Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > Primjeri dobre prakse > Osposobljavanje i umrežavanje
 
Osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih 

Nenasilna komunikacija – put za rast u radu s mladima

Mjesto održavanja aktivnosti: Crikvenica, Rijeka

Prijavitelj: Forum za slobodu odgoja; www.fso.hr

Partneri: Hrvatska, Maðarska, Italija, Portugal i Španjolska

Cilj projekta bio je unaprjeðenje komunikacijskih vještina i sposobnosti  te pružanje podrške mladima kroz uèenje nenasilnih komunikacijskih vještina. Osmodnevno osposobljavanje  održavalo se u Crikvenici, a okupilo je 27 sudionika (mladih i osoba koje rade s mladima) iz 5 europskih zemalja – Maðarske, Italije, Španjolske, Portugala i Hrvatske. Poseban naglasak osposobljavanja je, uz razvoj tolerancije i promicanje antidiskriminacije, bio na poticanju kreativnosti mladih te na stvaranju novih ideja za njihove inicijative i poduzetništvo. Osposobljavanje je bio i prilika za sudionike koji dolaze iz razlièitih socijalnih i kulturoloških sredina da meðusobno razmjenjuju iskustva iz podruèja neformalnog obrazovanja mladih. Rezultirao je unaprijeðenim kompetencijama sudionika na osobnom planu i u podruèju pružanja podrške mladima te potaknuo mlade koji su sudjelovali u projektu na aktivniju ulogu i doprinos zajednicama u kojima žive, rade i djeluju.

Video: http://www.youtube.com/watch?v=esgNtpceJzE


„Spajanje mladih srednje i jugoistoène Europe - pregled dugoroènih uèinaka meðunarodnih razmjena mladih"

TABU

Mladi razmatraju dugoroène uèinke razmjena mladih

Mjesto održavanja aktivnosti: Vukovar

Države partneri: Hrvatska, Njemaèka, Poljska, Nizozemska

Projekt „Spajanje mladih srednje i jugoistoène Europe - pregled dugoroènih uèinaka meðunarodnih razmjena mladih" okupio je 31 mladu osobu iz zemalja srednje i jugoistoène Europe s ciljem razmatranja dugoroènih uèinaka razmjena mladih u kojima su tijekom 10 godina sudjelovali kao sudionici, voditelji timova i /ili radionica.

Dugoroèni ciljevi ovog projekta bili su promoviranje mira i meðusobnog razumijevanja izmeðu razlièitih grupa mladih iz srednje i jugoistoène Europe te pružanje podrške zemljama jugoistoène Europe na njihovu putu do punopravnog èlanstva u Europskoj uniji.

Inspirirani razlièitim aktivnostima poput radionica, prezentacija, filmskih veèeri i izložbi, sudionici projekta su razvijali solidarnost, meðusobnu toleranciju i razumijevanje te razmatrali moguænosti organizacija civilnog društva za poticanje suradnje u Europi. Projekt je za cilj imao i pridonijeti razvoju stabilnijih društava te je zato uz izravne sudionike ukljuèeno i  lokalno graðanstvo, èime su promovirani volonterizam i aktivno graðanstvo.

Prijavitelj: Udruga TABU; tabuvu@gmail.com

  

„3D model mladih: dijalog, rasprava i debata"

 

EDSB

Mladi debatiraju o razvoju lokalnih politika prema mladima

Mjesto održavanja aktivnosti: Zadar

Države partneri: Hrvatska, Grèka, Turska, Litva, Rumunjska, Èeška, Italija, Nizozemska, Slovenija, Estonija

„3D model mladih: dijalog, rasprava i debata" je trening namijenjen mladim voditeljima koji žele poboljšati svoj rad s mladima koji su socijalno iskljuèeni. Ideja je - uspostaviti dijalog, debatu i raspravu u svakodnevnom životu mladih u lokalnim zajednicama putem uèinkovitijeg rada mladih voditelja te tako poveæati aktivno sudjelovanje mladih koji se suoèavaju s raznim vidovima socijalne iskljuèenosti. Tijekom osmodnevnog treninga 30 mladih voditelja, predstavnika 13 partnerskih organizacija raspravljalo je o razvoju i implementaciji nacionalnih/lokalnih politika prema mladima u svojim zemljama, vodeæi raèuna o specifiènoj skupini kojoj prijeti rizik socijalne iskljuèenosti.

Prijavitelj: Europski dom Slavonski Brod;  Europski-dom@sb.t-com.hr; www.europski-dom-sb.hr

 

 

 

 

„I...akcija!"

Proni

Mladi  osnažuju rad s mladima te promoviraju važnost aktivnog graðanstva

Mjesto održavanja aktivnosti: Pirovac

Države partneri: Hrvatska, Slovenija, Luksemburg, Turska

Cilj projekta "I...akcija!" je promovirati aktivno graðanstvo mladih, posebice njihovo zajednièko graðanstvo u Europskoj uniji. Projekt se usmjerava na unaprjeðenje postojeæih i razvoj novih vještina u podruèju informiranja mladih, koristeæi metodologiju treninga koja omoguæava prijenos relevantnih informacija izmeðu zemalja Europske unije i zemalja kandidatkinja o informiranju mladih u EU te o organizaciji informativnog rada s mladima u EU i moguænostima ukljuèivanja mladih u aktivno graðanstvo. U projektu su sudjelovala 24 sudionika, po 6 iz svake od zemalja, koja su bila potaknuta, unatoè njihovoj kulturnoj razlièitosti, identificirati zajednièke vrijednosti, aktivno sudjelovati u procesu uèenja i njihovom razvoju kapaciteta za korištenje razlièitih participativnih metoda kako bi omoguæili civilni dijalog meðu mladima u svojim zemljama, a posebice s mladima s manje moguænosti.

Prijavitelj: PRONI Centar za socijalno poduèavanje; osijek@proni.hr; www.proni.hr

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu