Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Leonardo da Vinci > Najčešća pitanja > Najčešća pitanja za Leonardo da Vinci aktivnost Prijenos inovacija
 

Najčešća pitanja za Leonardo da Vinci aktivnost Prijenos inovacija (TOI)

Najčešća pitanja za Leonardo da Vinci aktivnost Prijenos inovacija (TOI)

OPĆE INFORMACIJE

P: Koje ustanove mogu prijaviti TOI projekt u Leonardu?

O: Ustanove koje mogu sudjelovati u Leonardo da Vinci TOI projektima su:

 • ustanove ili organizacije koje pružaju mogućnosti učenja u područjima koje obuhvaća sektorski program Leonardo da Vinci (npr. srednje strukovne škole, obrtnička učilišta, itd.)
 • udruge i predstavnici subjekata uključenih u strukovno obrazovanje i osposobljavanje, uključujući udruge vježbenika/naučnika, roditelja i nastavnika
 • poduzeća, socijalni partneri i ostali predstavnici rada, uključujući gospodarske komore te ostale trgovačke i sektorske organizacije
 • tijela odgovorna za sustave i smjernice u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini
 • centri za istraživanja i tijela koja se bave pitanjima cjeloživotnog učenja
 • organizacije koje provode tercijarno obrazovanje (visoka učilišta) mogu sudjelovati u projektima, no rezultati ne smiju biti usmjereni na sudionike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na tercijarnoj razini
 • neprofitne organizacije
 • dobrovoljna udruženja
 • nevladine udruge

P: Jesu li dostupne informacije o uspješnim projektima koji se trenutno odvijaju i o onima koji su već završeni?

O: Da. Primjere uspješnih TOI projekata iz cijele Europe možete pregledavati u europskoj bazi podataka ADAM

P: Na koji se način mogu pronaći partneri?

O: Partnere treba pronaći ovisno o temi odnosno inovaciji koju se želi prenijeti. Između ostalog, partnere je moguće pronaći na sljedeće načine:

 • samostalno, jednostavnim pretraživanjem na internetu ili putem prijašnjih osobnih kontakata
 • putem baze podataka ADAM gdje možete pretraživati slične TOI projekte te kontaktirati partnere iz tih projekata
 • putem baze podataka ADAM gdje možete pretraživati DOI projekte (centralizirani projekti Razvoja inovacije) kako biste pronašli inovacije koje želite prenijeti te kako biste upoznali partnerske ustanove koje su razvile te inovacije.

P: Mogu li ustanove za visoko obrazovanje prijaviti Leonardo projekt Prijenos inovacija (TOI)?

O: Da. Ustanove za visoko obrazovanje mogu prijaviti TOI projekte no njihovi projekti ne mogu biti usmjereni na studente niti djelatnike ustanove obzirom da su ti korisnici obuhvaćeni potprogramom Erasmus. Projekti prijenosa inovacija koje provode ustanove za visoko obrazovanje trebaju biti umjereni na stručnu zajednicu izvan fakulteta i/ili ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (npr. srednje strukovne škole).

P: Kako da odaberemo trećeg partnera, ako nam je dovoljan samo jedan od kojeg preuzimamo inovaciju?

O: Trećeg partnera (ili četvrtog, petog, itd.) možete odabrati na sljedeći način:

 • Združenjem dviju ili više inovacija u jednu novu inovaciju koju prenosite (npr. jedan partner ima inovaciju u pogledu sadržaja, drugi u pogledu forme, i sl.)
 • Istovremenim prijenosom inovacije u više država

P: Mogu li putem projekta prijenosa inovacije opremiti svoju ustanovu?

O: Fokus projekata Prijenos inovacije nije na opremanju ustanove. U sklopu budžeta najviše 10% opravdanog troška možete utrošiti na nabavu nove opreme koja je potrebna za realizaciju projekta.

P: Je li moguće prijaviti više projekata prijenosa inovacije na isti natječaj?

O: Ne. Ukoliko prijavite više projekata prijenosa inovacije preko iste ustanove, samo jedna može biti ocijenjena i samo jedna može biti odobrena.

P: Ima li Agencija savjetodavnu ulogu tijekom Vaše pripreme projektne prijave?

O: Da. Djelatnici Agencije rado će Vas savjetovati tijekom izrade svih dijelova projektne prijave, što uključuje sadržajni i financijski dio prijave te tehničke pojedinosti vezane uz ispunjavanje prijavnog obrasca. Ukoliko procijenite da Vam savjetovanje koje možete dobiti elektroničkim ili telefonskim putem nije dovoljno, možete ugovoriti savjetodavni sastanak s djelatnikom Agencije koji će biti Vaš osobni savjetnik tijekom projekta te Vam dati detaljnije upute i savjete. Ovdje moramo napomenuti kako Vaš osobni savjetnik unutar Agencije neće ocjenjivati Vaš projekt kako bi se izbjegao sukob interesa te da je savjetovanje prijave moguće realizirati samo jednom. 

KRITERIJI FORMALNE VALJANOSTI

P: Koliko partnerskih ustanova u inozemstvu moramo imati da bismo mogli prijaviti projekt Prijenos inovacije?

O: Morate imati barem dvije partnerske ustanove u inozemstvu (ukupno 3 partnera u TOI projektu) od kojih su sve zemlje članice Programa za cjeloživotno učenje. Najmanje jedna partnerska ustanova mora biti iz države članice EU. Možete imati i više od 2 inozemna partnera.

P: Moram li uz projektnu prijavu priložiti pismo namjere (Letter of intent) od svakog partnera koji sudjeluje u projektu?

O: Pismo namjere kod TOI projekata je obavezno i prijava može biti odbijena na temelju toga što partneri nisu priložili pismo namjere.

P: Što sadržava pismo namjere?

O: Pismo namjere je pismena izjava kojom partnerska ustanova potvrđuje da se obvezala pomoći provedbi Leonardo da Vinci TOI projekta prema dogovorenim uvjetima koji su predočeni u projektnom prijavnom obrascu. Detaljnije o sadržaju pisma namjere možete pronaći u dokumentu Leonardo da Vinci Prijenos inovacija (TOI) - dodatak uz elektronički prijavni obrazac, eng.

P: Moraju li pisma namjere biti originali ili mogu biti preslike?

O: Prilikom prijave projekta pismo namjere može biti preslika. Međutim, u slučaju odobravanja vašeg projekta i nakon revizije zatraženog budžeta, a prije sklapanja Ugovora nužno je dostaviti originalna pisma namjere od svakog partnera kojima potvrđuju sudjelovanje u projektu unatoč eventualnim promjenama u odobrenom budžetu.

P: Treba li projektna prijava imati pečat i potpis ovlaštene osobe unutar ustanove?

O: Da. Ukoliko projektna prijava nema pečat i potpis, smatra se da nije zadovoljila osnovni kriterij valjanosti.

P: Trebaju li prijave biti poslane do datuma koji je naznačen kao rok prijave?

O: Da. Da bi projektne prijave zadovoljile kriterije valjanosti moraju biti poslane prije ili najkasnije na sam dan roka prijave. Projektne prijave moraju biti dostavljene poštom.

P: Mogu li osobno dostaviti prijavu u Agenciju za mobilnost?

O: Da, ako je dostavljena do krajnjeg datuma roka prijave. U tom slučaju dobivate potvrdu primitka.

P: Moram li ispuniti i financijski dio prijavnog obrasca?

O: Da. Jedan od kriterija valjanosti je ispunjeni financijski dio koji detaljno razrađuje predviđene troškove projekta.

P: Moram li jednu kopiju projektne prijave poslati Europskoj komisiji?

O: Ne. Agencija za mobilnost i programe EU provodi Leonardo da Vinci projekte Prijenos inovacije. Dakle, savjetovanje, evaluaciju i odabir projekata, potpisivanje ugovora te isplatu financijskih sredstava u potpunosti obavlja Agencija.

P: Koliko dugo traje ocjenjivanje i odabir projekata?

O: Sve ustanove koje su prijavile Leonardo projekt Prijenos inovacije, bit će obaviještene o (ne)uspjehu projekta u srpnju 2013. Ukoliko vaša projektna prijava bude odbijena, primit ćete pismenu službenu obavijest koja će ujedno sadržavati i povratnu informaciju o prednostima i nedostacima vaše prijave. Budete li smatrali da povratna informacija nije dovoljno opširna, možete kontaktirati Agenciju za sva daljnja pojašnjenja.

P: Moraju li istodobno prijaviti projekt i naša ustanova kod Agencije za mobilnost i programe EU i partnerska ustanova u inozemstvu kod svoje nacionalne agencije?

O: Kod projekata Prijenos inovacije prijavu podnosi samo partnerska ustanova koordinator svojoj nadležnoj Nacionalnoj agenciji. Ostale partnerske ustanove ne podnose prijave svojim agencijama.

P: Koliko dugo projekt prijenosa inovacija mora i/ili može trajati?

O: Projekt prijenosa inovacija može trajati najmanje jednu pa do najviše dvije godine. Dužina trajanja projekta ovisi o opsegu projekta te treba biti opravdana planiranim aktivnostima.

P: Može li u projektu sudjelovati više partnerskih ustanova iz Hrvatske?

O: U projektu Prijenos inovacija može sudjelovati više partnerskih ustanova iz Hrvatske. Bitno je samo da u projektu sudjeluju najmanje 3 različite ustanove iz 3 različite zemlje od kojih je najmanje jedna zemlja članica EU.

P: Moram li uz prijavu dostaviti još neke dokumente osim prijavnog obrasca?

O: Ukoliko je prijavitelj privatna pravna osoba, uz prijavu je potrebno dostaviti i sljedeća izvješća za najrecentniju financijsku godinu:
- završni račun
- račun dobti i gubitka
- bilancu

KRITERIJ KVALITETE

P: Postoji li optimalan broj partnera u projektu?

O: Prilikom ocjenjivanja projekta, ocjenjivači uzimaju u obzir pozadinu i problematiku na kojoj se projekt temelji. Najvažniji faktor koji utječe na kvalitetu projekta je jasno objašnjena potreba za samim projektom te očekivani rezultati po njegovom završetku. Važno je prikazati prikladnost odabranih partnera u sadržaju projekta. Dakle, kvaliteta projekta i relevantnost partnerske ustanove, a ne njihov broj, utječu na kvalitetu projekta.

P: Postoji li kriterij pozitivnog ocjenjivanja projekta koji uključe partnerske ustanove iz određenih zemalja?

O: Ne. Jedini uvjet jest da od najmanje 3 partnerske ustanove koje moraju sudjelovati u projektu, sve budu članice Programa za cjeloživotno učenje, a najmanje 1 zemlja članica EU.

P: Imaju li prioritet projekti koji traju 1 ili 2 godine?

O: Dužina trajanja projekta ne utječe na ocjenu kvalitete projekta, no ona treba biti opravdana u prijavi ovisno o opsegu i složenosti projekta.

DISEMINACIJA REZULTATA

P: Što je diseminacija rezultata?

O: Diseminacija rezultata podrazumijeva izdavanje, širenje, i dijeljenje rezultata vašeg projekta s ostalima kojima bi mogli biti zanimljivi. Primjeri širenja rezultata vašeg projekta su: održavanje radionica/sastanaka/konferencija, pokretanje mrežne stranice projekta, objava rezultata u medijima - novine, radio, televizija.

Agencija za mobilnost i programe EU također sudjeluje u diseminaciji vaših rezultata. Sažetak vašeg projekta ili korisnog iskustva može se objaviti na našim mrežnim stranicama. Također, možete biti pozvani da predstavite svoj projekt tijekom informativnih dana i ostalih događanja koje organizira Agencija.

KORISNI LINKOVI I DOKUMENTI

 
 
Aktivnosti Rokovi
Mobilnost 01.02.2013.
Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost 01.02.2013.
Partnerstva 21.02.2013.
Prijenos inovacija 31.01.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu