Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Erasmus+ > Informacije za podruèje mladih > 2015. > Informacije za prijavitelje
 


Erasmus+: Mladi

Zapoèinje nova utrka projekata mladih i za mlade

 

Poštovani prijavitelji,

sljedeæi rok za prijavu projekata u okviru programa Erasmus+: podruèje mladih za 2015. godinu je 1. listopada (12:00 sati). Naša je dužnost upoznati Vas s trenutnim proraèunom za 2015. godinu i napomenuti Vam moguænost savjetovanja s programskim djelatnicima zakljuèno s 17. rujnom 2015. godine.

Prije popunjavanja obrazaca svakako proèitajte Tehnièke upute za ispunjavanje elektronskog prijavnog obrasca.

Agencija za mobilnost i programe EU u prva dva roka za prijavu je dodijelila 1.968.259,00 EUR, èime su za posljednji rok preostala sredstva kako slijedi:

Erasmus+: mladi, dostupna sredstva 
(rok 01. listopada 2015.)

KA1

Razmjene mladih

261.324,00 EUR

KA1

Mobilnost osoba koje rade s mladima

0,00 EUR

KA1

Europska volonterska služba

319.660,00 EUR

KA2

Strateška partnerstva

12.997,26 EUR

KA3

Strukturirani dijalog

26.174,00 EUR

VAŽNE NAPOMENE:

  • od ukupno dostupnog proraèuna za KA1, za projekte koji ukljuèuju suradnju s Partnerskim zemljama na raspolaganju je 49.394,00 EUR
  • ovisno o broju i kvaliteti prijava zaprimljenih na roku 1. listopada, a s obzirom na relativno mali preostali proraèun u okviru inicijalnih aktivnosti (EVS i Razmjene mladih), moguæa je preraspodjela manjeg dijela sredstava za najbolje i financijski manje projekte Strateških partnerstava i Mobilnosti osoba koje rade s mladima i stoga su sve dostupne aktivnosti otvorene za prijavu.

U svrhu što bolje pripreme projektnih prijedloga za predstojeæi rok, pozivamo i podsjeæamo sve zainteresirane organizacije i potencijalne prijavitelje na moguænost savjetovanja s programskim djelatnicima zakljuèno sa 17. rujna 2015.

Savjetovanja se prvenstveno odvijaju putem e-maila na adresu mladi@mobilnost.hr slanjem radne verzije projektne prijave ili popunjavanjem obrasca za savjetovanje.

Obrasci za prijavu projektnih prijedloga na roku 01. listopada naknadno æe biti objavljeni na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.

 

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu