Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Leonardo da Vinci > Najèešæa pitanja > Najèešæa pitanja za Leonardo da Vinci aktivnost Prijenos inovacija
 

Najèešæa pitanja za Leonardo da Vinci aktivnost Prijenos inovacija (TOI)

Najèešæa pitanja za Leonardo da Vinci aktivnost Prijenos inovacija (TOI)

OPÆE INFORMACIJE

P: Koje ustanove mogu prijaviti TOI projekt u Leonardu?

O: Ustanove koje mogu sudjelovati u Leonardo da Vinci TOI projektima su:

 • ustanove ili organizacije koje pružaju moguænosti uèenja u podruèjima koje obuhvaæa sektorski program Leonardo da Vinci (npr. srednje strukovne škole, obrtnièka uèilišta, itd.)
 • udruge i predstavnici subjekata ukljuèenih u strukovno obrazovanje i osposobljavanje, ukljuèujuæi udruge vježbenika/nauènika, roditelja i nastavnika
 • poduzeæa, socijalni partneri i ostali predstavnici rada, ukljuèujuæi gospodarske komore te ostale trgovaèke i sektorske organizacije
 • tijela odgovorna za sustave i smjernice u podruèju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini
 • centri za istraživanja i tijela koja se bave pitanjima cjeloživotnog uèenja
 • organizacije koje provode tercijarno obrazovanje (visoka uèilišta) mogu sudjelovati u projektima, no rezultati ne smiju biti usmjereni na sudionike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na tercijarnoj razini
 • neprofitne organizacije
 • dobrovoljna udruženja
 • nevladine udruge

P: Jesu li dostupne informacije o uspješnim projektima koji se trenutno odvijaju i o onima koji su veæ završeni?

O: Da. Primjere uspješnih TOI projekata iz cijele Europe možete pregledavati u europskoj bazi podataka ADAM

P: Na koji se naèin mogu pronaæi partneri?

O: Partnere treba pronaæi ovisno o temi odnosno inovaciji koju se želi prenijeti. Izmeðu ostalog, partnere je moguæe pronaæi na sljedeæe naèine:

 • samostalno, jednostavnim pretraživanjem na internetu ili putem prijašnjih osobnih kontakata
 • putem baze podataka ADAM gdje možete pretraživati sliène TOI projekte te kontaktirati partnere iz tih projekata
 • putem baze podataka ADAM gdje možete pretraživati DOI projekte (centralizirani projekti Razvoja inovacije) kako biste pronašli inovacije koje želite prenijeti te kako biste upoznali partnerske ustanove koje su razvile te inovacije.

P: Mogu li ustanove za visoko obrazovanje prijaviti Leonardo projekt Prijenos inovacija (TOI)?

O: Da. Ustanove za visoko obrazovanje mogu prijaviti TOI projekte no njihovi projekti ne mogu biti usmjereni na studente niti djelatnike ustanove obzirom da su ti korisnici obuhvaæeni potprogramom Erasmus. Projekti prijenosa inovacija koje provode ustanove za visoko obrazovanje trebaju biti umjereni na struènu zajednicu izvan fakulteta i/ili ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (npr. srednje strukovne škole).

P: Kako da odaberemo treæeg partnera, ako nam je dovoljan samo jedan od kojeg preuzimamo inovaciju?

O: Treæeg partnera (ili èetvrtog, petog, itd.) možete odabrati na sljedeæi naèin:

 • Združenjem dviju ili više inovacija u jednu novu inovaciju koju prenosite (npr. jedan partner ima inovaciju u pogledu sadržaja, drugi u pogledu forme, i sl.)
 • Istovremenim prijenosom inovacije u više država

P: Mogu li putem projekta prijenosa inovacije opremiti svoju ustanovu?

O: Fokus projekata Prijenos inovacije nije na opremanju ustanove. U sklopu budžeta najviše 10% opravdanog troška možete utrošiti na nabavu nove opreme koja je potrebna za realizaciju projekta.

P: Je li moguæe prijaviti više projekata prijenosa inovacije na isti natjeèaj?

O: Ne. Ukoliko prijavite više projekata prijenosa inovacije preko iste ustanove, samo jedna može biti ocijenjena i samo jedna može biti odobrena.

P: Ima li Agencija savjetodavnu ulogu tijekom Vaše pripreme projektne prijave?

O: Da. Djelatnici Agencije rado æe Vas savjetovati tijekom izrade svih dijelova projektne prijave, što ukljuèuje sadržajni i financijski dio prijave te tehnièke pojedinosti vezane uz ispunjavanje prijavnog obrasca. Ukoliko procijenite da Vam savjetovanje koje možete dobiti elektronièkim ili telefonskim putem nije dovoljno, možete ugovoriti savjetodavni sastanak s djelatnikom Agencije koji æe biti Vaš osobni savjetnik tijekom projekta te Vam dati detaljnije upute i savjete. Ovdje moramo napomenuti kako Vaš osobni savjetnik unutar Agencije neæe ocjenjivati Vaš projekt kako bi se izbjegao sukob interesa te da je savjetovanje prijave moguæe realizirati samo jednom. 

KRITERIJI FORMALNE VALJANOSTI

P: Koliko partnerskih ustanova u inozemstvu moramo imati da bismo mogli prijaviti projekt Prijenos inovacije?

O: Morate imati barem dvije partnerske ustanove u inozemstvu (ukupno 3 partnera u TOI projektu) od kojih su sve zemlje èlanice Programa za cjeloživotno uèenje. Najmanje jedna partnerska ustanova mora biti iz države èlanice EU. Možete imati i više od 2 inozemna partnera.

P: Moram li uz projektnu prijavu priložiti pismo namjere (Letter of intent) od svakog partnera koji sudjeluje u projektu?

O: Pismo namjere kod TOI projekata je obavezno i prijava može biti odbijena na temelju toga što partneri nisu priložili pismo namjere.

P: Što sadržava pismo namjere?

O: Pismo namjere je pismena izjava kojom partnerska ustanova potvrðuje da se obvezala pomoæi provedbi Leonardo da Vinci TOI projekta prema dogovorenim uvjetima koji su predoèeni u projektnom prijavnom obrascu. Detaljnije o sadržaju pisma namjere možete pronaæi u dokumentu Leonardo da Vinci Prijenos inovacija (TOI) - dodatak uz elektronièki prijavni obrazac, eng.

P: Moraju li pisma namjere biti originali ili mogu biti preslike?

O: Prilikom prijave projekta pismo namjere može biti preslika. Meðutim, u sluèaju odobravanja vašeg projekta i nakon revizije zatraženog budžeta, a prije sklapanja Ugovora nužno je dostaviti originalna pisma namjere od svakog partnera kojima potvrðuju sudjelovanje u projektu unatoè eventualnim promjenama u odobrenom budžetu.

P: Treba li projektna prijava imati peèat i potpis ovlaštene osobe unutar ustanove?

O: Da. Ukoliko projektna prijava nema peèat i potpis, smatra se da nije zadovoljila osnovni kriterij valjanosti.

P: Trebaju li prijave biti poslane do datuma koji je naznaèen kao rok prijave?

O: Da. Da bi projektne prijave zadovoljile kriterije valjanosti moraju biti poslane prije ili najkasnije na sam dan roka prijave. Projektne prijave moraju biti dostavljene poštom.

P: Mogu li osobno dostaviti prijavu u Agenciju za mobilnost?

O: Da, ako je dostavljena do krajnjeg datuma roka prijave. U tom sluèaju dobivate potvrdu primitka.

P: Moram li ispuniti i financijski dio prijavnog obrasca?

O: Da. Jedan od kriterija valjanosti je ispunjeni financijski dio koji detaljno razraðuje predviðene troškove projekta.

P: Moram li jednu kopiju projektne prijave poslati Europskoj komisiji?

O: Ne. Agencija za mobilnost i programe EU provodi Leonardo da Vinci projekte Prijenos inovacije. Dakle, savjetovanje, evaluaciju i odabir projekata, potpisivanje ugovora te isplatu financijskih sredstava u potpunosti obavlja Agencija.

P: Koliko dugo traje ocjenjivanje i odabir projekata?

O: Sve ustanove koje su prijavile Leonardo projekt Prijenos inovacije, bit æe obaviještene o (ne)uspjehu projekta u srpnju 2013. Ukoliko vaša projektna prijava bude odbijena, primit æete pismenu službenu obavijest koja æe ujedno sadržavati i povratnu informaciju o prednostima i nedostacima vaše prijave. Budete li smatrali da povratna informacija nije dovoljno opširna, možete kontaktirati Agenciju za sva daljnja pojašnjenja.

P: Moraju li istodobno prijaviti projekt i naša ustanova kod Agencije za mobilnost i programe EU i partnerska ustanova u inozemstvu kod svoje nacionalne agencije?

O: Kod projekata Prijenos inovacije prijavu podnosi samo partnerska ustanova koordinator svojoj nadležnoj Nacionalnoj agenciji. Ostale partnerske ustanove ne podnose prijave svojim agencijama.

P: Koliko dugo projekt prijenosa inovacija mora i/ili može trajati?

O: Projekt prijenosa inovacija može trajati najmanje jednu pa do najviše dvije godine. Dužina trajanja projekta ovisi o opsegu projekta te treba biti opravdana planiranim aktivnostima.

P: Može li u projektu sudjelovati više partnerskih ustanova iz Hrvatske?

O: U projektu Prijenos inovacija može sudjelovati više partnerskih ustanova iz Hrvatske. Bitno je samo da u projektu sudjeluju najmanje 3 razlièite ustanove iz 3 razlièite zemlje od kojih je najmanje jedna zemlja èlanica EU.

P: Moram li uz prijavu dostaviti još neke dokumente osim prijavnog obrasca?

O: Ukoliko je prijavitelj privatna pravna osoba, uz prijavu je potrebno dostaviti i sljedeæa izvješæa za najrecentniju financijsku godinu:
- završni raèun
- raèun dobti i gubitka
- bilancu

KRITERIJ KVALITETE

P: Postoji li optimalan broj partnera u projektu?

O: Prilikom ocjenjivanja projekta, ocjenjivaèi uzimaju u obzir pozadinu i problematiku na kojoj se projekt temelji. Najvažniji faktor koji utjeèe na kvalitetu projekta je jasno objašnjena potreba za samim projektom te oèekivani rezultati po njegovom završetku. Važno je prikazati prikladnost odabranih partnera u sadržaju projekta. Dakle, kvaliteta projekta i relevantnost partnerske ustanove, a ne njihov broj, utjeèu na kvalitetu projekta.

P: Postoji li kriterij pozitivnog ocjenjivanja projekta koji ukljuèe partnerske ustanove iz odreðenih zemalja?

O: Ne. Jedini uvjet jest da od najmanje 3 partnerske ustanove koje moraju sudjelovati u projektu, sve budu èlanice Programa za cjeloživotno uèenje, a najmanje 1 zemlja èlanica EU.

P: Imaju li prioritet projekti koji traju 1 ili 2 godine?

O: Dužina trajanja projekta ne utjeèe na ocjenu kvalitete projekta, no ona treba biti opravdana u prijavi ovisno o opsegu i složenosti projekta.

DISEMINACIJA REZULTATA

P: Što je diseminacija rezultata?

O: Diseminacija rezultata podrazumijeva izdavanje, širenje, i dijeljenje rezultata vašeg projekta s ostalima kojima bi mogli biti zanimljivi. Primjeri širenja rezultata vašeg projekta su: održavanje radionica/sastanaka/konferencija, pokretanje mrežne stranice projekta, objava rezultata u medijima - novine, radio, televizija.

Agencija za mobilnost i programe EU takoðer sudjeluje u diseminaciji vaših rezultata. Sažetak vašeg projekta ili korisnog iskustva može se objaviti na našim mrežnim stranicama. Takoðer, možete biti pozvani da predstavite svoj projekt tijekom informativnih dana i ostalih dogaðanja koje organizira Agencija.

KORISNI LINKOVI I DOKUMENTI

 
 
Aktivnosti Rokovi
Mobilnost 01.02.2013.
Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost 01.02.2013.
Partnerstva 21.02.2013.
Prijenos inovacija 31.01.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu