Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice
 

KLASA: 112-01/14-01/2
URBROJ: 359-17-01/1-14-1

Zagreb, 21. ožujka 2014. godine

 

Na temelju čl. 40., 41. i 43. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), čl. 8. Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (Narodne novine 107/07) i čl. 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12) Upravno vijeće Agencije za mobilnost i programe EU raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Agencije za mobilnost i programe EU (1 izvršitelj na mandat od 4 godine)

I. Za ravnatelja/icu Agencije za mobilnost i programe Europske unije može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij;

– najmanje 3 godine radnog staža na relevantnim poslovima;

– izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;

– informatičko znanje;

– razvijene organizacijske sposobnosti.

Opis poslova uključuje:

- organizaciju i vođenje rada i poslovanja Agencije;

- odgovornost za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala Agencije;

- koordinaciju rada s ustanovama u RH i EU te suradnju s ministarstvom nadležnim za obrazovanje, ministarstvom nadležnim za mlade i drugim ustanovama;

- nadzor i koordinaciju rada rukovoditelja i stručnih tijela te priprema svih pravnih radnji u ime i za račun Agencije;

- organizaciju, predstavljanje i zastupanje Agencije u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, pravnim osobama s javnim ovlastima te drugim osobama;

- predstavljanje i organiziranje predstavljanja Agencije u RH i u inozemstvu;

- izradu Programa rada, plana razvoja i financijskog plana Agencije;

- pripremu godišnjih izvješća i izvješća o financijskom poslovanju;

- donošenje konačne odluke o dodjeli financijskih sredstava Europske komisije predloženim projektima i aktivnostima te predstavljanje Agenciju pred nadležnim državnim tijelima i Upravnim vijećem.

 

II. Ravnatelj/ica se imenuje na 4 godine s mogućnošću reizbora.

III. Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

– životopis, na hrvatskom i engleskom jeziku, u Europass formatu

– preslik diplome

– dokaz o državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, putovnice ili drugi odgovarajući dokument)

– elektronički zapis o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci, da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak

– plan razvoja Agencije za mobilnost i programe EU za mandatno razdoblje, na hrvatskom jeziku.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Natječaj se pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola.

Ovaj natječaj objavit će se u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Agencije, oglasnoj ploči područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dnevnom tisku.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Upravno vijeće, Frankopanska 26, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za radno mjesto Ravnatelja/ice – ne otvarati«.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

AGENCIJA ZA MOBILNOST I

PROGRAME EUROPSKE UNIJE

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

 

Mihaela Adamović Radolfi, dipl. iur.

 

datum otvaranja: 27.03.2014
datum zatvaranja: 28.04.2014
otvoren: Ne
 
 
  Arhiva 2015
   
Natječaj za sudjelovanje na kontakt seminaru „FLIC - From Local to International Cooperation”
-- više --
   
   
Javni poziv za iskaz interesa za stručnjaka u programu CEEPUS
-- više --
   
  Arhiva 2014
   
Profesionalno usmjeravanje – dvodnevni seminar za psihologe u osnovnim školama
-- više --
   
   
Poziv na prijavu stručnjaka za procjenu kvalitete rezultata projekata Programa cjeloživotnog učenja u okviru Tematske mreže Work based learning and Apprenticeships
-- više --
   
   
Poziv na prijavu na natječaj za Euroguidance prekogranični seminar
-- više --
   
   
JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ORGANIZATORE OSPOSOBLJAVANJA U OKVIRU EUROPSKE VOLONTERSKE SLUŽBE U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ (2014.-2020.)
-- više --
   
   
Poziv na prijavu za dodjelu povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
-- više --
   
   
Stipendije programa Hubert H. Humphrey za akademsku godinu 2015./2016.
-- više --
   
   
Natječaj za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima - kontaktni seminar u Poljskoj
-- više --
   
   
Stipendija za istraživanje u okviru izrade doktorskoga rada na Wirth Institutu za austrijske i srednjoeuropske studije Sveučilišta Alberta u Edmontonu, Kanada
-- više --