Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Info kutak > Publikacije > AMPEU obavijesti > Lipanj 2015. > IZ SUSTAVA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA > Cjelovita kurikularna reforma
 
Cjelovita kurikularna reforma 

Kurikularna reforma jedna je od prvih mjera kojom poèinje realizacija Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije na kojoj æe raditi velik broj struènjaka i radnih skupina. Cilj kurikularne reforme jest uspostavljanje usklaðenog i uèinkovitog sustava odgoja i obrazovanja kroz cjelovite sadržajne i strukturne promjene kako bi se omoguæilo sljedeæe:

Uèenicima - korisnije i smislenije obrazovanje, usklaðeno s njihovom razvojnom dobi i interesima te bliže svakodnevnom životu, obrazovanje koje æe ih osposobiti za suvremeni život, svijet rada i nastavak obrazovanja

Roditeljima - veæa ukljuèenost u obrazovanje djece i život škole, jasno iskazana oèekivanja, objektivnije ocjenjivanje i vrednovanje, smislenije i èešæe povratne informacije o postignuæima njihove djece

Uèiteljima, nastavnicima i ostalim djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova - osnaživanje uloge i jaèanje profesionalnosti, veæa autonomija u radu, kreativniji rad, smanjenje administrativnih obveza, motiviranije uèenike i smanjivanje vanjskih pritisaka.

Ova æe dugoroèna i dugotrajna promjena obuhvatiti i produljenje obveznog obrazovanja na devetogodišnju osnovnu školu, no promjene æe biti uvoðene stupnjevito, a u prvoj fazi obuhvaæaju izradu kurikuluma svih razina i vrsta odgoja i obrazovanja temeljenih na odgojno-obrazovnim ishodima; prijedlog novog sustava vrednovanja, ocjenjivanja i izvještavanja o uèenièkim postignuæima; sustavno osposobljavanje uèitelja za primjenu novih kurikuluma i promjene u procesu pouèavanja i uèenja te prijedlog naèela i smjernica za izradu priruènika, udžbenika i drugih nastavnih pomagala te njihovu digitalizaciju i korištenje IKT-a u obrazovanju.

U ožujku 2015. pokrenuta je mrežna stranica Cjelovita kurikularna reforma na kojoj možete vidjeti sve novosti vezane uz provoðenje reforme; a u travnju je okonèan postupak prijave za èlanove struènih radnih skupina za izradu prijedloga nacionalnih kurikuluma te prijedloga Okvira vrednovanja, ocjenjivanja i izvješæivanja o uèenièkim postignuæima.

Sve upite vezane za kurikularnu reformu možete uputiti na e-adresu: ured@kurikulum.hr.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu