Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > Primjeri dobre prakse > Demokratski projekti mladih
 
Demokratski projekti mladih 

 

„partnerSHIP for EU“

 

Mjesto održavanja aktivnosti: Španjolska, Hrvatska

 

Prijavitelj: Udruga za poticanje zapošljavanja i struènog usavršavanja mladih ljudi – ZUM; www.mladipula.org

 

“Partnerstvo za EU” projekt je Udruge za poticanje zapošljavanja i struènog usavršavanja mladih ljudi - ZUM (Pula), Koalicije za Vijeæe mladih Istarske županije, Consell de la Jovenut de Barcelona and Consell de la Joventut de Badalona u trajanju od 12 mjeseci, a ukljuèio je 16 mladih sudionika iz Španjolske i Hrvatske. Projekt je bio fokusiran na izgradnju kapaciteta mladih o politici za mlade u Hrvatskoj i EU, o aktivizmu, javnom zagovaranju, timskom radu i aktivnom graðanstvu.

U okviru projekta održan je trening za mlade “Edukacijom do aktivizma”, izraðena je „ Deklaracija o važnosti uspostave partnerstva izmeðu predstavnika mladih i lokalne vlasti“, organiziran je studijski posjet u Španjolsku s ciljem upoznavanja primjera dobre prakse iz EU te je tiskana publikacija “Kako graditi partnerstvo – mladi i predstavnici vlasti zajedno prema EU” koju su, kao svojevrstan Info – kit, izradili mladi iz Španjolske i Hrvatske.

Projekt je imao utjecaj na jaèanje kapaciteta mladih te organizacija mladih i za mlade, educirao je o važnosti sudjelovanja u procesima donošenja odluka, o politici za mlade na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini te je ostvario europsku suradnju u radu s mladima irazvio sustave podrške za aktivnosti mladih.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu