Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Eurodesk > Strukturirani dijalog > Konzultacije > Društvena ukljuèenost
 
Litavsko predsjedništvo 

SD_mali

Zajednièko predsjedništvo - Irska, LItva i Grèka - s Europskom komisijom i Europskim forumom mladih suglasili su se da društvena ukljuèenost bude glavna tema osamnaestomjeseènog razdoblja od sijeènja 2013. do kraja lipnja 2014. Tema naglašava pojam društvene ukljuèenosti svih mladih ljudi, kao i onih sa smanjenim moguænostima. Zajednièko predsjedništvo osigurava podršku za opæu temu društvene ukljuèenosti putem posebnih prioriteta tijekom svog osamnaestomjestènog mandata.

Za vrijeme prve faze savjetovanja Irska se usredotoèila na znaèenje pojma društvene ukljuèenosti mladih, poteškoæe s kojima se susreæu, skupine mladih najviše izložene opasnosti od društvene iskljuèenosti te životnim razdobljima mladih kada su najviše izloženi društvenoj iskljuèenosti. Poseban prioritet Irske bio je posveæen ispitivanju doprinosa kvalitetnog rada s mladima njihovom razvoju, dobrobiti i društvenoj ukljuèenosti.

Nadovezujuæi se na skup rezultata prve faze savjetovanja i zajednièke zakljuèke konferencije za mlade održane u Dublinu od 11. do 13. ožujka 2013.g, Litva se usredotoèuje na moguæa rješenja za društveno ukljuèivanje mladih uz poseban naglasak na one koji ne sudjeluju u zapošljavanju, obrazovanju ili osposobljavanju (NEET). 

Pitanja o opæoj temi društvene ukljuèenosti temelje se na rezultatima prve faze savjetovanja te su pridonijela pitanja o posebnim prioritetima (NEET). Cilj je usmjeravajuæih pitanja pronaæi rješenja, primjere dobre prakse, preventivne mjere i inovativne zamisli o boljoj društvenoj ukljuèenosti mladih širom Europske unije. 

Savjetovanje je bilo usmjereno na sljedeæa pitanja:

  • Zapošljavanje vodi do ukljuèenosti
  • Dostupnost socijalne skrbi
  • Uloga organizacija za mlade u poticanju društvene ukljuèenosti
  • Vlast i suradnja izmeðu sektora. 

S ciljem pripremanja rasprava i razmjene stavova na konferenciji za mlade EU-a, koja je održana u Litvi od 9. do 12. rujna 2013., nacionalna radna skupina pripremila je upitnik koji je bio upuæen svim dionicima u sektoru mladih. 

Konferenciji su prisustvovali brojni delegati nacionalnih vijeæa mladih iz Europe i drugih meðunarodnih organizacija mladih, kao i predstavnici nadležnih ministarstava, primjerice Ministarstva socijalne politike i mladih. Mrežu mladih Hrvatske su predstavljali Boris Vujnoviæ, èlan Upravnog odbora zadužen za meðunarodnu suradnju i Anamarija Soèo, zadužena za provedbu strukturiranog dijaloga u Hrvatskoj te Tihana Glavurdiæ iz udruge Igra.

Preko 20 000 mladih iz cijele Unije, ukljuèujuæi i iz Hrvatske, iznijelo je svoja mišljenja i preporuke, a sudionici konferencije na temelju EU konzultacija formulirali su konkretne preporuke o kojima æe Vijeæe ministara EU raspravljati u studenome 2013. Sljedeæa faza strukturiranog dijaloga pod grèkim predsjedavanjem EU bit æe usmjerena na doprinos kulture i poduzetništva socijalnoj inkluziji mladih.

Download
 
pdf / 310 KB
 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu