Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Erasmus+ > Informacije za područje mladih > 2014. > FAQ općenito
 

­PRIJAVA PROJEKTA

1. Kakvu pomoć u izradi projekta prijavitelji od mogu očekivati Agencije?

Prijaviteljima su na raspolaganju upute i webinari na stranicama Agencije, prije rokova mogu se javiti za savjetovanje, a Agencija prema potrebi može održavati i lokalne seminare. U tom slučaju preporučljivo je da se više organizacija udruži na lokalnoj razini i da se seminar organizira za što više zainteresiranih prijavitelja.

2. Hoće li Programski vodič biti preveden na hrvatski jezik?

Vodič kroz program Erasmus+ na hrvatskom jeziku možete preuzeti na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_hr.pdf

3. Ima li potpisivanje Deklaracije časti pravne posljedice (u slučaju potpisivanja neistinitih podataka)?

Svojim potpisom na Deklaraciji časti zakonski predstavnik preuzima odgovornost da su informacije iznesene u projektnoj prijavi i završnom izvješću točne. Svaka neistinita informacija može rezultirati poduzimanjem svih zakonski dozvoljenih mjera u svrhu zaštite pravnih i financijskih interesa Agencije.

4. Kada se prijavljuje projekt s partnerskim zemljama, a kada s programskim?

Projekt s partnerskim zemljama predstavalja sudjelovanje barem jedne organizacije iz partneskih zemalja na projektu. Jedino ako sve organizacije koje sudjeljuju na projektu dolaze iz programskih zemalja, prijavljuje se projekt s programskim zemljama. Popis programskih i partnerskih zemalja nalazi se u vodiču kroz program.

5. Prijavljuju li udruge iz zemalja koje nemaju svoju nacionalnu agenciju i dalje projekte Briselu?

Organizacije čije zemlje nemaju uspostavljenu nacionalnu agenciju za provedbu Erasmus+ programa svoje projektne prijedloge podnose Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu i kulturnu politiku u Briselu.

6. Razlikuju li se rokovi prijava za partnerske zemlje od onih za programske zemlje?

Ne. Rokovi su isti za projekte s partnerskim i programskim zemljama. Rokovi se razlikuju isključivo prema vrsti aktivnosti koja se prijavljuje. Svi rokovi nalaze se u programskom vodiču.

7. Treba li svaki partner prijaviti projekt nacionalnoj agenciji svoje zemlje?

Ne. Organizacija koordinator u ime svih partnera prijavljuje projekt nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj je registrirana.

8. Na kojim jezicima je moguće ispunjavati registraciju?

Možete ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku, no preporučljivo je da se dosljedno odlučite za jedan jezik.

9. Mora li se poslati prijevod cijele prijave na engleskom jeziku ukoliko se online pošalje na hrvatskom?

Ako je prijava ispunjena na hrvatskom jeziku ne trebate dostavljati prijevod cijele prijave na engleskom jeziku. Napominjemo da ste dužni u samoj prijavi dio koji se odnosi na sažetak projekta ispuniti na hrvatskom i engleskom jeziku.

10. Postoji li ograničenje koliko projekata jedna organizacija može prijaviti na jednom roku (ili godišnje)?

Ne, Vodič kroz program nije predvidio takvo ograničenje za KA1. Za KA2 vidi stranicu 98 Vodiča za program Erasmus+.

11. Treba li poslati papirnatu verziju projektne prijave u Agenciju?

U okviru programa Eramus + prijave se podnose isključivo elektronski putem e-obrazaca te nije potrebno slati i papirnatu verziju prijave na adresu Agencije.

12. Koje je sve dokumente potrebno priložiti uz projektnu prijavu prilikom prijave na natječaj?

Pored projektne prijave (obrasca) potrebno je priložiti potpisanu Deklaraciju časti, tablicu rasporeda aktivnosti ispunjenu na službenom obrascu. Preporučamo da uz projektnu prijavu odmah priložite i mandatna pisma svih partnera koja u svakom slučaju korisnik treba dostaviti najkasnije prije potpisivanja ugovora od strane Agencije. Službeni obrasci rasporeda aktivnosti te mandatnih pisama mogu se preuzeti ovdje.

13. Mora li upravo registrirana udruga čekati neko određeno vrijeme dok ne bude u mogućnosti prijavljivati se na natječaje?

Ne, udruga se može početi prijavljivati odmah po registraciji.

14. Kako u prijavi navesti prometnu nepovezanost, odnosno zemljopisne prepreke sudionika?

U odgovarajućoj rubrici (E.1 Participants with fewer opportunities) i u narativnom dijelu (E Participants' profile).

15. Je li kod transnacionalnih aktivnosti mladih nužno ostvariti intelektualne rezultate, odnosno izlazne vrijednosti?

Nije, ali ako jesu predviđeni, nužno je da u njihovu ostvarivanju sudjeluju mladi.

TEHNIČKE UPUTE KOD REGISTRACIJE ORGANIZACIJA

1. Moraju li se sve organizacije registrirati na URF ako već imamo akreditaciju? Kakve su posljedice ako se ne prijavimo na taj portal?

Da, sve organizacije se moraju registrirati na Portal prijavitelja (Participant portal) preko URF-a. Ukoliko se organizacija nije registrirala neće moći prijaviti projekte unutar programa Erasmus+.

2. Mogu li se mijenjati jednom upisani podatci u ECAS-u?

Da, u ECAS-u je moguće promijeniti podatke. Štoviše, nužno je da podaci budu ažurni. Upute za korištenje i modificiranje podataka mogu se naći ovdje

3. Koje je sve dokumente potrebno priložiti prilikom registracije organizacije na URF portal?

Prilikom registracije na URF portal ( Participant Portal) potrebno je priložiti obrazac o pravnoj osobi, obrazac  financijske identifikacije te izvadak iz registra udruga ne stariji od 6 mjeseci u odnosu na rok prijave projekta.

4. Da li dokumenti koje uploadamo u URF (Financijski identifikacijski obrazac i Pravna osoba) trebaju biti na engleskom jeziku?

Ne, dokumenti mogu biti na hrvatskom jeziku.

5. Da li se kontakt osoba projekta povlači iz PIC-a ili upisuje izravno u prijavni obrazac?

Ime kontakt osobe upisuje se izravno u prijavni obrazac za svaki pojedini projekt.

6. Obrasci su 2010. poslani u Bruxelles, jesmo li tada već dobili PIC?

Molimo da prije registracije organizacije provjerite da li je vaša organizacija već registrirana, odnosno da li joj je dodjeljen jedinstven PIC broj (Participant Identification Code). Provjeriti možete preko sljedeće poveznice:  http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/search.html

7. Upisuje li se u URF službeni naziv ustanove na hrvatskom (bez dijakritičkih znakova) i engleski prijevod ili je ta odluka proizvoljna?

Odluka je proizvoljna.

8. Na kojim jezicima je moguće ispunjavati registraciju, npr. Description of organisation? 

Možete ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

9. Nakon što se registriramo u URF, je li potrebno o tome obavijestiti i Nacionalnu agenciju?

Nije potrebno obavještavati Agenciju o registraciji.

10. Prilikom prijave više različitih projekata da li koristimo isti PIC broj za sve ili se prilikom svake prijave projekte trebamo ponovno registrirati?

PIC broj je jedinstveni broj organizacije koji koristite prilikom svake prijave projekta, komunikacije s Agencijom i budućih aktivnosti organizacije unutar programa Erasmus+ kao jednog od programa za koji je PIC broj obavezan. Napominjemo da se organizacije registriraju samo jednom i dobiveni PIC broj koriste u daljnjem radu unutar programa.  

PODRŠKA ORGANIZACIJAMA

1. Što će Agencija učiniti po pitanju nedostupnosti sredstava za nacionalne treninge/radionice?

Nažalost, ukidanjem proračunske stavke za nacionalna osposobljavanja Agencije neće imati relevantne mogućnosti da se u okviru novog programa organiziraju osposobljavanja na nacionalnoj razini i u tom smislu pruži podrška potencijalnim prijaviteljima i korisnicima.. Usprkos tome, Agencija će podržati i organizirati brojna međunarodna osposobljavanja te u novom programu i dalje njegovati tzv. “supportive approach”. Svi koji se žele uključiti u Program moći će projektne prijedloge u okviru predviđenih datuma i dalje slati e-mailom na adresu Agencije koja će savjetovati potencijalne korisnike kako poboljšati svoje projektne prijave.

2. Planira li Nacionalna agencija možda napraviti neku nacionalnu bazu svih organizacija koje se bave EVS-om gdje bi bilo moguće vidjeti sve kontakte radi možbitnog lakšeg umrežavanja i razmjene kontakata?

Za sada ne vidimo potrebu za kreiranjem takve baze budući da službena baza akreditiranih EVS organizacija ima dostupne podatke organizacija u Hrvatskoj koje sudjeluju u EVS-u.

 FINANCIJE I NAČIN PRAVDANJA TROŠKOVA

 1. Može li se PDV odbiti?

Projekti čiji su ugovori potpisani nakon 26. lipnja i stupanja na snagu novog Pravilnika o Porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13), više nemaju pravo na oslobođenje od PDV-a za svoje projektne troškove.

2. Kada točno možemo očekivati financijska sredstva na računu, odnosno koliko dana poslije potpisivanja ugovora te postoji li neki poseban način na koji se izvršavaju uplate za avionske karte, smještaj i sl.?

Uplata predujma od strane Agencije vrši se 30 dana od potpisivanja ugovora. Isplata svih, pa tako i putnih troškova partnerskim organizacijama mora se vršiti putem bankovnih transakcija

3. Planira li Nacionalna agencija možda napraviti neku nacionalnu bazu svih organizacija koje se bave EVS-om gdje bi bilo moguće vidjeti sve kontakte radi možbitnog lakšeg umrežavanja i razmjene kontakata?

Za sada ne vidimo potrebu za kreiranjem takve baze budući da službena baza akreditiranih EVS organizacija ima dostupne podatke organizacija u Hrvatskoj koje sudjeluju u EVS-u.

4. Kako se obračunavaju troškovi prijevoza za sudionike iz manjih mjesta?

Za sudionike iz manjih mjesta troškovi prijevoza obračunavaju se kao i za sve ostale upisom početne i krajnje destinacije u kalkultor za izračun udaljenosti http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

5. Radi li se dodatna provjera financijskog kapaciteta za organizacije koje potražuju više od 60 000 eura isključivo po pojedinačnom projektu ili ukoliko cjelokupni traženi iznos za par prijavljenih projekata premašuje 60 000 eura?

Da bi Agencija pristupila formalnoj provjeri financijskog kapaciteta prijavljeni projekt mora potraživati više od 60 000€. Agencija zadržava pravo provjeriti i financijski kapacitet organizacije koja na jednom roku prijavi više projekata te njihov ukupan iznos premašuje 60 000€.

 6. Dobiju li se sredstva prije provedbe projekta u 100%-tnom iznosu?

 Najkasnije mjesec dana nakon potpisivanja ugovora između korisnika i Agencije korisniku se isplaćuje predujam u iznosu od 70% ukupne ugovorom dodijeljene financijske potpore za KA1 i KA3, odnosno 60% ukupne ugovorom dodijeljene financijske potpore za KA2. Iznos preostale konačne isplate korisniku isplaćuje se nakon i na temelju analize završnog izvješća.

7. Može li se sudionicima naplatiti određeni iznos kao uvjet sudjelovanja u projektu?

Financijska pravila Erasmus+ programa predviđaju pokrivanje troškova za sudionike svih partnerskih organizacija. Samim time, ne postoji pravilo koji predviđa kotizaciju, a od sudionika, odnosno organizacija uključenih u projekt se očekuje eventualno sufinanciranje određenog dijela iznosa putnih troškova. Partneri eventualno mogu dogovoriti sufinanciranje određenih troškova u slučaju da sredstva dodijeljenja kroz Erasmus+ program nisu dostatna.

8. Jesu li prihvatljive donacije?

Donacije su prihvatljiv izvor sufinanciranja u provedbi projekata. Sufinanciranje može imati formu vlastitog prihoda korisnika, doprinosa od strane treće osobe ili prihoda ostvarenih projektom. Nenovčani doprinosi nisu prihvatljiv izvor sufinanciranja.

9. Je li prihvatljiv najam autobusa?

Najam autobusa kao i korištenje automobila je prihvatljiv trošak unutar financijske stavke putnih troškova.

10. Koji je način isplate putnih troškova partnerima prihvatljiv?

Povrat putnih troškova partnerskim organizacijama mora se vršiti putem bankovnih transakcija. Koordinator je dužan vršiti plaćanje u korist drugih korisnika bankovnim transferom te voditi propisanu evidenciju o doznačenim sredstvima svakom korisniku/partneru.

11. Kako pravdati putne troškova iz različitog mjesta u odnosu na organizaciju?

U slučaju putovanja iz mjesta koje nije mjesto gdje se nalazi organizacija pošiljatelj i/ili putovanja na mjesto koje nije mjesto gdje se organizacija nalazi primatelj , stvarni itinerar putovanja treba biti potkrijepljen putnim kartama ili drugim dokazima treće osobe – karte, računi… (odnosno isključujući izjavu samog sudionika ili korisnika) navodeći mjesto polaska i mjesto održavanja aktivnosti. Sudionik ima pravo na iznos putnih troškove koji je odobren u prijavi. Ukoliko sudionik spada u kategoriju veće udaljenosti naspram one koja je odobrena prijavom, ima pravo na početno odobreni iznos.

12. Kako pravdati putovanje ako sudionik ima povratnu avionsku kartu na mjesec dana?

Povratne avionske karte na duži period su prihvatljive. Kao dokaznu dokumentaciju u završnom izvješću biti će potrebno priložiti boarding pass s vidljivim datumom polaska i odlaska.

13. Ako je aktivnost u Zg, a kupimo povratnu kartu nekoliko dana nakon iz drugog grada– kako se na to gleda kod obračunavanja distance banda?

Sudionik ima pravo na iznos putnih troškove koji je odobren u prijavi te ne mora dostavljati dokaze ako je riječ o putovanju iz mjesta organizacije pošiljatelja u mjesto organizacije primatelja i obrnuto (izuzev izjave o sudjelovanju na aktivnosti). Sva ostala putovanja potrebno je dokazivati navodeći razloge za isto. Ukoliko sudionik spada u kategoriju veće udaljenosti naspram one koja je odobrena prijavom, ima pravo na početno odobreni iznos.

14. Je li PDV prihvatljiv trošak i imamo li pravo na oslobođenje od PDV-a?

PDV je prihvatljiv trošak, no od novog pravilnika o PDV-u iz lipnja 2013., korisnici nemaju pravo na oslobođenje od PDV-a.

PROVEDBA PROJEKTA I IZVJEŠTAVANJE

1. Kakav je postupak u slučaju promjene partnera?

U slučaju promjene partnerske organizacije potrebno je ranije obavijestiti Agenciju s razlozima promjene  partnera.  Nakon odobrenja od strane Agencije potrebno je potpisati novi partnerski sporazum i dostaviti ga Agenciji. Ukoliko je ugovor između korisnika i Agencije već potpisan novi partner će imati pravo na onaj iznos koji je prihvaćen ugovorom. Detaljnije pogledajte u članku II.15 općih uvjeta ugovora.

2. Ako promijenimo partnera u partnera iz druge zemlje,  kako će se to reflektirati na putne troškove?

Veći distance band od onog odobrenog za partnera koji je odustao se ne može odobriti; ukoliko je distance band novog partnera manji, prema njemu će se napraviti obračun prihvatljivih putnih troškova.

3. Na koji način će se Agenciji podnositi završno izvješće?

Završno izvješće podnosit će se u okviru Erasmus+ programa putem sustava Mobility tool. Mobility tool je online platforma kroz koju je korisnik dužan bilježiti sve promjene tijekom provedbe projekta i svih podataka vezanih za aktivnosti. U roku od 60 dana nakon završetka projekta, korisnik je dužan podnjeti završno izvješće u sustavu Mobility Tool. Izvješće mora sadržavati sve informacije vezane za pravdanje zatraženih iznosa te ostale podatke o provedbi projekta.

4. Kako promijeniti partnera ako se patner ne javlja?

Ukoliko niste u mogućnosti stupiti u kontakt s partnerom zbog čega i prekidate suradnju, preporuka je da na službeni e-mail partnerske organizacije pošaljete najavu prekida partnerstva ukoliko se partner povratno ne javi do određenog roka. U slučaju prekida partnerstva, korisnik je dužan voditi se spomenutom procedurom propisanom općim uvjetima ugovora.

5. Kome se možemo obratiti ukoliko imamo kakvih poteškoća u tijeku izvedbe samog projekta?

U pogledu bilo kakvih problema i poteškoća prilikom provedbe projekta možete se obratiti Agenciji, odnosno djelatnicima zaduženima za područje mladih koje možete dobiti na mladi@mobilnost.hr . Prilikom javljanja obavezno je referirati se na broj projekta.

ŠIRENJE I ISKORIŠTAVANJE REZULTATA i VIDLJIVOST PROGRAMA/PROJEKTA

1. Što se diseminacije tiče, je li potrebno pratiti neke posebne upute i proceduru?

O diseminacIji rezultata možete više pročitati u Erasmus+ Programskom vodiču koji se nalazi na stranici Agencije. Niste dužni pratiti posebne upute već sami napraviti  plan diseminacije rezultata projekta te se voditi istima iz projektne prijave.

2. Kada pozivamo medije da poprate projekt i radionice je li potrebno obavijestiti Agenciju za mobilnost i programe EU?

Medijske objave, vidljivost projekta i diseminaciju rezultata planirate sami te pritom niste dužni obaviještavati Agenciju. Preporuka je da se mediji uključe prije samog održavanja aktivnosti radi predstavljanja projekta i njegovih ciljeva, tijekom aktivnosti te nakon provedenih aktivnosti u svrhu diseminacije i širenja rezultata projekta.

3. Gdje možemo naći upute za pravilno korištenje loga i ostalog identiteta EU na našem promotivnom materijalu i u komunikaciji sa medijima?

Upute za pravilno korištenje logotipa i vidljivosti Programa možete pronaći u Općim uvjetima ugovora koji se nalaze na stranici Agencije te na mrežnim stranicama Europske komisije na sljedećim poveznicama:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/promotional_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

 

 

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu