Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Erasmus+ > Informacije za podruèje mladih > 2014. > Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) > pravila o sudjelovanju na aktivnostima organiziranim u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje
 

Agencija æe sufinancirati troškove puta za hrvatske sudionike na aktivnostima koje organiziraju ostale nacionalne agencije ili SALTO resursni centri, dok je u veæini sluèajeva organizator aktivnosti odgovoran za troškove smještaja i hrane. Agencija vrši odabir hrvatskih sudionika sukladno godišnjem planu rada, dostupnim sredstvima te broju i kvaliteti pristiglih prijava, a uzimajuæi u obzir sljedeæe:

  • ravnoteža meðu odabranim sudionicima po regijama iz kojih dolaze i spolu, ukoliko razlika u kvaliteti prijave nije presudna
  • najviše jedna osoba po organizaciji može biti odabrana za odreðenu aktivnost, osim ukoliko u pozivu nije naznaèeno drugaèije
  • prednost prilikom odabira æe imati osobe i organizacije koje u tekuæoj godini još nisu sudjelovane ni na jednoj aktivnosti u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje, osim ako se aktivnost za koju se prijavljuju ne nastavlja na prethodnu ili mogu pokazati relevantnost svih aktivnosti za svoj svakodnevni rad s mladimna

Prijave se uglavnom podnose online, putem SALTO stranice, ukoliko nije drugaèije naznaèeno. Za prijave putem SALTO stranice morati imati korisnièki profil na ime osobe koja se prijavljuje. Korisnièki profil možete kreirati klikom na "My SALTO" u gornjem desnom uglu. Obrazac za prijavu se najèešæe nalazi na dnu obavijesti, prije popisa kontakata nacionalnih agencija.

Osim u iznimnim situacijama, refundacija se vrši na žiro raèun organizacije koju sudionik/ca predstavlja, i to po povratku s aktivnosti. Sudionici su nakon povratka u roku od 14 dana dužni Agenciji poslati izvještaj o aktivnosti kojoj su prisustvovali, zajedno sa svim kartama i raèunima, i to prema zadanim obrascima koje æe dobiti od Agencije. Agencija æe s organizacijama sklopiti ugovor o dodjeli financijske potpore za sudjelovanje u aktivnosti.

Organizacije/sudionici æe sudjelovati djelomièno u pokrivanju putnih troškova i to kako slijedi:

  • za nacionalne aktivnosti - ukoliko ukupni trošak puta u sluèaju korištenja javnog prijevoza iznosi manje od100,00 kn, korisnik je dužan pokriti trošak u potpunosti. Ukoliko je iznos veæi, pokriva se 80% troškova.
  • za meðunarodne aktivnosti - Agencija æe refundirati ukupni trošak puta umanjen za 450 kn.

Za više informacija možete se obratiti na adresu: sandra.miladin@mobilnost.hr

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu