Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Erasmus+ > Opæe informacije > 2014. > Informativne aktivnosti
 
Informativne aktivnosti 

Sveèana konferencija u povodu poèetka novog programa Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+

Sveèana konferencija u povodu poèetka novog programa Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ održala se se 24. veljaèe 2014. u predvorju Nacionalne i sveuèilišne knjižnice, Hrvatske bratske zajednice 4 u Zagrebu od 9.00 do 15.00 sati. Konferenciju su organizirali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstvo socijalne politike i mladih - ministarstva nadležna za program Erasmus+ u Republici Hrvatskoj - te Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Program Erasmus+ obuhvaæa sve dosadašnje europske i meðunarodne programe i inicijative Europske unije u podruèju obrazovanja, osposobljavanja i mladih te prvi put uvodi i podršku podruèju sporta. Za navedene aktivnosti na razini Europske unije za sedmogodišnje razdoblje izdvojen je proraèun od 14,7 milijardi eura, što predstavlja poveæanje od èak 40 posto u odnosu na dosadašnje programske proraèune. 

Uzvanicima se uvodno obratio ministar znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. Željko Jovanoviæ, istaknuvši kako je za Republiku Hrvatsku u razdoblju od 2009. do 2013. godine iz proraèuna Europske unije u svrhu mobilnosti i meðunarodne suradnje u obrazovanju alocirano više od 200 milijuna kuna. Takoðer je dodao da je internacionalizacija obrazovanja strateški cilj, te istaknuo važnost meðusektorskog povezivanja i suradnje svih ustanova ukljuèenih u proces obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Pomoænica ministra za visoko obrazovanje prof. dr. sc. Ružica Beljo Luèiæ naglasila je kako je kljuèni cilj programa Erasmus+ internacionalizacija obrazovanja, te dodala kako sudjelovanje u programu Erasmus+ omoguæuje obrazovanje, razvoj vještina, sposobnosti i kreativnosti potrebnih za život u društvu znanja. Naglasila je kako su obrazovanje, usavršavanje i neformalno poduèavanje mladih važni za stvaranje novih radnim mjesta i poboljšanje europske konkurentnosti.

Predstavnik Europske komisije g. Antonio Silva Mendes predstavio je program Erasmus+, u okviru kojeg su predviðene aktivnosti mobilnosti za pojedince u svrhu uèenja i osposobljavanja (predviða se da æe zahvaljujuæi programu više od 4 milijuna Europljana do 2020. dobiti priliku studirati, uèiti, usavršavati se, obavljati struènu praksu ili volontirati u inozemstvu) te aktivnosti sektorske i meðusektorske suradnje - partnerske projekte obrazovnih ustanova, tijela lokalne i regionalne vlasti, poslovnog sektora, nevladinog sektora, udruga mladih i drugih organizacija na zajednièkim projektima koji adresiraju izazove s kojima se navedeni sektori susreæu.

V. d. ravnatelja Agencije za mobilnost i programe EU, gða Antonija Gladoviæ, predstavila je dosadašnje rezultate sudjelovanja organizacija iz Republike Hrvatske u programima EU u obrazovanju, osposobljavanju i podruèju mladih. Tako je zahvaljujuæi Programu za cjeloživotno uèenje i programu Mladi na djelu, od 2009.g. obrazovnim ustanovama iz Republike Hrvatske bilo je dostupno 23,57 mil. eura (oko 177 mil kuna), od èega je iskorišteno 96%; i zahvaljujuæi èemu je više od 13.880 sudionika – studenata, uèenika, nastavnika, donositelja odluka, zaposlenih i nezaposlenih - sudjelovalo u nekom vidu meðunarodnih aktivnosti. Isto tako, udrugama za mlade i mladima na raspolaganju je bilo 5,59 mil. eura (oko 42,5 mil kuna), od èega je ugovoreno 91%, a zahvaljujuæi èemu je više od 9.280 sudionika - mladih i osoba koje rade s mladima - sudjelovalo na nekim projektnim aktivnostima. Takoðer je istaknula da æe Republika Hrvatska u 2014. godini na raspolaganju imati više od 85 milijuna kuna, pri èemu æe spomenuti poèetni iznos do 2020. godine znaèajno rasti, te se ukupni raspoloživi iznos u programskom razdoblju procjenjuje na više od 830 milijuna kuna. 

Osim programa Erasmus+, tijekom konferencije, posjetiteljima su predstavljeni i rezultati sudjelovanja organizacija iz Republike Hrvatske u dosadašnjim programima EU-a usmjerenima na obrazovanje, osposobljavanje i mlade. Tako su o uèincima programa EU-a na razvoj i modernizaciju obrazovnih ustanova prièali Lidija Kralj, projektni koordinator iz OŠ Veliki Bukovec; Edita Margeta, projektni koordinator iz Industrijsko-obrtnièke škole Slavonski Brod; Andrej Marušiæ, ravnatelj ustanove za obrazovanje odraslih Dante, prof.dr.sc. Sonja Znetner Pilinsky, Erasmus koordinatorica s Tehnièkog veleuèilišta u Zagrebu, koji imaju višegodišnje projektno iskustvo sudjelovanja u programima EU-a.

Osim toga, na okruglom stolu na temu Mladi i zapošljivost Martina Kovaèev, volonterka,  Irma Valèiæ i Kristijan Pili, studenti s iskustvom sudjelovanja u Erasmus mobilnostima, te Filip Abdulaj, sudionik inozemne struène prakse iz Tehnièke škole Sisak, predstavili su kako su inozemna iskustva mobilnosti utjecala na njih u smislu usvajanja novih znanja i vještina, kako osobnih, tako i profesionalnih, te iznijeli uvjerenje kako æe im ova iskustva pomoæi u traženju posla ili razvoju veæ zapoèetog profesionalnog puta. Glavna savjetnica ministra rada i mirovniskog sustava mr. sc. Sanja Crnkoviæ Pozaiæ istaknula je važnost samostalnosti, fleksibilnosti i snalažljivosti koje razvijaju razdoblja mobilnosti u inozemstvu, uz ostala intelektualna i profesionalna znanja i vještine.

Na konferenciji su sudjelovali èelnici organizacija i udruženja nadležnih za obrazovanje, osposobljavanje i mlade, èelnici obrazovnih ustanova i organizacija, predstavnici organizacija s podruèja rada s mladima, predstavnici gospodarskoga sektora, predstavnici tijela podruène i lokalne samouprave te predstavnici medija.

Prezentacije s sveèane konferencije Erasmus+ odražane 24. veljaèe 2014. godine možete pronaæi u nastavku:

mr. sc. Antonija Gladoviæ: Osvrt na provedbu Programa za cjeloživotno uèenje i programa Mladi na djelu

Antonio_Silva_Mendes: Program Erasmus+: ciljevi, struktura i moguænosti

prof. dr. sc. Ružica Beljo Luèiæ: Program Erasmus+ i njegovi prethodnici Program za cjeloživotno uèenje i program Mladi na djelu u kontekstu ciljeva obrazovne politike i politike za mlade

 

Ostale informativne aktivnosti

Agencija u sijeènju 2014. zapoèinje s nizom informativnih aktivnosti koje æe korisnicima diljem Hrvatske omoguæiti kvalitetnu pripremu za razvoj projektnih prijedloga.

Informativne aktivnosti podrazumijevaju dogaðanja, webinare te informativne materijale (tiskane i elektronske publikacije, video sadržaje i slièno).

Dogaðanja

Erasmus+ tjedan: 20.-24. sijeènja 2014. godine

Podruèje

Datum

Mjesto

Program i prezentacije

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

ponedjeljak
20. sijeènja 2014.

Zagreb

poveznica

Mladi

utorak
21. sijeènja 2014.

Zagreb

poveznica

Opæe obrazovanje odraslih

srijeda
22. sijeènja 2014.

Zagreb

poveznica

Predškolski i opæi odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi

èetvrtak
23. sijeènja 2014.

Zagreb

poveznica

Visoko obrazovanje

petak
24. sijeènja 2014.

Zagreb

poveznica

Službena natjeèajna dokumentacija za program Erasmus + je objavljena na mrežnim stranicama Agencije: www.mobilnost.hr. Informacije sadržane u službenoj dokumentaciji (Poziv na dostavu projektnih prijedloga) imaju prednost pred informacijama navedenim u prezentacijama.


Webinari

 

Webinari sadržajem slijede program Erasmus+ info dana koji se održavaju u Zagrebu od 20. do 24. sijeènja. Održavaju se uz besplatnu tehnièku podršku SRCE-a. Upute za prijavitelje, naèin registracije i detalji o programu bit æe objavljeni naknadno. U sluèaju iznimnog interesa Agencija æe ponoviti pojedine webinare.

Opširnije informacije o webinarima dostupne su putem sljedeæe poveznice: link

Snimke webinara po podruèjima dostupne su na našim mrežnim stranicama: link

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu