Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > CEEPUS > CEEPUS mreže
 
CEEPUS mreže 


Svake godine rok za prijavu novih i produljenje postojeæih mreža jest

15. sijeènja

CEEPUS mrežu èine najmanje tri èlana iz najmanje tri države èlanice CEEPUS-a, pri èemu jedan èlan ima ulogu koordinatora mreže. U praksi je broj èlanova unutar mreže mnogo veæi. Koordinatori i partneri mogu biti visoka uèilišta i njihove sastavnice. Rok za prijavu novih mreža te produženje postojeæih jest 15. sijeènja svake godine.

Partner

Ako se vaš fakultet/odsjek želi ukljuèiti u neku od postojeæih CEEPUS mreža, potrebno je stupiti u kontakt s koordinatorom mreže i ispitati takvu moguænost. Kako bi vaša jedinica mogla sudjelovati u mreži, potrebno je pribaviti Letter of Endorsement, koje potpisuje rektor i kojim se potvrðuje da æe studenti iz drugih ustanova u sklopu dane CEEPUS mreže biti izuzeti plaæanja školarine, te Letter of Intent, koje potpisuje dekan i kojim jamèi da æe se odlaznim studentima u potpunosti priznati razdoblje studiranja na drugoj obrazovnoj instituciji u sklopu CEEPUS mreže. Sljedeæi je korak registracija na mrežnoj stranici http://www.ceepus.info. Profesor koji registrira svoj fakultet/odsjek prijavljuje ulogu Network i ispunjava potrebne podatke na sljedeæi naèin. Prijavu zatim odobrava Nacionalni ured za CEEPUS. Nakon toga koordinator mreže može dodati vašu jedinicu u CEEPUS mrežu koju koordinira.

Koordinator

Ako želite osnovati CEEPUS mrežu, odnosno biti koordinator mreže, potrebno je prvo pronaæi najmanje dva partnera, pri èemu jedan mora biti iz druge zemlje. Svi èlanovi mreže trebaju pribaviti Letter of Endorsement koje potpisuje rektor i kojim se potvrðuje da æe studenti iz drugih ustanova u sklopu dane CEEPUS mreže biti izuzeti plaæanja školarine, te Letter of Intent, koje potpisuje dekan i kojim se jamèi da æe se odlaznim studentima u potpunosti priznati razdoblje studiranja na drugoj obrazovnoj instituciji u sklopu CEEPUS mreže. Sljedeæi je korak registracija na mrežnoj stranici http://www.ceepus.info. Profesor koji registrira svoj fakultet/odsjek prijavljuje ulogu Network i ispunjava potrebne podatke na sljedeæi naèin. Prijavu zatim odobrava Nacionalni ured za CEEPUS. Nakon toga potrebno je osnovati mrežu i dodati sve partnere putem korisnièkog suèelja prateæi sljedeæe korake.

Uvjeti za sudjelovanje u CEEPUS mreži

    • uzajamno priznavanje studija provedenog u stranoj ustanovi (temeljem ECTS bodova)
    • napori u razvijanju zajednièkih programa i sustava kako bi se olakšalo meðusobno priznavanje studija – usklaðivanje kurikuluma te razvijanje združenog studijskog programa, koji u idealnom sluèaju vodi k združenom akademskom stupnju
    • predavanja, seminari i drugi oblici nastavnièkog rada na engleskom, francuskom ili njemaèkom jeziku (preferira se engleski jezik)
    • oslobaðanje stipendista obveze plaæanja školarine
 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu