Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Europska oznaka jezika  > Natjeèaji > 2014.
 
Nagraðeni projekti 

OSNOVNA ŠKOLA VEŽICA

Naziv projekta: TRI DRŽAVE, TRI JEZIKA, TRI SPORTA

Projekt Tri države, tri jezika, tri sporta dio je projekta iŠkola (sustavno uvoðenje tableta u nastavu svih predmeta) u koji je ukljuèena cijela škola. Projekt je namijenjen svim uèenicima od 5. do 8. razreda (193 uèenika), a posebice uèenicima 5. i 6. razreda koji osim engleskog uèe i talijanski jezik i koriste iPad u nastavi (54 uèenika: 32 djevojèice i 22 djeèaka). Suradnjom nagraðene škole i škola u zemljama talijanskog govornog podruèja koje takoðer koriste iPad u nastavi, projekt omoguæava kontakt svakog pojedinog uèenika s jednim vršnjakom iz škola partnera radi voðene i praæene komunikacije putem e-maila na talijanskom i/ili engleskom jeziku te sudjelovanje u zajednièkim aktivnostima kao što su izrada on line hrvatsko-talijanskog i talijansko-engleskog mini rjeènika, odigravanje virtualnih nogometnih, odbojkaških i košarkaških/rukometnih utakmica na aplikacijama na iPadu i višednevni susreti svih sudionika u školama partnerima s ciljem upoznavanja i druženja uz odigravanje sportskih susreta i uporabu triju jezika.


GIMNAZIJA METKOVIÆ

Naziv projekta: BAJKA 

Projekt „Bajke“ je dugogodišnji projekt razlièitih aktivnosti, a djeluje izravno na razvoj svih èetiriju jeziènih vještina i kod sudionika na projektu, ali i kod ciljanih skupina.

Ciljne skupine projekta su djeca predškolske dobi, uèenici osnovnih i srednjih škola, a u projektu je sudjelovalo ukupno 300 uèenika Gimnazije Metkoviæ,ukljuèujuæi i djecu s posebnim potrebama.

Rezultati projekta primjenjuju se u nastavi stranog jezika.

Djelovanje projekta je rasprostranjeno na sve vrtiæe; javne i privatne osnovne škole regije, ali i na Gimnaziju Metkoviæ. Aktivnosti projekta ukljuèuju; oslikavanje slikovnica, snimanje i prikazivanje filmova te izvedbe mjuzikla na njemaèkom jeziku, a veèer poezije se održavala na nekoliko europskih jezika.

  • 2011./12.

 „Moja prva slikovnica na njemaèkom jeziku“.

Uèenicima je kroz terensku nastavu predstavljeno što im nudi njihov kraj u povijesnom, tradicijskom i kulturološkom smislu i što bi se od toga moglo ponuditi svakom europskom sugraðaninu. Od ponuðenoga je izabrana tematika kojom je predstavljena baština, ali i tematika koja promièe toleranciju, uvažavanje razlièitosti i borbu protiv nasilja i sve je to oživljeno kroz kreativno osmišljene, oslikane i na njemaèkom jeziku ispripovijedane bajke.

Kao rezultat projekta nastalo je 16 slikovnica koje oživljavaju povijesne likove iz Metkoviæa te prikazuju tradiciju, ali i promièu ljubav, prijateljstvo, timski rad i toleranciju.

Slikovnice su na zanimljiv i veseli naèin predstavljene na izložbi posebno namijenjenoj djeci.

  • 2012./13.

Mjesec filma „Njemaèke bajke“.

Tijekom sijeènja i veljaèe javnosti su bile otvorene projekcije filmski obraðenih Grimmovih bajki. Ciljnu skupinu su èinili djeca vrtiæke, predškolske dobi, djeca iz osnovnih škola, te gimnazijalci, Za svaku dobnu skupinu su posebno pripremljeni didaktizirani materijali za naknadnu obradu pogledanog filma-bajke.

Osim projekcija snimljen je i 30-to minutni film na njemaèkom jeziku, moderna verzija „Snjeguljice“ te nekoliko trominutnih filmova-bajki koje su uèenici snimili za film u kreativnim radionicama. Kratki filmovi su prikazivani srednjoškolcima, a nakon odgledanih projekcija otvorene su debate inicirane pogledanim filmom. Teme debata su bile; ukazivanje na uzroke poticanja ovisnosti i borba protiv istoga, ravnopravnost meðu spolovima i tolerancija meðu istima.

Gotovi proizvod su novonastale filmovi-bajke koje služe kao nastavni materijal u ovladavanju razlièitih jeziènih vještina.

  • 2013./14.

Osmišljen je njemaèko-hrvatski mjuzikl „Vuk i sedam kozliæa, koji je izvoðen u živo po svim vrtiæima i osnovnim školama naše regije ali i u Gimnaziji Metkoviæ.

Prema mjuziklu je tiskana njemaèko- hrvatska slikovnica istoga imena, koja u svom prilogu sadrži i video zapis samoga mjuzikla.

Takoðer se i ovaj gotovi proizvod projekta „Bajke“ koristi u nastavi stranog jezika.

Održana je i poetska veèer na nekoliko europskih jezika: engleskom, njemaèkom, francuskom, španjolskom, portugalskom, talijanskom, ruskom i èeškom.

 OSNOVNA ŠKOLA SELA

Naziv projekta: MALI SLIKOVNI RJEÈNIK ZAVIÈAJNOG GOVORA

Tijekom projektno-istraživaèke i integrirane nastave uèenici su prikupljali rijeèi kajkavsko-kekavskog dijalekta od izvornih govornika u lokalnoj zajednici.

Pronalazili su korijen rijeèi u drugim europskim jezicima (njemaèkom, maðarskom i turskom jeziku), uèili o njihovoj kulturi te usporeðivali hrvatski dijalekt s književnim jezikom.

Rijeèi su unosili u aplikaciju za rjeènik, a potom na satovima likovne kulture ilustrirali manje poznate starinske rijeèi veæinom s njemaèkog, maðarskog i turskog govornog podruèja.

U školi su promovirane razlièite europske kulture, a suradnja se realizira s prijateljskom školom u Maðarskoj.

Publiciran je „Mali slikovni rjeènik našeg kraja“- didaktièki i metodièki doprinos nastavi hrvatskog i stranih jezika te povijesti, a ujedno i korak ka senzibiliziranju mladih za multijeziènost i multikulturalnost.

Ciljna skupina su uèenici i stanovnici relevantnog podruèja, ali i cijele Hrvatske. Raspon godina sudionika projekta kreæe se od 8 (najmlaði ilustratori) do 88 (izvorni govornici).

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu