Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Obzor 2020.
 
Europski okvirni program istraživanja i inovacija za razdoblje od 2014. do 2020. godine – Obzor 2020.  

Obzor 2020. (Horizon 2020) financijski je instrument za provedbu Unije inovacija, jedne od vodeæih inicijativa strategije Europa 2020., èiji je cilj osigurati konkurentnost Europe na svjetskom tržištu. Ovaj novi program Europske unije za istraživanja i razvoj dio je nastojanja da se potakne rast i stvore nova radna mjesta u Europi. Provodit æe se u razdoblju od 2014. do 2020. godine, a za njegovu æe provedbu biti osiguran proraèun od 80 milijardi eura.

Obzor 2020. donosi pojednostavljenje buduæi da se temelji na jedinstvenom skupu pravila. Program æe objediniti sve vrste financiranja istraživanja i inovacija trenutaèno dostupne u sklopu Okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj, aktivnosti vezanih uz inovacije Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (CIP) te Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT).

Predlaže se da se u okviru Obzora 2020. podrška istraživanju i inovacijama usmjeri na:

  • Jaèanje položaja EU u znanosti s namjenskim sredstvima od 24 598 milijuna eura. Na ovaj æe se naèin osnažiti najkvalitetnija istraživanja u Europi te æe se financiranje iznimno uspješnog Europskog istraživaèkog vijeæa (ERC) poveæati za 77%.
  • Osnaživanje vodeæe pozicije gospodarstva u inovacijama sa 17 938 milijuna eura. Ovo ukljuèuje velika ulaganja u kljuène tehnologije, lakši pristup kapitalu te podršku malim i srednjim poduzetnicima. 
  • Osiguravanje 31 748 milijuna eura kao pomoæi za rješavanje izazova s kojima se suoèavaju svi Europljani, kao što su klimatske promjene, razvijanje održivog prijevoza i mobilnosti, smanjenje cijena obnovljivih izvora energije, osiguravanje sigurnosti hrane ili suoèavanje s problemima koji se odnose na starenje stanovništva.

Obzor 2020. nastojat æe riješiti društvene izazove i premostiti jaz izmeðu istraživanja i tržišta tako što æe, primjerice, pomoæi inovativnim poduzetnicima da svoje tehnološke inovacije razviju u proizvode sa stvarnim tržišnim potencijalom. Ova usmjerenost na tržište ukljuèivat æe i razvijanje partnerstava s privatnim sektorom i pojedinim zemljama èlanicama u udruživanju potrebnih resursa.

Meðunarodna suradnja bit æe važan i sveobuhvatan prioritet Obzora 2020. Uz potpunu otvorenost Obzora 2020. za sudjelovanje drugih zemalja, pojedine aktivnosti provodit æe se s kljuènim partnerskim zemljama i regijama te æe biti usmjerene na strateške prioritete Europske unije. Temeljem nove strategije u svim æe se segmentima Obzora 2020. osigurati strateški i koherentan pristup meðunarodnoj suradnji.

Obzor 2020. bit æe nadopunjen daljnjim mjerama usmjerenim na zaokruživanje Europskog istraživaèkog prostora i njegov daljnji razvoj do 2014. godine. Ove æe mjere nastojati ukloniti prepreke za stvaranje u punom smislu rijeèi jedinstvenog tržišta znanja, istraživanja i inovacija.

Za više informacija posjetite www.obzor2020.hr i stranice Europske komisije.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu