Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Erasmus > Aktivnosti > Mobilnost nenastavnog osoblja
 
Mobilnost nenastavnog osoblja 

 


Struèno usavršavanje u EU

 

 

Struèno usavršavanje nenastavnog osoblja na stranom visokom uèilištu ili poduzeæu (5 dana - 6 tjedana).


Za postupak odabira nenastavnog osoblja zadužena su visoka uèilišta.

Cilj:

  • Stjecanje praktiènih vještina koje su bitne za obavljanje aktivnosti na postojeæem radnom mjestu

Osnovni uvjeti

  •  Status državljanina Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države èlanice EU, EFTA države + Turska), status izbjeglice, osobe bez državljanstva odnosno registrirano stalno boravište u Republici Hrvatskoj
  • Partnerske ustanove unaprijed moraju dogovoriti i odobriti program usavršavanja
  • Dužina struènog usavršavanja iznosi najmanje 5 dana, a najviše 6 tjedana
  • Mobilnost je moguæe ostvariti u 27 država èlanica EU*

Obveze prije odlaska:

Prije odlaska prijavitelj sa svojim matiènim uèilištem potpisuje Ugovor o dodjeli financijske potpore kojim se ureðuju meðusobna prava i obveze.

Prijavitelj prije poèetka mobilnosti treba sastaviti plan rada koji odobrava matièno visoko uèilište i ustanova u inozemstvu.

Obveze nakon povratka:

Prijavitelj je nakon povratka s inozemne ustanove dužan svom matiènom visokom uèilištu dostaviti sljedeæe dokumente:

  • Završno izvješæe (prema obrascu matiène ustanove)
  • Potvrdu inozemne ustanove iz koje se vidi toèna dužina boravka
  • Originalnu putnu dokumentaciju

Financiranje

Financijska potpora - stipendija namijenjena je pokrivanju životnih i putnih troškova nastalih uslijed mobilnosti.

Postupak prijave za nastavnike

Za prijavu i odabir kandidata zaduženo je matièno visoko uèilište. Za podrobnije obavijesti o postupku prijave zainteresirani kandidati mogu se obratiti Uredu za meðunarodnu suradnju matioènog uèilišta ili Erasmus koordinatoru.

 

*Od trenutka kada Hrvatska uðe u Europsku uniju i postane ravnopravnom èlanicom mobilnost æe biti moguæa i u ostale zemlje èlanice Programa za cjeloživotno uèenje - dakle, osim èlanica EU, u države EFTA-e te u Tursku.

Ažurirano: 24.12.2012.

 
 
Aktivnosti Rokovi
Erasmus intenzivni jezièni teèajevi (EILC) 01.02.2013.
Erasmus potvrda konzorciju za struène prakse 08.03.2013.
Intenzivni programi (IP) 08.03.2013.
Mobilnost studenata i osoblja 08.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu