga je ustanova nositelj svih prava i obveza prema Agenciji te kao takva može odluèiti poslati zamjensku osobu na aktivnost za koju joj je odobreno financiranje. U suprotnom, ugovor se sporazumno raskida i ustanova sva sredstva vraæa Agenciji. Individualnom korisniku preporuèa se prijaviti na novi rok kao fizièka osoba (kod statusa nezaposlene osobe) ili preko novoga poslodavca. Meðutim, u sluèaju promjene statusa individualnog korisnika nakon povratka s aktivnosti, matièna ustanova treba ispuniti sve obveze prema individualnom korisniku sukladno Obavijesti o analizi završnog izvješæa koju izdaje Agencija.

 
 
Aktivnosti Rokovi
Struèno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Posjeti i razmjene 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Radionice 21.02.2013.
Obrazovna partnerstva 21.02.2013.
Asistenti 28.03.2013.
Volonterski projekti za starije 28.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu