Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
NATJEÈAJ ZA PROGRAM MLADI NA DJELU ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2009. GODINI
 

Europska komisija sukladno Sporazumu Europske komisije o osnivanju programa Mladi na djelu te Financijskom sporazumu iz 17. studenog 2007. godine izmeðu Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u vezi Nacionalnog programa za Hrvatsku u okviru komponente IPA-e «Pomoæ u tranziciji i izgradnja institucija» za 2007. godinu koji osigurava sredstva Zajednice, kao dio Nacionalnog programa, za projekt HR2007/4/3: "Pripremne mjere za sudjelovanje u Programima za cjeloživotno uèenje i Mladi na djelu"

objavljuje Poziv na natjeèaj za Program Mladi na djelu za Republiku Hrvatsku u 2009. godini.

S obzirom da se radi o natjeèaju koji æe se provoditi u okviru pripremnih mjera za punopravno sudjelovanje Republike Hrvatske u programu, tekst natjeèaja kao i popratna prijavna dokumentacija su na engleskom jeziku i nalaze se u nastavku teksta. Prijevod natjeèaja bit æe dostupan na hrvatskom jeziku do 6. ožujka 2009. godine.


Na internetskim stranicama možete naæi sljedeæe dokumente:

01) Poziv na natjeèaj za program Mladi na djelu za Republiku Hrvatsku u 2009. godini - eng.

02) Obrasci za prijavu projekta mogu se ispunjavati na hrvatskom i/ili engleskom jeziku:

03) Dodatak pozivu na natjeèaj s uputama za ispunjavanje prijavnog obrasca - hrv.   

       Dodatak pozivu na natjeèaj s uputama za ispunjavanje prijavnog obrasca - eng.

04) Odluka Europske komisije o osnivanju programa Mladi na djelu - eng.

Za Republiku Hrvatsku u 2009. godini  u okviru pripremnih mjera dostupne su sljedeæe aktivnosti (za više informacija o aktivnostima molimo izaberite pripadajuæu poveznicu):

Prijava projekta mora sadržavati svu dokumentaciju koja je navedena u pozivu natjeèaja i pripadajuæem dodatku pozivu na natjeèaj. Udruge/organizacije svoje projekte moraju prijaviti na propisanim obrascima te dostaviti sukladno rokovima:

Za projekte koji poèinju u vremenu od:   
1. srpnja do 1. listopada 2009.   Rok: 1. travanj 2009.
1. rujna do 1. prosinca  2009.    Rok: 1. lipanj 2009.

na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE            
Lokacija: Gajeva 22
HR – 10 000 Zagreb

Za natjeèaj (R3) - Mladi na djelu - Prijedlog projekta

Za projekte koji se prijavljuju do 1. travnja 2009. molimo da u napomeni oznaèite R2, dok za projekte koji se prijavljuju do roka 1. lipnja 2009. molimo da oznaèite R3 kako bi projektne prijave bile pravilno dokumentirane.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na našu adresu elektronske pošte: yia@mobilnost.hr ili na naš info telefon 01/ 5005 635.

Za zainteresirane udruge i organizacije organizirat æemo i pojedinaène savjetodavne sastanke, dana 19. i 21. svibnja u vremenu od 12,30 do 15,00 sati, u prostorijama Agencije na adresi Gajeva 22, u Zagrebu. Tijekom navedenih sastanaka djelatnici Agencije pomoæi æe vam oko razrade prijavnice. Za navedene savjetodavne sastanke potrebno je najaviti se tjedan dana unaprijed na yia@mobilnost.hr te poslati ispunjen obrazac za nacrt projekta (dostupan na mrežnoj stranici Agencije).

 

datum otvaranja: 12.02.2009
datum zatvaranja: 1.06.2009
otvoren: Ne
 
 
  Arhiva 2015
   
Natjeèaj za sudjelovanje na kontakt seminaru žFLIC - From Local to International Cooperation”
-- više --
   
   
Javni poziv za iskaz interesa za struènjaka u programu CEEPUS
-- više --
   
  Arhiva 2014
   
Profesionalno usmjeravanje – dvodnevni seminar za psihologe u osnovnim školama
-- više --
   
   
Poziv na prijavu struènjaka za procjenu kvalitete rezultata projekata Programa cjeloživotnog uèenja u okviru Tematske mreže Work based learning and Apprenticeships
-- više --
   
   
Poziv na prijavu na natjeèaj za Euroguidance prekogranièni seminar
-- više --
   
   
JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ORGANIZATORE OSPOSOBLJAVANJA U OKVIRU EUROPSKE VOLONTERSKE SLUŽBE U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ (2014.-2020.)
-- više --
   
   
Stipendije programa Hubert H. Humphrey za akademsku godinu 2015./2016.
-- više --
   
   
Poziv na prijavu za dodjelu povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
-- više --
   
   
Natjeèaj za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima - kontaktni seminar u Poljskoj
-- više --
   
   
Stipendija za istraživanje u okviru izrade doktorskoga rada na Wirth Institutu za austrijske i srednjoeuropske studije Sveuèilišta Alberta u Edmontonu, Kanada
-- više --