Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Grundtvig > Aktivnosti > Posjeti i razmjene
 
Posjeti i razmjene 

 

odlazak na

 • praksu (job shadowing)
 • seminar
 • teèaj
 • konferenciju

 

 

Posjeti i razmjene mogu biti u obliku

 • Neformalnog usavršavanja u obliku prakse ili razdoblja „opažanja" u nekoj ustanovi za obrazovanje odraslih ili drugoj organizaciji povezanoj s obrazovanjem odraslih (npr. nevladinoj udruzi, javnoj ustanovi) u državi èlanici EU;
 • Obavljanja prakse u ustanovi za obrazovanje odraslih u državi èlanici EU;
 • Prouèavanja odreðenog dijela obrazovanja odraslih u ustanovi u državi èlanici EU;
 • Prouèavanja upravljanja ustanovom za obrazovanje odraslih u državi èlanici EU;
 • Sudjelovanja na europskoj konferenciji ili seminaru, ako je izražena velika dodana vrijednost za kandidata, a time i za matiènu ustanovu, ukljuèujuæi i skupove na europskoj razini o Obrazovnim partnerstvima programa Grundtvig i tematska dogaðanja o programu Grundtvig u organizaciji Europske komisije.

Za aktivnost posjeta i razmjena mogu se prijaviti:

 • Nastavno osoblje ustanova za obrazovanje odraslih, ukljuèujuæi osoblje koje ne radi puno radno vrijeme;
 • Nenastavno (administrativno) osoblje ustanova za obrazovanje odraslih;
 • Donositelji odluka u obrazovanju odraslih;
 • Savjetnici i inspektori;
 • Osobe povezane s usavršavanjem andragoga;
 • Studenti koji su završili barem dvije godine andragoškog smjera;
 • Osobe s andragoškim iskustvom i naobrazbom koje su se prije bavile obrazovanjem odraslih te se vraæaju u sustav obrazovanja odraslih.

Tema posjeta i razmjena

 • Sadržaj i predavaèke metode u obrazovanju odraslih;
 • Dostupnost obrazovnih prilika odraslim uèenicima;
 • Upravljanje obrazovanjem odraslih;
 • Sustav (politika) obrazovanja odraslih.

Financiranje

Novèana se sredstva dodjeljuju za posjete i razmjene kojima se postižu osnovni ciljevi koje je odredio sam podnositelj molbe, a moraju biti su u skladu s ciljevima Grundtviga, europskom dimenzijom školstva i predstavljati dodanu vrijednost u usporedbi sa struènim usavršavanjem u matiènoj zemlji podnositelja molbe.
Novèana sredstva koja se dodjeljuju pokrivaju troškove puta, troškove života, troškove kotizacije za smještaj, seminar ili konferenciju te troškove jeziène pripreme. Troškovi života izraèunavaju se prema dnevnim/tjednim iznosima koje je odredila Europska komisija.

Prijava

Tri roka za prijavu na aktivnost posjeti i razmjene u 2013. godini:

 • rok do 16. sijeènja 2013. godine za struèna usavršavanja koja poèinju 15. ožujka 2013. godine ili kasnije,
 • rok do 30. travnja 2013. godine za struèna usavršavanja koja poèinju 1. kolovoza 2013. godine ili kasnije te
 • rok do 17. rujna 2013. godine za struèna usavršavanja koja poèinju 15. studenog 2013. godine ili kasnije.

Na Natjeèaj se mogu prijaviti pojedinci preko svoje matiène ustanove, osim u sluèaju kad ne postoji matièna ustanova (npr. u sluèaju osoba s andragoškim iskustvom i naobrazbom koje su se prije bavile obrazovanjem odraslih te se vraæaju u sustav obrazovanja odraslih).
Podnositelji su dužni uz prijavu dostaviti i pismo namjere (acceptance letter) u kojem se potvrðuje da se ustanova domaæin slaže s Posjetom navedenim u prijavnom obrascu. Prijave koje ne sadržavaju pismo namjere neæe se razmatrati.
Buduæi da za ovu aktivnost ili država koja šalje ili država koja prima sudionike mora biti iz EU, moguæe su prijave samo za države EU, osim za konferencije ili seminare koji ukljuèuju sudionike iz više europskih država.

Više informacija možete naæi:

 
 
Aktivnosti Rokovi
Struèno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Posjeti i razmjene 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Radionice 21.02.2013.
Obrazovna partnerstva 21.02.2013.
Asistenti 28.03.2013.
Volonterski projekti za starije 28.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu