Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Comenius > Primjeri dobre prakse > Comenius školska partnerstva > Fairy Tales and Legends in Europe
 

Aktivnost: Multilateralno školsko partnerstvo

Ime projekta: Fairy Tales and Legends in Europe

Države partneri: Francuska, Španjolska, Italija, Turska, Bugarska, Njemaèka, Hrvatska

Trajanje vašeg projekta: 01. kolovoz 2010. -  31. srpanj 2012.

Prijavitelj: Zagrebaèka umjetnièka gimnazija

 

Zagrebaèka umjetnièka gimnazija je zajedno s 6 škola iz država èlanica Europske unije sudjelovala u dvogodišnjem projektu Comenius školskog partnerstva pod nazivom Fairy Tales and Legends in Europe. Rezultat projekta je vezan uz proces stvaranja i postavljanja dramskog djela na kazališne daske. O ulozi škole u projektu, iskustvima, uèincima i suradnjom s ostalim partnerima, razgovarali smo s voditeljicom projekta.

1.      Koji su osnovni ciljevi projekta?

Primarni cilj projekta bio je osmisliti i napisati jedinstvenu europsku bajku inspiriranu bajkama i legendama svake od sedam partner zemalja te prema napisanoj bajci postaviti kazališnu predstavu u kazalištu u Zagrebu. Da bi se to postiglo, tijekom dvije godine uèenici su sudjelovali u mnogim aktivnostima i na mnogim sastancima koji su bili usmjereni na ostvarivanje zadanih ciljeva. Sekundarni cilj projekta ima obrazovni karakter i usmjeren je na savladavanje novih znanja te jeziènih i komunikacijskih vještina kao i povezivanje i zbližavanje partner škola i zemalja s razlièitim kulturnim obilježljima  kroz interaktivne aktivnosti u kojima sudjeluju uèenici i nastavnici.

2.      Što ste radili unutar projekta (koje su bile aktivnosti)?

Projekt Fairy Tales and Legends in Europe odvijao se kroz pet faza. Uèenici i nastavnici aktivno su suraðivali tijekom svih pet faza. Projekt je zapoèeo upoznavanjem zemalja, gradova, škola i uèenika svih zemalja sudionica putem e-learning platforme "Moodle". U drugoj fazi projekta uèenici su pisali bajke temeljene na prièama i legendama iz vlastite zemlje. U treæoj fazi projekta zapoèela je izrada „jedinstvene europske bajke“ koja je u konaènici bila spoj razlièitih kulturnih elemenata specifiènih za prièe i legende pojedine zemlje partnera. Kako bi uèenici lakše mogli povezati sve ove razlièite prièe i legende u samo "jednu cjelovitu europsku bajku", nastavnici su osmislili i predstavili pozadinsku prièu o "ribi" koja æe putovati po Europi (zemljama sudionicama), a na svom putu æe doživjeti razlièite avanture. U kasnijim fazama  projekta, nakon stvaranja „jedinstvene europske bajke“, zapoèela je dramatizacija teksta te priprema za kazališnu izvedbu (scenografija, kostimi, dramske vježbe) koju su zajednièki realizirale sve partner škole i predstavile pred brojnom publikom u Meðunarodnom centru za usluge u kulturi - Scena Travno u Zagrebu. Osim glavnih projektom navedenih zadataka, zajednièka suradnja je ukljuèivala i  stvaranje teksta i glazbe koja prati projekt kao i razlièita natjecanja i igre u kojima su  uèenici sudjelovali u tijeku realizacije projekta.

3.      Možete li  navesti neku od specifiènosti/zanimljivosti vašeg projekta?

Neponovljivo je iskustvo svjedoèiti suradnji uèenika od 11 do 18 godina iz razlièitih zemalja, èuti toliko razlièitih jezika a opet sve usmjereno na stvaranje jedinstvene europske bajke.

Uèenici su imali velik utjecaj na tijek realizacije samog projekta: osmislili su i dizajnirali logotip projekta te identitet glavnog lika bajke „ribe koja putuje“, snimili su video za natjecanje u pripovijedanju bajki te sudjelovali u gotovo svim ostalim aktivnostima vezanim za postavljanje bajke na scenu (glazba, kostimografija, scenografija, dizajniranje plakata za predstavu).

4. Imate li neku poruku za svoje kolege/uèenike? Zašto sudjelovati u ovakvim aktivnostima?

Sudjelovanje u projektu „Fairy Tales and Legends in Europe“ omoguæilo je uèenicima i nastavnicima zajednièku suradnju u mnogim aktivnostima koje redovna nastava i plan i program ne obuhvaæaju. Na taj naèin uèenici su savladali širi spektar znanja iz umjetnièkih podruèja te u procesu suradnje s drugim školama poveæali jeziène i komunikacijske vještine. Ovakav tip suradnje europskih škola takoðer utjeèe na stvaranje dugoroènog i kvalitetnog odnosa meðu zemljama.

Ponosni smo što su uèenici i nastavnici naše škole imali priliku komunicirati, suraðivati i družiti se s uèenicima i nastavnicima iz razlièitih zemalja s razlièitim kulturnim, jeziènim i geografskim obilježjima. Ovaj projekt je omoguæio bolje razumijevanje o tome kako kulturna baština razlièitih zemalja utjeèe i oblikuje svijet u kojem danas živimo.

 

 

 

  

 

Galerija
 
 
 
Aktivnosti Rokovi
Individualna mobilnost uèenika 03.12. 2012.
Struèno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Comenius asistenti/
Ugošæivanje Comenius asistenata
31.01.2013.
Comenius školska partnerstva 21.02.2013.
Regio partnerstva 21.02.2013.
Pripremni posjeti 11.1.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu