Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Info kutak > Publikacije > AMPEU obavijesti > Lipanj 2015. > PRIMJERI FINANCIRANIH PROJEKATA > Poduzetnici od malih nogu
 
Poduzetnici od malih nogu 

OŠ Ludina provodi projekt koji omoguæuje struèno usavršavanje devet èlanova nastavnog i nenastavnog osoblja u raznim inozemnim treninzima. Ovdje bismo istaknuli kako je, za poèetak, sam izbor osoblja koje æe sudjelovati ovisio o jasnim kriterijima. Rijeè je o upotrebi stranog jezika prije i tijekom usavršavanja, o podruèju rada te o prijedlogu kako æe se nauèeno u inozemstvu integrirati u nastavu po povratku.

Na ovaj naèin osigurava se usavršavanje najmotiviranijeg osoblja, ali isto tako i jamèi kako æe se nauèeno dalje prenositi meðu ostalim èlanovima osoblja i uèenicima, te time osigurati održivost projekta i poveæati kvalitete nastave.

Raznim tipovima usavršavanja pridonosi se razvoju europske dimenzije škole, poboljšavaju se digitalne i jeziène kompetencije zaposlenika, razvijaju se inovativne metode uèenja i pouèavanje te visokokvalitativna kurikulumska podruèja.

Navodimo nekoliko primjera usavršavanja i naèina integracije u nastavu:

  • Uèitelj engleskog jezika upuæen je na usavršavanje na temu poduzetništva te je po povratku pokrenuo izvannastavne aktivnosti pod nazivom „Mladi poduzetnik“ koje se odvijaju na engleskom jeziku.
  • Uèiteljica razredne nastave pohaðala je usavršavanje socijalnih vještina odnosno poticanje rada uèenika u timu, te je po povratku organizirala pet radionica timskog rada za uèenike koji pohaðaju spomenute izvannastavne aktivnosti „Mladi poduzetnik“.
  • Uèitelj tehnièke kulture dobit æe tijekom usavršavanja europski certifikat rada s CNC strojevima, a po povratku æe s uèenicima izraðivati makete trijema te razvijati aktivnosti kako od ideje plasirati proizvod na tržište.
  • Uèiteljica razredne nastave sudjelovat æe u nastavnom procesu u Finskoj, a po povratku æe izraditi novi kurikulum koji ukljuèuje i dijelove ruènog rada i obrade drveta.
  • Uèitelj hrvatskog jezika usavršavat æe se u upotrebi tehnologije, izrade videouradaka te korištenje videa u nastavi jezika, a po povratku æe voditi filmske skupine te izraðivati reklame u sklopu izvannastavne aktivnosti poduzetništva s uèenicima te medijski pratiti projekt.
  • Knjižnièar škole po povratku s jeziènog usavršavanja izradit æe radionice za uèenike te èetverojezièni rjeènik sa zemljama partnerima.

Projektu želimo puno uspjeha tijekom provedbe te uspješnu integraciju nauèenog u samu nastavu.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu