Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > O programu Mladi na djelu  > Akcija 2 - Europska volonterska služba > Dozvole boravka za strane volontere
 
Dozvole boravka za strane volontere 

Korak po korak...

Upute za dobivanje dozvole boravka i rada za strane volontere, sukladno Zakonu o strancima iz 2012. godine:


Volonteri koji dolaze u Republiku Hrvatsku u okviru programa Mladi na djelu mogu raditi na temelju potvrde o prijavi rada (ako namjeravaju boraviti i raditi do 90 dana) i dozvole za boravak i rad (ako namjeravaju boraviti i raditi duže od 90 dana).

Člankom 82. stavkom 1. točkom 13. Zakona o strancima („Narodne novine“, br. 130/11) propisano je da stranci koji obavljaju volontiranje u okviru Programa Zajednice, Programa za cjeloživotno učenje i program Mladi na djelu te ostalih programa i inicijativa koje provodi tijelo nadležno za poslove obrazovanja i znanosti mogu u Republici Hrvatskoj, do 90 dana godišnje, raditi na temelju potvrde o prijavi rada.

Ukoliko je predviđeni boravak volontera dulji od 90 dana, stranac-volonter ili pravna osoba dužni su prije početka obavljanja volontiranja od nadležne policijske uprave odnosno policijske postaje pribaviti potvrdu o prijavi rada, prema mjestu obavljanja poslova.

Zahtjevu za izdavanje potvrde o prijavi rada prilaže se: preslika važeće putne isprave odnsono druge isprave koja služi za prelazak državne granice, ugovor o volontiranju sklopljen između pravne osobe i stranca-volontera te dokumentacija kojom se dokazuje da se radi o strancu iz članka 82. stavka 1. točke 13. Zakona (u konkretnom slučaju to je popis volontera koji AMPEU dostavlja MUP-u, a koje ono žurno proslijeđuje policijskim upravama/postajama na čijem području će volonteri obavljati službu).

Ukoliko volonter namjerava u RH boraviti i raditi duže od 90 dana, može mu se sukladno članku 82. stavku 2. Zakona o strancima izdati dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote, ako ispunjavaju uvjete za odobrenje privremenog boravka propisane člankom 54. Zakona o strancima.

Strani volonteri kojima je za ulazak u RH potrebna viza zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad obvezni su podnijeti u nadležnoj diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu RH. Međutim, strani volonteri kojima za ulazak u RH nije potrebna viza, zahtjev za izdavanje odobrenja dozvole za boravak i rad mogu podnijeti i u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravišta odnosno namjeravanog boravka.

Za izdavanje dozvole za boravak i rad za obavljanje volontiranja, stranac je obvezan dostaviti dokaze za izdavanje odobrenja privremenog boravka propisane člankom 54. Zakona o strancima, odnosnom člankom 4. Pravilnika o statusu i radu stranaca u RH („Narodne novine“, br. 52/12) i to kako slijedi:

- fotografiju u boji veličine 35x45 mm

- dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje

- dokaz o zdravstvenom osiguranju

- presliku valjane putne isprave

- dokaz kojim opravdava svrhu boravka (u ovom slučaju odgovoarajući ugovor o volontiranju u RH).

Sukladno Zakonu o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između Europske unije i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Mladi na djelu i akcijskom programu u području cjeloživotnog učenja (2007. – 2013.) sudionici programa Mladi na djelu oslobođeni su obveze plaćanja doprinosa kojim strani državljani reguliraju obvezno zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj. Za odobrenje njihovog privremenog boravka na teritoriju Republike Hrvatske pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruju na temelju polica sklopljenih između Europske komisije i osiguravajućeg društva za određene programske akcije, te za ovu kategoriju stranaca zahtjevu za izdavanje dozvole za boravak i rad nije potrebno prilagati dokaz o zdravstvenom osiguranju.

Isprave koje se prilau uz zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak te dozvolu za boravak i rad moraju biti u izvorniku ili ovjerenom presliku, a strane isprave i u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik te ovjerene sukladno posebnim propisima, sukladno članku 2. stavku 1. Pravilniku o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj. 

 

Pomoćnica Ministra

Ines Krajčak

 


 
 
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu