Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Bilateralne stipendije > Uèestalo postavljana pitanja i odgovori
 

Što je Bilateralni program akademske mobilnosti?

Bilateralni program akademske mobilnosti je program stipendiranja državljana Republike Hrvatske i stranih državljana temeljem meðunarodnih ugovora i bilateralnih programa suradnje koje je Republika Hrvatska sklopila s partnerskim državama.

Koje su zemlje obuhvaæene Bilateralnim programom akademske mobilnosti?

Hrvatski se državljani mogu prijaviti na natjeèaje za stipendije koje periodièki raspisuju sljedeæe zemlje: Austrija, Australija, Bugarska, Crna Gora, Francuska, Grèka, Japan, Kanada, Kina, Maðarska, Makedonija, Njemaèka (Bavarska), Poljska, Ruska Federacija, SAD (Program Fulbright), Slovaèka, Švicarska, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo (British Scholarship Trust). Informacije o dodatnim oblicima bilateralne suradnje koje provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta možete naæi ovdje.

Pruža li Bilateralni program akademske mobilnosti moguænosti za uèenje stranih jezika u inozemstvu?

Pojedine zemlje nude državljanima Republike Hrvatske tzv. „jeziène stipendije“ u obliku kraæih ljetnih teèajeva ili studijskog boravka na visokom uèilištu u inozemstvu u trajanju jednog ili dva semestra. U veæini sluèajeva, „jeziène stipendije“ namijenjene su studentima ili profesorima filoloških grupa, tj. studentima i profesorima jezika koji se govori u zemlji primateljici.

Koji su uvjeti za prijavu?

Uvjeti prijave ovise o pojedinom natjeèaju, meðutim glavni preduvjet za prijavu je hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Kako se prijaviti za stipendiju?

U tekstu svakog pojedinog natjeèaja opisan je naèin prijave i potrebna dokumentacija. Za natjeèaje koje administrira Agencija za mobilnost i programe EU prijava se dostavlja poštom te je, uz ostalu dokumentaciju, obavezno dostaviti otisnuti prijavni on-line obrazac na hrvatskom jeziku koji je dostupan na web stranici: http://arhiva.mobilnost.hr/prijava_za_stipendiju/. Prijavom na natjeèaj kandidati daju privolu Agenciji za mobilnost i programe EU za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka (koje su ustupili putem prijave) u svrhu provedbe natjeèaja i suglasnost za korištenje podataka prilikom objave rezultata natjeèaja (ime i prezime) na web stranici Agencije. Pojedine natjeèaje administriraju partnerske ustanove u inozemstvu i tada kandidati izravno podnose svoje prijave toj organizaciji.

Kako ispuniti on-line prijavni obrazac?

Ovaj se generièki obrazac koristi za sve tipove stipendija i služi kao temelj za elektronièku obradu podataka. Obrazac ne omoguæava moguænost privremene pohrane podataka i kasnijeg pristupa radi nastavka ispunjavanja. Potrebno je ispuniti sve dijelove obrasca kako bi mogli poslati obrazac. Obrazac se raèunalno ispunjava te se nakon završetka unosa podataka odabire opcija pošalji/send. Nakon toga æe se ispunjeni obrazac pojaviti u .pdf formatu. Kandidat takoðer treba ispisati i potpisati obrazac koji se dostavlja zajedno s ostalom prijavnom dokumentacijom. Nazivi država i jezika odabiru se pomoæu padajuæeg izbornika. Dio obrasca studijski plan se ne odnosi na kandidate za jeziène teèajeve te u ovom dijelu oni u opisnim pitanjima upisuju "jezièni teèaj" te u da/ne pitanjima odabiru opciju "ne". U dijelu školovanje navode se podatci za sve završene studije dok se u sluèaju studija u tijeku pod datum diplomiranja odabire oèekivani (približni) datum diplomiranja.

Mogu li poslati zamolbu za financijsku potporu u bilo koje doba godine?

Financiranje putem Bilateralnog programa akademske mobilnosti moguæe je iskljuèivo u sluèaju odabira kandidata na javnom natjeèaju koji Agencija za mobilnost i programe Europske unije provodi u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta. Natjeèaj za svaku pojedinu stipendiju objavljuje se na stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije (www.mobilnost.hr) te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (www.mzos.hr ) sa svom popratnom dokumentacijom i uputama za prijavu. U pravilu, natjeèaji se objavljuju poèetkom kalendarske godine za sljedeæu akademsku godinu.

Što je prihvatno pismo?

Prihvatno pismo je pismo prihvatne institucije (može biti potpisano od strane mentora) kojim se dokazuje da ta institucija prihvaæa stipendista na odreðeni period te mu osigurava podršku za vrijeme studijskog ili istraživaèkog boravka.

Koliko mora biti stara domovnica?

Starost domovnice nije relevantna za natjeèaj. Takoðer, prijavi na natjeèaj moguæe je priložiti neovjerenu kopiju domovnice.

Je li moguæe poslati prijavu elektronièkom poštom?

Prihvatljivima se mogu smatrati jedino prijave kandidata primljene u fizièkom obliku dostavljene na adresu Agencije.

Priznaje li se poštanski žig od datuma za rok prijave ili prijave moraju stiæi u Ampeu do roka za prijavu?

Prihvatljivima se smatraju sve prijave poslane do datuma roka za dostavljanje prijava, koji se provjerava temeljem datuma na poštanskom žigu.

Što je to studijski/istraživaèki plan?

Studijski plan je kombinacija motivacijskog pisma za studij, opisa studija kojeg želite studirati i vaših razloga odabira pojedinog studija te treba sadržavati sljedeæe:

 •  jasan i sažet opis problema i ciljeva istraživanja;
 • metodologiju istraživanja razraðenu unutar realistiènog vremenskog okvira (trajanje stipendije);
 • objašnjenje važnosti boravka u odreðenoj zemlji za realizaciju projekta/istraživanja;
 • objašnjenje važnosti istraživaèkog projekta za osobni profesionalni razvoj.

Više informacija dostupno je ovdje.

U kojem formatu treba poslati životopis?

Kako biste svoje vještine i kvalifikacije prikazali na uèinkovit, jasan i razumljiv naèin, preporuèamo korištenje Europass životopisa. Predložak je dostupan ovdje. Dodatne savjete i upute kako napisati Europass životopis možete naæi u brošuri „Europass - Predstavite svoje znanje i iskustvo u Europi“.

Kako napisati motivacijsko pismo?

Motivacijsko pismo je kratki (1-2 stranice) i jezgroviti opis razloga i motivacije ostvarivanja studijskog ili istraživaèkog boravka na odreðenoj instituciji u inozemstvu. Pri tome je poželjno navesti kako æe razdoblje mobilnost za koju se prijavljujete utjecati na vašu daljnju akademsku ili profesionalnu karijeru. Primjere motivacijskog pisma i upute kako ga sastaviti možete naæi ovdje.

Kako izgleda proces i koji su kriteriji odabira kandidata?

Agencija zaprima prijave na natjeèaj i provjerava formalne kriterije prihvatljivosti:

1. poštivanje rokova navedenih u natjeèaju;

2. poštivanje postupka za predaju prijave navedenog u samom natjeèaju;

3. dostava dokumentacije u cijelosti.

Sve prijave koje zadovolje kriterije prihvatljivosti razmatra Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, veleposlanstva zemlje primateljice, akademske zajednice te predstavnika Agencije za mobilnost. Velièina i sastav povjerenstva za odabir kandidata razlikuje se ovisno o vrsti stipendije i zemlji koja istu dodjeljuje. Prijave se ocjenjuju prema kriterijima natjeèaja koji uzimaju u obzir formalne i kvalitativne aspekte sukladno uvjetima natjeèaja. Kvalitativni kriteriji su:

 •  akademska izvrsnost i kvaliteta;
 •  jasno razraðen studijski/istraživaèki plan / jasna svrha ciljeva, sadržaja i trajanja studijskog  boravka;
 •  potrebne kvalifikacije i struènost;
 •  jezièna pripremljenost;
 •  uèinak i važnost mobilnosti;
 •  prethodni boravci u inozemstvu;
 •  specifièni uvjeti samog natjeèaja (nominacija lektora i sl.).

Mora li pismo preporuke biti zatvoreno u posebnoj omotnici?

Osim ako nije navedeno drugaèije u tekstu natjeèaja, pismo preporuke ne mora biti zatvoreno u posebnoj omotnici. Dodatni savjeti i upute oko sadržaja i formata pisma preporuke dostupni su ovdje:

http://www.boxfreeconcepts.com/reco/

http://www.eastchance.com/howto/rec_let.asp

Ukoliko se u tekstu natjeèaja traži „ovjereni prijevod kopije diplome i prijepisa ocjena na engleski jezik“, a visoko uèilište mi navedene obrazovne dokumente može izdati na engleskom jeziku, mogu li ih priložiti prijavi za stipendiju?

Da, moguæe je priložiti obrazovne dokumente na engleskom jeziku izdane i ovjerene od strane matiènog viskokog uèilišta. Ukoliko prijavi prilažete kopije tih dokumenata, tada one trebaju biti ovjerene kod javnog bilježnika.

Gdje mogu naæi informacije o drugim izvorima stipendiranja  ili moguænostima za mlade u inozemstvu?

Portal Stipendije Info

Study Portals for Scholarships

Eurodesk

Europski portal za mlade

Ploteus

Europass

 

POJMOVNIK

Odlazne stipendije – stipendije koje se dodjeljuju hrvatskim državljanima za studijski ili istraživaèki boravak na visokoškolskim i znanstvenim ustanovama u inozemstvu.

Dolazne stipendije – stipendije koje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i AMPEU dodjeljuju stranim državljanima za studijski ili istraživaèki boravak za visokoškolskim i znanstvenim ustanovama u Hrvatskoj.

Zemlja primateljica – u kontekstu Bilateralnog programa akademske mobilnosti, zemlja primateljica je zemlja koja dodjeljuje stipendije stranim državljanje za studijski ili istraživaèki boravak na svojim na visokoškolskim i znanstvenim ustanovama.

Zemlja šiljateljica - u kontekstu Bilateralnog programa akademske mobilnosti, zemlja èiji državljani se mogu prijaviti na natjeèaj raspisan od druge države (zemlje primateljice).

Visoka uèilišta – sveuèilišta, fakulteti, akademije, veleuèilišta i visoke škole

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu