Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > O programu Mladi na djelu  > Akcija 1 - Mladi za Europu > Podakcija 1.2 Inicijative mladih
 
Podakcija 1.2 Inicijative mladih 

Pokreni ideju u sebi i pridonesi svojoj zajednici kroz Inicijative mladih!

Svjestan si da je potrebno nešto promijeniti u tvojoj zajednici, želiš promijeniti svijet, pun si ideja, ali uvijek je nedostajalo ono nešto da ih provedeš? Ako imaš izmeðu 15 i 30 godina i spreman si prijeæi s rijeèi na djela, svoje ideje možeš ostvariti podakcijom Inicijative mladih!

 

Inicijative mladih su projekti koje su osmislili, pokrenuli i koje æe provesti sami mladi. Odrasle osobe i struènjaci ovdje su prisutni samo kao podrška provedbi projekta, i to samo u iznimnim sluèajevima. Mladima se podakcijom Inicijative mladih pruža prilika da razviju svoju poduzetnost, kreativnost, da se aktivno ukljuèe u svoju lokalnu zajednicu te da isprobaju vlastite ideje i time pridonesu izgradnji Europe. 

 

 

Nacionalne Inicijative mladih

Transnacionalne Inicijative mladih

Broj partnera

Samo vi.

Vi i najmanje jedan partner iz programskih zemalja. Najmanje jedan od partnera treba biti iz zemlje èlanice EU.

Ukupan broj sudionika

Najmanje 4 sudionika iz Hrvatske.

Najmanje 8 sudionika.

Broj sudionika po zemlji

Najmanje 4 sudionika.  

Dob sudionika

Od 18 do 30 godina (od 15 godina ukoliko je u projektu prisutan mentor). 

Trajanje projekta

Od 3 do 18 mjeseci (ukljuèuje pripremu, provedbu i evaluaciju projekta).

Trajanje aktivnosti Inicijative mladih

Nije odreðeno.

 

Mentor je resursna osoba koja ima iskustva u radu s mladima. Mentor nije voditelj projekta, nego ostaje izvan Inicijative mladih i ukljuèuje se po potrebi kako bi pomogao mladima u provedbi projekta. Projekt mora ukljuèivati mentora ako su u projekt ukljuèeni maloljetni sudionici ili mladi s manje moguænosti, kojima treba podrška u provoðenju projekta.

U sluèaju Transnacionalnih Inicijativa mladih moguæe je organizirati Unaprijed planirani posjet (UPP), kako bi se partneri sastali prije provoðenja Inicijative i dogovorili detalje. UPP traje 1 do 2 radna dana i ukljuèuje 1 do 2 sudionika Inicijative (jedan od njih može biti i mentor).

Za pravila financiranja i ostale kriterije pogledajte Programski vodiè za program Mladi na djelu.

 

Savjeti:

Inicijative mladih nisu redovite aktivnosti udruga i neformalnih skupina, nego novi i originalni projekti koje je skupina mladih sama osmislila.

Prije ulaska u partnerstvo s nekom organizacijom ili skupinom mladih, provjerite njezine kapacitete, koliko je ozbiljna i zainteresirana za suradnju te odmah na poèetku raspodijelite zaduženja.

 

Imajte na umu:      

  • Troškovi honorara za širenja i iskorištavanja rezultata u okviru projektnih troškova odobravaju se iskljuèivo uslijed dokazane potrebe za istim u prijavnom obrascu te ukoliko su mjere širenja i iskorištavanja rezultata navedene u narativnom dijelu obrasca i usklaðene s predviðenim proraèunom. Ostali troškovi honorara u okviru projektnih troškova se ne priznaju ukoliko je iz sadržaja projekta vidljivo da sudionici mogu sami izvršiti odreðene aktivnosti te tako steæi nova znanja i vještine.
  • Troškovi kupovine opreme nisu prihvatljivi unutar projektnih troškova.
  •  Troškovi graðevinskih radova u pravilu se ne odobravaju te Agencija zadržava pravo procjene u kojoj æe mjeri financirati takve troškove
  • Troškovi mentora su prihvatljivi samo za inicijative koje ukljuèuju sudionike mlaðe od 18 godina te u odreðenim situacijama opravdanim u prijavnom obrascu ukoliko je opravdano sudjelovanje mentora te opisana njegova/njezina struènost i uloga u projektu.
  • Redovne aktivnosti pojedine organizacije nisu prihvatljive aktivnosti Inicijativa mladih.
  • Kontakt osoba projekta mora biti jedna od mladih osoba navedenih u dijelu IV. prijavnog obrasca (nositelji aktivnosti).
 
 
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu