Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Erasmus+ > Postupak prijave > 2015. > Popratni alati i dokumenti
 
Popratni alati i dokumenti 

Za financijsku potporu namijenjenu putnim troškovima u okviru Erasmus+ programa, putne udaljenosti moraju biti izraèunate korištenjem kalkulatora udaljenosti (Distance calculator).

Sve organizacije koje sudjeluju u projektu moraju biti registrirane na URF portalu (Unique Registration Facility). Organizacije se trebaju registrirati koristeæi Portal za sudionike (Participant Portal). Detaljan proces opisan je u Vodièu kroz URF i Portal za sudionike (URF and Participant Portal guide).

Tehnièke smjernice (Technical guidelines) za pomoæ prijaviteljima u ispunjavanju elektronièkih obrazaca za aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije.

Vodiè za struènjake (Guide for experts) za ocjenjivanje kvalitete  projektnih prijedloga za aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije.

Visina financijskih potpora za Kljuènu aktivnost 1- Mobilnost pojedinaca u svrhu uèenja u podruèju obrazovanja odraslih te opæeg i strukovnog obrazovanja: poveznica.

Activities Timetable Template (Vremenski plan projektnih aktivnosti i rezultata):    KA2 Strateška partnerstva / KA1 - podruèje mladih / KA3 - podruèje mladih

Mandate Letter (predložak) 

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu