Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Erasmus+ > Informacije za podruèje mladih > 2014. > FAQ KA2 i KA3
 

1. Što su to intelektualni rezultati i zašto se intelektualna vrijednost kod strateških partnerstva ne vrednuje jednako u svim zemljama?

Intelektualni rezultati predstavljaju opipljive i znaèajne rezultate u smislu moguæeg uèinka na druge organizacije i njihovog prijenosa, a za izradu kojih je potreban dodatan angažman osoblja. Najuobièajeniji primjeri intelektualnih rezultata jesu novi nastavni sadržaji, pedagoški materijali, IT alati,  otvoreni obrazovni resursi (OER), analize, studije, metode vršnjaèkog uèenja…Intelektualna vrijednost angažiranog osoblja ne vrednuje se jednako jer ovisi o zemlji iz koje struènjak dolazi.

2. Što znaèi strateško partnerstvo na podruèju mladih te koliko je organizacija iz podruèja mladih potrebno sudjelovati na projektu da bi se strateško partnerstvo svrstalo u tu kategoriju?

Strateška partnerstva na podruèju mladih predstavljaju takav format projekta u kojem se potièe meðunarodna suradnja izmeðu organizacija aktivnih na podruèju rada s mladima i na podruèju neformalnog uèenja. Minimalno dvije organizacije iz najmanje dvije programske zemlje mogu èiniti strateško partnerstvo.

3. Što su prihvatljivi troškovi u strateškim partnerstvima?

Prihvatljivi troškovi u strateškim partnerstvima jesu svi oni troškovi koji zadovoljavaju sljedeæe kriterije:nastali su za vrijeme trajanja projekta, planirani su u projektnoj prijavi, nužni su za provedbu projekta, dokazivi su i provjerljivi, u skladu su sa zakonskim propisima, razumni su, opravdani i nastali na naèelima dobrog upravljanja financijama.

4. Može li iznos od 500 €, namijenjen koordinatorima, biti iskorišten za plaæe i honorare voditelja projekata? Je li to maksimalan iznos koji koordinator na projektu partnerstva može primiti na mjesec?

Iznos od 500 EUR maksimalan je iznos koji organizacija koordinator može dobiti za jedan mjesec i nije namijenjen isplatama plaæa i honorara, nego pokrivanju svih troškova nužnih za uspješnu provedbu projekta.

5. Ako kao udruga veæ sudjelujemo u projektu strateškog partnerstva s inozemnom organizacijom, ogranièava li nas to da se ukljuèujemo i u druga partnerstva s drugim organizacijama?

Formalna ogranièenja ne postoje, ali relevantnost organizacije za sudjelovanje u odreðenom projektu kao i realna samoprocjena operativnog kapaciteta organizacije bit æe ogranièavajuæi faktor.

6. Raèuna li distance calculator i troškove povrata?

Distance calculator daje udaljenost od poèetne do odredišne toèke. Ovisno o udaljenosti,  dodjeljuje se iznos koji pokriva oba smjera.

7. Postoji li vremensko ogranièenje za dodavanje LEF i FIF dokumenata nakon registracije na Participant Portalu?

Najbolje bi bilo da organizacija prilikom registracije na Participant Portal doda i tražene dokumente. Krajnji rok za dodavanje dokumenata jest prilikom slanja projektne prijave.

8. Je li potrebno popunjavati e-obrazac i dodavati LEF i FIF dokumente ako organizacija nije koordinator na projektu?

E-obrazac ispunjava samo organizacija koordinator u ime svih partnera. Jednako tako, samo organizacija koordinator dodaje dokument kojim dokazuje svoj pravni status te financijski obrazac (banka potvrðuje ispravnost podataka).

Meðutim, pri registraciji na Participant portal, ako je rijeè o partnerima u KA1 projektima za mlade ili KA2 projektima neovisno o podruèju, svi partneri u projektu moraju u Participant portal unijeti sve dokumente.

Ako je rijeè o partnerima u KA1 projektima iz ostalih podruèja (predškolsko i opæe, strukovno, visoko ili opæe obrazovanje odraslih) ili KA3 projektima neovisno o podruèju, prijavitelj projekta mora unijeti sve potrebne dokumente u Participant portal, dok je za ostale partnere dovoljna samo registracija (PIC broj bez unosa dokumenata). U sluèaju kad projekt prijavljuje nacionalni konzorcij, svi èlanovi konzorcija moraju unijeti sve potrebne dokumente.

9. Kako prilikom pravdanja putnih troškova, dokazati da su sudionici koristili osobni automobil?

Izdavanjem putnog naloga moguæe je opravdati putni trošak.

10. Je li moguæe koristiti financijski obrazac na engleskom jeziku?

 Da.

11. Prilikom korištenja financijskog obrasca na hrvatskom jeziku – koju od 3 ponuðene opcije (pravna osoba, javno tijelo ili trgovaèko društvo), udruge mladih moraju odabrati?

Unatoè krivom prijevodu, udruge biraju opciju trgovaèkog društva.

12. Ako prilikom transnacionalnih sastanaka u sklopu strateških partnerstava postoji potreba za osposobljavanjem sudionika, mogu li ti sudionici biti iste osobe koje sudjeluju u transnacionalnim sastancima?

Ako je rijeè o sastancima koji se organiziraju radi dogovora izmeðu partnera oko provoðenja projekta i koordinacije, isti sudionici mogu sudjelovati i na osposobljavanju i na sastanku.

13. Buduæi da je opis projekta ogranièen na 5000 znakova, je li potrebno prilikom opisa aktivnosti ubaciti i timetable s aktivnostima ili je dovoljno samo opisati aktivnosti?

Dovoljno je samo opisati aktivnosti. Uz projektnu prijavu obavezno morate priložiti i tablicu s rasporedom aktivnosti.

14.  Može li projekt biti odbijen ako jedan partner nije upisao sva polja u sustav registracije/validirao prijavu?

Koordinator æe prije slanja validirati projektnu prijavu. U sluèaju da nema svih podataka, sustav æe ga na to upozoriti i onemoguæiti slanje prijave.

15. Je li jezièna potpora otvorena za sve aktivnosti?

U okviru aktivnosti strateška partnerstva jezièna potpora odobrava se samo za dugoroène aktivnosti osposobljavanja, poduèavanja i uèenja.

16. Intelektualni rezultati i njihova dostupnost

Obaveza je korisnika, ako proizvede obrazovne materijale u okviru projekta, da takvi materijali budu dostupni javnosti  besplatno na internetu.

Time se korisnici ne odrièu svojeg autorskog prava i prava da ogranièe naèine upotrebe takvog materijala bez obzira na to što je dostupan online.

17. Je li prihvatljivo putovanje dan prije i dan poslije aktivnosti?

Korisnik može dodati jedan dan putovanja neposredno prije poèetka aktivnosti u inozemstvu i jedan dan odmah nakon posljednjeg dana aktivnosti u inozemstvu i ti æe se dodatni dani putovanja uzeti u obzir prilikom obraèuna pojedinaène potpore, ali potrebu za dodatnim danma mora obrazložiti.

18. Mogu li organizacije u sklopu proraèunske stavke za intelektualne rezultate angažirati vanjskog struènjaka?

Ne mogu. Ta je financijska stavka namijenjena osoblju dotiène organizacije.

19. Mogu li evaluatori ili projektni menadžeri biti vanjski suradnici i može li njihov honorar biti pokriven kroz izvanredne troškove?

Ne, partnerstvo bi trebalo biti tako kvalitetno osmišljeno da osoblje iz organizacija sudionica samo može provesti sve planirane faze i aktivnosti projekta. Ako partnerska ili organizacija koordinator nema potreban kapacitet za provedbu projekta, za pretpostaviti je da nisu adekvatni partneri.

20. Je li iznos mjeseènog doprinosa za aktivnosti organizacije koordinatorice (500 €), odnosno organizacije sudionice (250 €) predviðen za cijelu organizaciju ili po osobi?

Iznos je namijenjen cijeloj organizaciji, neovisno o tome koliko je osoba sudjelovalo u organizaciji.

21. Koliko su intelektualni rezultati važni za strateška partnerstva? Moraju li ih transnacionalne inicijative imati ili se mogu provesti i bez njih?

Moguæe je da transnacionalne inicijative ne ukljuèuju intelektualne rezultate, a njihova važnost ovisi o konkretnom projektnom prijedlogu.

22. S obzirom na broj zemalja ukljuèenih u projekt, postoji li preporuèeni broj transnacionalnih sastanaka i o èemu on ovisi?

Broj sastanaka ovisi o konkretnim potrebama pojedinog projekta, moguæe je provesti onoliko sastanaka za koliko se argumentira potreba.

23. Što sve može uæi u izvanredne troškove? Može li se iz njih pokriti primjerice prijevod izlaznih rezultata?

Može; izvanrednima se smatraju troškovi onih djelatnosti koje partneri zbog opravdanih razloga ne mogu sami napraviti.

 

 

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu