Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Info kutak > Zaposli se u Agenciji > Opis poslova u Agenciji
 
Opis poslova u Agenciji za mobilnost i programe EU (AMPEU) 

Posao u Agenciji dijeli se na nekoliko tipova:

a) Rad na programima mobilnosti
b) Rad na financijama vezanim za programe mobilnosti
c) Rad u raèunovodstvu
d) Rad na pravnim pitanjima
e) Rad na opæim poslovima
f) Odnosi s javnošæu.

 

 

a) Rad na programima mobilnosti podrazumijeva, izmeðu ostalog:

 • Voðenje odreðenog broja projekata za koje djelatnik priprema svu dokumentaciju, od obavijesti o primitku do naloga za isplatu - administrativni poslovi (priprema dopisa, odluka i ugovora)
 • Evaluaciju odreðenog broja projekata prema zadanim pravilima 
 • Evaluaciju završnih izvješæa projekata
 • Voðenje evidencije o svim rokovima tijekom provedbe projekata
 • Pregledavanje dokumentacije svojih kolega - sudjelovanje u sustavu unutarnjih kontrola
 • Unos podataka u Sustav upravljanja informacijama
 • Kontrola Sustava upravljanja informacijama
 • Svakodnevna komunikacija s korisnicima - savjetovanja, odgovaranja na upite (osobno, telefonski, e-mailom)
 • Priprema prezentacija i prezentiranje programa koje AMPEU provodi
 • Priprema izvještaja prema Europskoj komisiji
 • Priprema izvještaja prema nadležnim tijelima državne uprave
 • Izrada informativnih materijala o programima
 • Sudjelovanje u organizaciji razlièitih promotivnih i informativnih dogaðanja
 • Sudjelovanje u radnim skupinama ostalih tijela državne i javne uprave
 • Sudjelovanje na sastancima i radionicama u zemlji i inozemstvu
 • Planiranje rada na tjednoj, 6-mjeseènoj i godišnjoj bazi
 • Planiranje potrebnih sredstava za realizaciju planiranih aktivnosti
 • Prouèavanje relevantnih strateških dokumenata
 • Sudjelovanje u izradi strateških dokumenata

 

b) Rad na financijama vezanim za programe mobilnosti podrazumijeva, izmeðu ostalog:

 • Planiranje potrebnih troškova i proraèuna
 • Praæenje potrošnje
 • Usporeðivanje troškova prema dva sustava evidentiranja - EU i HR
 • Dvostruko voðenje evidencije o izvršenim transakcijama - EU i HR
 • Analiza završnih izvješæa
 • Priprema i kontrola isplata korisnicima
 • Priprema i kontrola naloga za povrat sredstava
 • Unos podataka u Sustav upravljanja informacijama
 • Redovito usklaðivanje raèunovodstvenog sustava i Sustava upravljanja informacijama
 • Odlazak na revizorske i nadzorne posjete korisnicima
 • Izvještavanje o provedenim nadzornim aktivnostima
 • Priprema izvješæa prema Europskoj komisiji
 • Priprema izvješæa prema nadležnim tijelima državne uprave
 • Suradnja s vanjskim revizorskim kuæama

 


c) Rad u raèunovodstvu podrazumijeva, izmeðu ostalog:

 

 • Obraèun plaæa
 • Knjiženje raèuna i izvoda i njihova kontrola
 • Priprema izvješæa i obrazaca
 • Obraèuni ugovora o djelu, putnih naloga itd.
 • Voðenje blagajne
 • Voðenje podataka u SAP-u
 • Voðenje evidencije osloboðenja od PDV-a

 


d) Rad na pravnim pitanjima podrazumijeva, izmeðu ostalog:

 

 • Kontrola ugovora i dokumenata vezanih za projekte
 • Priprema ugovora za vanjske suradnike i pravne osobe s kojima Agencija suraðuje 
 • Pravno savjetovanje vezano za radno i obvezno pravo
 • Izrada pravnih dokumenata - opæih akata Agencije
 • Voðenje postupka javne nabave
 • Voðenje ljudskih resursa

 

 

e) Rad na opæim poslovima podrazumijeva, izmeðu ostalog:

 

 • Naruèivanje uredskog materijala i opreme 
 • Voðenje evidencije o dolasku i odlasku djelatnika
 • Voðenje eviencije o godišnjim odmorima, dopustima, bolovanjima i ostalim odsustvima
 • Voðenje registra usavršavanja djelatnika
 • Zaprimanje prijava za natjeèaje i projekte
 • Voðenje knjige ulazne pošte
 • Evidencija radnika u personalnim dosjeima
 • Voðenje urudžbenog zapisnika
 • Arhiviranje urudžbiranog gradiva
 • Prikupljanje ponuda za razlièite potrebe AMPEU
 • Organizacija službenih putovanja i ostalih dogaðaja Agencije

 

 

f) Rad na odnosima s javnošæu podrazumijeva, izmeðu ostalog:

 

 • Priprema informativnih i promotivnih dogaðanja
 • Priprema informativnih i promotivnih materijala
 • Prikupljanje ponuda za dogaðanja i materijale
 • Praæenje potrošnje sredstava namijenjenih za dogaðanja i materijale
 • Pisanje priopæenja za javnost
 • Pisanje tekstova za medije
 • Redovito kontaktiranje medija
 • Održavanje kontakata s tijelima državne i javne uprave te medijima
 • Predstavljanje Agencije na raznim dogaðanjima
 • Umrežavanje i pozicioniranje Agencije meðu potencijalnim korisnicima
 • Izrada komunikacijske strategije
 • Izrada akcijskog plana za provedbu komunikacijske strategije 
 • Poboljšanje vizualnog identiteta Agencije
 • Traženje inovativnih naèina za predstavljanje Agencije

 

 

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu