Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > Primjeri dobre prakse > Inicijative mladih
 
Inicijative mladih 

„Šape u fokusu“

 šape

Mjesto održavanja aktivnosti: Karlovac

Prijavitelj: CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala, djece, mladih i odraslih ; carpe.diem1@ka.t-com.hr

Zbog sve veæeg napuštanja pasa od strane njihovih vlasnika grupa mladih odluèila je pokrenuti inicijativu kojom bi javnosti ukazali na problem napuštanja pasa. Inicijativa se realizirala kroz izložbu fotografija pasa iz Skoloništa za pse te edukativne programe. Sudionici inicijative bila su  4 mlada fotografa te èlanovi i volonteri udruge Carpe Diem i udruge KA Dog.

Izložba nastalih fotografija  u gradskom parku, u centru Karlovca skrenula je pozornost javnosti na problem napuštanja pasa te je potaknula mlade na kreativno rješavanje problema u njihovoj životnoj sredini. Za vrijeme trajanja izložbe organizirane su edukativne radionice za djecu i mlade o pravima i dužnostima vlasnika pasa te o razvoju povjerenja i odgovornog ponašanja ljudi prema životinjama.

Jedna od aktivnosti inicijative bila je izrada edukativnog materijala (izraðene su razglednice i brošure) za djecu i mlade gdje se na jednostavan i zabavan naèin prikazuje briga i ponašanje èovjeka prema životinjama.

Cijela provedba inicijative praæena je putem video kamere, a kao rezultat toga izraðen je kratki video zapis o inicijativi te iskustvu mladih sudionika. Video možete pogledati ovdje.


Djeèji grad

Mjesto održavanja aktivnosti: Split

Prijavitelj: Neformalna grupa mladih „Prijatelj", ada.reic@gmail.com

U gradu Splitu nekada je postojao „Djeèji grad“ na Marjanu, koji je djeci i roditeljima pružao bogatu ponudu sadržaja za kvalitetno provoðenje slobodnog vremena, koji se  nažalost zbog nebrige i nepažnje odgovornih urušio. Ova inicijativa bila je nastavak akcije senzibiliziranja graðana i dionika u zajednici za izgradnju novog Djeèjeg grada koju ova grupa mladih, zajedno s Obiteljskim centrom Splitsko-dalmatinske županije razvija od 2007. godine.

Projekt se realizirao kroz tri vrste aktivnosti. Prva se odnosi na organizaciju sportsko-rekreacijskih i kulturnih dogaðanja na Marjanu za djecu i njihove roditelje koje su koordinirali 22 mladih inicijatora uz pomoæ i podršku 41 studenta sportskog menadžmenta.

Druga aktivnost bila je postavljanje izložbe Djeèji grad – od nostalgije do vizije - u Galeriji Muzeja grada Splita u koju su se aktivno ukljuèili i graðani Splita na naèin da su donirali stare fotografije Djeèjeg grada. U pripremu izložbe inicijatori projekta ukljuèili su i 19 predškolske djece, 10 osnovnoškolaca te 8 studenata Fakulteta geodezije, graðevinarstva i arhitekture koji su izradili nacrte osobnih vizija buduæeg grada.

Treæa aktivnost bila je organiziranje Okruglog stola s mladima i struènjacima koji æe doprinjeti kvalitetnoj viziji izgradnje novog Djeèjeg grada. U Okruglom stolu prisustvovalo je 26 predstavnika mladih, civilnog i javnog sektora te predstavnici Grada i Ureda pravobraniteljice za djecu.

Više informacija možete saznati iz brošure o projektu.

 

 


B.I.K.E. – Bicikl.Inovativnost.Kreativnost.Ekologija“

novska

 

Mjesto održavanja aktivnosti: Novska

Prijavitelj: Udruga mladih Novska ; www.umnovska.com

19 mladih ljudi iz Novske provelo je projekt „B.I.K.E. – Bicikl.Inovativnost.Kreativnost.Ekologija“ s ciljem aktivacije mladih graðana Novske, razvoja kreativne i poduzetnièke ideje te zaštite okoliša. Glavna aktivnost bila je prikupljanje starih i neispravnih bicikala te njihov popravak, ukrašavanje te ponovno korištenje u svrhu poboljšanja turistièke ponude grada.  Mladi inicijatori su u kreativne radionice ukrašavanja bicikala ukljuèili i djecu bez odgovarajuæe roditeljske skrbi doma 'Lipik' koja su dobila na dar 3 bicikla koja su sami ukrasili. Popravljeni bicikli ponovno su stavljeni u funkciju te su danas dostupni svim graðanima grada Novske kroz iznajmljivanje na najfrekvetnijim punktovima u gradu za simbolièan iznos koji se koristi za održavanje bicikala..


„Volontersko ljeto mladih na Šengejskoj meji“

 zora prilišæe

Mjesto održavanja aktivnosti: Prilišæe

Prijavitelj: Udruga za oèuvanje kulturne i prirodne baštine „Zora“ Prilišæe 1925; www.prilisce.hr

Selo Prilišæe nalazi se na sjevero-zapadnom dijelu Karlovaèke županije, u opæini Netretiæ, a smješteno je na obali rijeke Kupe, koja je granica sa Slovenijom. Zajednica se suoèava s manjkom radnih mjesta, iseljavanjem i smanjenom kvalitetom života do te mjere da to uzrokuje znaèajno iseljavanje stanovništva, posebno mladih.

Mladi iz udruge za oèuvanje kulturne i prirodne baštine "Zora" Prilišæe 1925, proveli su projekt prekograniène suradnje u obliku transnacionalne inicijative mladih, pod nazivom: “Volontersko ljeto mladih na Šengenskoj meji“ zajedno s partnerom iz Slovenije, Kulturno umetniško društvo Lepa Anka iz Preloke, s kojim gaje dobre susjedske odnose, posebno na polju oèuvanja kulturne i prirodne baštine.

Projekt je zajednièkim snagama provelo 11 mladih iz Hrvatske i 18 iz Slovenije, a sastojao se od:

-       Volonterskih aktivnosti mladih na obnovi izvora potoka, kamenog zida i ureðenja èitavog Briga (mjesto prirodne granice)

-       Edukacije mladih iz ruralnih zajednica na temu moguænosti korištenja EU fondova za ruralni razvoj

-       Piknika na „Šengenskoj meji, organiziranog kao druženje mladih iz Hrvatske i Slovenije na sredini rijeke Kupe/Kolpe.

Projekt je imao izravnu korist za žitelje cijelog Prilišæa, a posebno su ga pozitivno ocijenili mladi kojima je ovo bio zanimljiv ljetni sadržaj te prilika za ukljuèivanje u društveni život zajednice.


„Ti & ja"

Zora

Mladi educiraju mlade o spolno reproduktivnom zdravlju

Mjesto održavanja aktivnosti: Èakovec

Inicijativu mladih „Ti & ja" proveli su mladi za mlade s ciljem pokretanja pozitivnih promjena u lokalnoj zajednici s fokusom na širenje informacija o posljedicama riziènog spolnog ponašanja, važnosti prevencije i preuzimanja odgovornosti za vlastito zdravlje.  Na zabavan i pristupaèan naèin, kroz akciju „Šarena subota - igrom do znanja" educirali su mlade o spolno reproduktivnom zdravlju s ciljem smanjenja predrasuda prema osobama koje su inficirane spolno prenosivim infekcijama (SPI). U sklopu inicijative snimili su edukativni film za mlade, organizirali noænu premijeru u središtu grada, a film æe se i dalje prikazivati u svim srednjim školama u Èakovcu kao i na lokalnim televizijama.

Prijavitelj: Udruga Zora;   zora@udrugazora.hr;  www.udrugazora.hr

 

 

 

„Book-ing, nema brige s nama su knjige"

Kogula

Mladi pokreæu knjižnicu na plaži i obogaæuju društveni život svoje zajednice

Mjesto održavanja aktivnosti: Postira, Braè

Projekt „Booki-ing, nema brige s nama su knjige" nastao je na inicijativu nekolicine mladih Postirana èija ideja je bila osnovati malu pokretnu knjižnicu na otoku Braèu. Cilj ove inicijative bio je omoguæiti posudbu i èitanje knjiga na trima plažama otoka Braèa tijekom dana te po terasama kafiæa na rivi, u veèernjim satima. Aktivnosti su se provodile na naèin da je skupina mladih biciklima dovozila knjige na plažu gdje su se svi zainteresirani mogli upisati u knjižnicu te posuditi knjige po vlastitom izboru.
Konaèan cilj bio je, s jedne strane probuditi lokalnu zajednicu kako bi se osnovala knjižnica (koje u Postirama nema), a s druge strane ohrabriti mlade da iskažu svoje potrebe i želje svojim aktivnim sudjelovanjem.

Prijavitelj: Udruga za promicanje kulture i umjetnosti KOGULA;  kogula.postira@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Recikel bicikel"

recikel2

Mladi odgovaraju na globalne izazove

Mjesto održavanja aktivnosti: Slovenija

Glavni cilj projekta „Recikel bicikel" je jaèanje Europskog graðanstva i sudjelovanja mladih kroz prikupljanje i recikliranje starih bicikala, kako bi im dodali dodatnu vrijednost. Sudjelovanjem u ovoj inicijativi mladi su aktivno odgovorili na globalne izazove kao što su zagaðenost zraka, zdrav naèin života, nezaposlenost, siromaštvo i socijalna iskljuèenost. Kroz praktiène radionice,obnavljali su i preureðivali stare bicikle kako bi omoguæili meðunarodnim studentima, obiènim ljudima i javnim osobama da žive zdravije te su na taj naèin  promovirali globalne i meðukulturne vrijednosti. Sudjelovanjem u projektu mladi su stjecali nove tehnièke vještine, vještine komunikacije, poduzetništva, organizacije, inovativnosti i kreativnosti. 

Prijavitelj: Neformalna skupina Socialna Akademija; recikel.bicikel@gmail.com; www.recikel-bicikel.eu

 

 

 

 

 

 

„Young Team Europe"

Mladi informiraju mlade u ruralnim podruèjima

Mjesto održavanja aktivnosti: Finska i Austrija

Države partneri: Finska i Austrija

Projekt „Young Team Europe" imao je cilj povezati mlade zainteresirane za izgradnju Europskog graðanstva . Grupa mladih iz Finske organizirala je lokalne aktivnosti u svojoj zemlji kao i grupa mladih iz Austrije, nakon èega su željeli kreirati zajednièke alate i metode širenja informacija mladima iz ruralnih podruèja koji imaju manje moguænosti informiranja od svojih vršnjaka u gradovima. Ideja je da se ta ideja proširi i na druge zemlje, posebno susjedne zemlje Finske i Austrije te da se uspostavi mreža organizacija sa sliènim interesima. Kroz ovaj projekt u ruralne sredine donosi se meðukulturna dimenzija, a ukljuèuju se i lokalne zajednice.

Prijavitelji: Youth Information and Counselling centre NAPA (Finska) i AHA- Tipps and Infos for young people (Austrija); ilse_volders@yahoo.com;  www.nuorisotoimi.kokkola.fi

 

 

 

 

 

 

„EuroPEER"

Europeer

Mladi uèe mlade o europskom graðanstvu

Mjesto održavanja aktivnosti: Maðarska, Italija i Slovenija

Države partneri: Maðarska, Italija, Slovenija

Aktivnosti projekta EuroPEER su vršnjaèke radionice na temu Europskog graðanstva koje æe se odvijati u lokalnim srednjim školama u trima zemljama EU (Maðarska, Italija, Slovenija) te izrada brošure „Djeèje izdanje Europskog graðanstva". Brošura æe prikupiti rezultate provedenih aktivnosti u razdoblju izmeðu dva meðunarodna sastanka ukljuèenih organizacija, a sadržavati æe izjave djece što njima znaèi Europsko graðanstvo. Osim toga, proizvesti æe video materijal o svim provedenim aktivnostima.

Prijavitelj: Mladinsko združenje Brez izgovora; info@noexcuse.si; www.noexcuse.si

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu