Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > Arhiva > Èesto postavljana pitanja > Pitanja specifièna za pojedine akcije > Europska volonterska služba
 
Europska volonterska služba 

       

 • Na koji naèin mogu volontirati kroz program Mladi na djelu?

Osoba koja želi volontirati u inozemstvu prvo treba pronaæi organizaciju u inozemstvu u kojoj želi volontirati (tzv. Host organisation), a nakon toga organizaciju koja šalje volontera (tzv. Sending organisation). Popis svih organizacija koje mogu sudjelovati u provedbi Europske volonterske službe možete naæi na stranici: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm.

Organizacija pošiljatelj zadužena je za pripremu volontera prije odlaska na službu te za stalni kontakt s organizacijom domaæinom. Organizacija domaæin i organizacija pošiljatelj se zajedno s volonterom dogovaraju oko službe (zadataka) volontera u inozemstvu, kao i oko raspodjele financijskih sredstava. Jedna od organizacija preuzima odgovornost za projekt te ga prijavljuje nadležnoj nacionalnoj agenciji.

Za daljnja pitanja i pomoæ oko pronalaženja volonterske službe, obratite se djelatnicima Agencije.

 

 • Može li volonter tijekom volonterske službe sudjelovati u ostalim aktivnostima programa mladi na djelu?

Ne. Volonter tijekom volonterske službe ne može istovremeno sudjelovati u drugim aktivnostima programa Mladi na djelu, s obzirom da bi u tom sluèaju bila rijeè o dvostrukom financiranju, što nije u skladu s pravilima Programa.

 

 • Tijekom izvedbe projekta nastali su izvanredni troškovi (volonter je osoba s manje moguænosti/posebnim potrebama). Možemo li oèekivati da æe nam nacionalna agencija priznati izvanredne troškove iako ih u prijavi projekta nismo predvidjeli?

Ne. Nacionalna agencija æe prihvatiti samo one troškove koje je prijavitelj projekta predvidio u prijavnom obrascu, a koje je nacionalna agencija odobrila.

 

 • Je li moguæe prijaviti projekt u kojem hrvatski volonteri odlaze na volontersku službu u inozemstvo?

Da. Za više informacija kontaktirajte Agenciju.

 

 • Što se dogaða ako volonter prijevremeno prekine svoj boravak u drugoj zemlji?

Prijevremeni prekid volonterske službe bi se trebao izbjegavati, no ako ipak doðe do prekida, volonterska služba ili završava (bez posljedica) ili, ako je rijeè o prekidu u samom zaèetku volonterske službe, organizacija domaæin izabire novog volontera za isti projekt.

 

 • Treba li organizacija koja prima volontera imati zaposleno osoblje?

Ne nužno, ali je poželjno.

 

 • Tko i na koji naèin treba prijaviti volontera za volontersko osiguranje i do kada to treba uèiniti?

Volontera za volontersko osiguranje može i treba prijaviti organizacija koja koordinira njegovu volontersku službu, ali isto može uèiniti i organizacija koja šalje volontera. Volontera bi trebalo prijaviti minimalno tri tjedna prije odlaska na volontersku službu kako bi bio osiguran i za vrijeme svog putovanja. Prijava se vrši elektronskim putem na mrežnoj stranici http://www.europeanbenefits.com, no istu treba poslati i redovnom poštom.

 

 • Što ako volonteru zatrebaju dodatni lijekovi ili ako ima dijabetes?

Svaki volonter koji vrši volontersku službu sva pitanja i nedoumice povezane sa zdravstvenim osiguranjem i moguænostima ljeèanja može uputiti na sljedeæe kontakte:

Sva pitanja   + 33 1 44 71 50 29 ili indiveurope@s2hgroup.com

Hitni sluèajevi + 33 (0) 1 44 20 82 10

Više informacija možete pronaæi u AXA vodièu za volontere na našim stranicama: http://arhiva.mobilnost.hr/index.php?id=455

 

 •  Može li organizacija koja ugošæuje volontera primiti više volontera iz jedne države u isto vrijeme?

Organizacija može prijaviti dolazak više volontera iz jedne države u isto vrijeme, no to umanjuje kvalitetu takvog projekta s obzirom da pravila Programa jasno propisuju da je jedan od ciljeva Programa kulturna raznolikost sudionika.

 

 • Plaæaju li organizacije nekakav doprinos za volontere?

Ne, svi troškovi (osim 10% putnih troškova) koje je predodredila Europska komisija pokriveni su projektom. Doprinose nije potrebno plaæati.

 

 • Kako se može isplatiti džeparac volonteru?

Isplata džeparca može se izvršiti na više naèina što ovisi o organizaciji, npr. preko isplatnica, putnih naloga ili možete sklopiti ugovor s volonterom.

 

 • Na koji naèin organizacije mogu raspodijeliti sredstva namijenjena troškovima projekta?

Programski vodiè strogo preporuèa da organizacije sastave interni partnerski sporazum kojim æe jasno definirati odgovornosti, zadatke i financijski doprinos za sve strane ukljuèene u projekt. Ovaj sporazum nije obavezan niti ga se treba slati Agenciji. No, snažno se preporuèa sastavljanje takvog sporazuma, s obzirom na to da bi takav dokument bio kljuèni instrument osiguravanja èvrstog partnerstva meðu predlagaèima u projektu te izbjegavanja i rješavanja sukoba. Više informacija i savjeta o sastavljanju sporazuma možete naæi u Programskom vodièu.

 

 • Je li potrebno sastavljati ugovor (tzv. EVS Agreement) izmeðu svih organizacija i volontera?

Programski vodiè od 2012. godine više ne zahtijeva sastavljanje tzv. EVS Agreement-a izmeðu organizacija i volontera, veæ se on zamjenjuje internim partnerskim sporazumom. No, Agencija æe i dalje podržavati takav oblik dogovora izmeðu ukljuèenih organizacija i volontera, buduæi da je on temeljni dokument koji definira zadatke volontera i prava i obaveze svih strana. Iako nije obavezan, savjetujemo da ipak sastavite, zajedno s volonterom, neku vrstu sporazuma koji æe potpisati sve strane.

 

 • Èemu služi akreditacija za sudjelovanje u Europskoj volonterskoj službi (EVS) i kako se ona dobiva?

Akreditacija u EVS-u osigurava minimalne uvjete i standarde koji trebaju biti osigurani kako bi jedna organizacija mogla ugostiti ili slati volontera/e na duže razdoblje ili koordinirati provedbu EVS projekata.

Postupak akreditacije u okviru EVS-a potrebno je pokrenuti barem 6 tjedana prije planirane prijave projekta. Organizacija zapoèinje proces prijave slanjem popunjenog obrasca za iskaz interesa na adresu Agencije. Obrazac, kao i vodiè kroz proces akreditacije, možete pronaæi na našim stranicama: http://arhiva.mobilnost.hr/index.php?id=369, a sve nedoumice oko prijave možete provjeriti s Agencijom i prije podnašanja obrasca.

Sve organizacije akreditirane za sudjelovanje u EVS-u nalaze se u internetskoj bazi na stranici: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm.

 

 • Je li moguæe „sakriti" organizaciju s popisa akreditiranih organizacija?

Organizacija koja ne planira dolazak volontera jedno odreðeno razdoblje, može zatražiti privremenu deaktivaciju i na taj naèin smanjiti interes i broj prijava volontera. Osim toga, organizacijama koje se bave EVS-om preporuèamo otvaranje posebne e-mail adrese koja æe služiti iskljuèivo za EVS i na taj naèin sprijeèiti gomilanje pošte u svom redovnom radu. 

 

 • Imam slobodnog vremena preko ljeta i htio bih ga iskoristiti za volontiranje. Što trebam uèiniti?

Postoji moguænost prijave na kratkotrajno volontiranje, izmeðu 2 tjedna i 2 mjeseca, ali ove moguænosti su prvenstveno rezervirane  za mlade sa smanjenim moguænostima. Uobièajeno, volonterska služba može najkraæe trajati 2 mjeseca.

 

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu