Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Info kutak > Zaposli se u Agenciji > Otvoreni natječaji
 

Na temelju čl. 10. Zakona o Agenciji za mobilnost i programe EU (NN 107/07), čl. 20. Statuta Agencije za mobilnost i programe EU, čl. 4. Pravilnika o radu Agencije za mobilnost i programe EU te čl. 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), Agencija za mobilnost i programe EU raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta:

1. stručni suradnik u Odjelu za opće obrazovanje, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij;

– jedna godina radnog staža nakon završetka tražene razine studija na poslovima VSS-a ili pripravnik;

– aktivno znanje engleskog jezika;

– poznavanje rada na računalu.

Opis poslova uključuje:

– stručne poslove iz djelokruga potprograma Comenius i ostalih programa i mreža iz područja općeg obrazovanja;

– sudjelovanje u promociji i ostalim informativnim aktivnostima;

– distribuiranje materijala EK;

– savjetovanje o programima;

– pripremanje uputa i priručnika za kandidate;

– sudjelovanje u pripremi natječaja za pojedine akcije programa EU;

– prikupljanje prijava za natječaje;

– pružanje administrativne potpore evaluacijskim povjerenstvima za izbor projekata;

– provjeru pravnog statusa i financijsko stanje kandidata;

– praćenje provedbe projekata, podnašanje izvješća, praćenje načina korištenja sredstava

– druge poslove prema nalogu voditelja Odjela, ravnatelja ili druge ovlaštene osobe.

2. stručni savjetnik u Odjelu za Obzor 2020., 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice.

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij;

– tri (3) godine radnog staža nakon završetka tražene razine studija na poslovima VSS-a;

– aktivno znanje engleskog jezika;

– izvrsno poznavanje rada na računalu.

Opis poslova uključuje:

– složene stručne poslove iz djelokruga Okvirnih programa za istraživanje i tehnološki razvoj Europske unije prema nalogu voditelja Odjela;

– sudjelovanje u promociji i ostalim informacijskim aktivnostima, distribuciju materijala;

– savjetovanje o programima, pripremanje uputa i priručnika za korisnike;

– podnošenje izvještaja, suradnju s državnim i EU nadzornim tijelima; suradnju s obrazovnim, znanstvenim te drugim organizacijama i ustanovama;

– sudjelovanje u pripremi i organizaciji nacionalnih i međunarodnih susreta i konferencija;

– sudjelovanje u planiranju i izvršenju financija projekata te sudjelovanje u pripremi i obradi financijske dokumentacije;

– druge poslove prema nalogu voditelja Odjela, ravnatelja ili druge ovlaštene osobe.

3. stručni savjetnik u Odjelu za promidžbu i informiranje, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice.

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij;

– tri (3) godine radnog staža nakon završetka tražene razine studija na poslovima VSS-a;

– aktivno znanje engleskog jezika;

– izvrsno poznavanje rada na računalu.

Opis poslova uključuje:

– stručnu podršku aktivnostima vezanim za javno predstavljanje Agencije;

– izradu i provedbu komunikacijske strategije Agencije i pripadnih godišnjih planova rada;

– uspostavu odnosa i redovitu komunikaciju s medijima i relevantnim službama za odnose s javnošću;

– pripremu objava za medije; stručnu podršku organizaciji info dana, radionica, konferencija i ostalih promidžbenih događanja; podršku predstavljanju Agencije;

– praćenje medijskih objava vezanih uz područje djelatnosti Agencije i njihovu analizu;

– druge poslove prema nalogu voditelja Odjela, ravnatelja ili druge ovlaštene osobe.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Natječaj se pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Dokumenti koje kandidati moraju dostaviti (neovisno o prije dostavljenoj dokumentaciji):

– životopis, na engleskom i hrvatskom jeziku, isključivo u posljednjoj verziji Europass formata (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hr/cv/),

– motivacijsko pismo uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta,

– preslik osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome/potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),

– potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– preslik uvjerenja, ne starijeg od 6 mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

U slučaju prijave na više radnih mjesta motivacijsko pismo podnosi se zasebno za svako radno mjesto, a ostala natječajna dokumentacija dostavlja se u jednome primjerku.

Motivacijsko pismo treba sadržavati najmanje 1.500 znakova (1 karticu teksta) u kojem se jasno razlaže motivacija i interes za prijavljeno radno mjesto.

Kao radni staž za određeno radno mjesto priznaje se samo onaj radni staž evidentiran u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na traženoj stručnoj spremi i odgovarajućim poslovima.

Nedostavljanje bilo kojeg od traženih dokumenata, ili dostavljanje u obliku koji nije u skladu s uvjetima natječaja, rezultirat će isključenjem kandidata.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Odabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa mora dostaviti izvornike ili ovjerene kopije traženih dokumenata na uvid.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete na testiranje će biti pozvani e-poštom. Između dana pozivanja i dana testiranja mora proteći najmanje 5 dana.

Pozvani kandidati testiraju se iz općeg poznavanja rada Agencije, opće pismenosti i poznavanja hrvatskog jezika, poznavanja engleskog jezika i informatičke pismenosti. Osim općeg dijela, kandidati se testiraju i iz posebnog dijela prema zahtjevu radnog mjesta.

Najuspješniji kandidati pozivaju se na razgovor.

Agencija kandidate može uputiti na psihološko testiranje.

Na temelju rezultata testiranja i razgovora ravnatelj donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se nakon objave u Narodnim novinama zaključno do 30. listopada 2015., na adresu: Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Frankopanska 26, 10000 Zagreb, s naznakom »Za natječaj za zapošljavanje – radno mjesto br. _____ (redni broj i naziv radnog mjesta)«.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu