Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
Natjeèaj za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima - radionici profesionalnog usavršavanja u Portugalu i konferenciji u Rimu
 

Ukoliko ste registrirani korisnik portala eTwinning, prijavite se za sudjelovanje na meðunarodnim obrazovnim dogaðanjima prilagoðenima razlièitim struènim profilima i interesima sudionika. Na multilateralnim seminarima i konferencijama imate moguænost uspostaviti suradnju s europskim kolegama i pokrenuti meðunarodne projekte koristeæi portal eTwinning. Na radionicama profesionalnog usavršavanja razvit æete svoje vještine korištenja informacijsko - komunikacijske tehnologije u nastavi i provedbi projekata.


Pozivamo Vas da se prijavite za jedno od sljedeæih dogaðanja:

1. eTwinning radionica profesionalnog usavršavanja u Portugalu

 • Datum: 6. - 9. studenog 2014.
 • Lokacija: Guimarães
 • Naziv radionice: Closing the gap between family and school: the role of digital technologies
 • Ciljna skupina: odgojno-obrazovni djelatnici, uèitelji i nastavnici u vrtiæu, osnovnoj i srednjoj školi, neovisno o predmetu i dobi uèenika. Prednost æe ostvariti iskusniji korisnici koji su veæ sudjelovali u eTwinning projektima. Sudionici bi trebali imati osnovna znanja o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama i njihovoj primjeni u nastavi.
 • Jezik: engleski
 • Kvota: 4 sudionika
 • Program: okvirni program
 • Rok prijave: 19. rujna 2014.

2. Godišnja eTwinning konferencija u Italiji

 • Datum: 27. - 29. studenog 2014.
 • Lokacija: Rim
 • Tema konferencije: Otvoreni pristup obrazovanju – inovacije u uèenju i poduèavanju
 • Ciljna skupina: nastavno i nenastavno osoblje vrtiæa, osnovnih i srednjih škola, neovisno o predmetu i dobi uèenika. Prednost æe ostvariti poèetnici na eTwinningu, tj. korisnici koji do sada nisu sudjelovali u eTwinning projektima.
 • Jezik: engleski
 • Kvota: 5 sudionika
 • Program: bit æe objavljen naknadno
 • Rok prijave: 19. rujna 2014.

Naèin prijave

Prijava se sastoji od dva dijela, tj. prijavnog obrasca i pripadajuæeg privitka. Ispunjeni prijavni obrazac šalje se u tiskanom obliku, a privitak elektronskom poštom.

Molimo odaberite odgovarajuæi prijavni obrazac:

 Prijavni obrazac je potrebno potpisati (Vi i ravnatelj/ica Vaše ustanove) i peèatirati.

Prijavni obrazac je potrebno poslati zakljuèno s 19. rujna 2014. preporuèenom poštom na adresu:         


Agencija za mobilnost i programe EU

Frankopanska 26

10000 Zagreb

(za eTwinning – naziv dogaðanja),


te na e-mail adresu:  eTwinning@mobilnost.hr.

 Privitak predstavlja prezentaciju, video isjeèak ili drugi digitalni uradak kojim prijavitelj iskazuje osobnu motivaciju za sudjelovanjem u aktivnosti i pritom motivaciju povezuje s temom radionice ili konferencije. Za privitak ne postoji standardizirani obrazac, veæ prijavitelj sam odabire format i velièinu privitka.

Privitak je potrebno poslati samo elektronskom poštom. Ukoliko ga zbog velièine nije moguæe poslati elektronskom poštom, moguæe je u e-mailu navesti poveznicu za njegovo preuzimanje na raèunalo.

Postupak odabira sudionika i financiranja aktivnosti opisan je ovdje. Kako bi Vaša prijava bila što kvalitetnija, molimo obratite pažnju na evaluacijske obrasce koji æe se koristiti za ocjenjivanje prijava, a dostupni su na istoj poveznici.

Napomena: prednost æe ostvariti prijavitelji koji prethodno nisu sudjelovali u eTwinning mobilnostima u inozemstvu. 

Važno: na sva usavršavanja obvezno je ponijeti vlastiti laptop, netbook, tablet ili drugi ureðaj s kojim sudionik može pristupiti svom eTwinning profilu. Dužnost svih sudionika po povratku je ispuniti i poslati izvješæe o provedenoj aktivnosti, te diseminirati steèena znanja.

datum otvaranja: 04.09.2014
datum zatvaranja: 19.09.2014
otvoren: Da
 
 
   
eTwinning natjeèaj za uèenike "Pokusi i formule na digitalni naèin"
-- više --
   
   
eTwinning kontakt seminar u Austriji
-- više --
   
   
eTwinning Slavenski kontakt seminar
-- više --
   
   
eTwinning radionica profesionalnog usavršavanja u Bugarskoj
-- više --
   
   
eTwinning kontakt seminar u Francuskoj
-- više --
   
   
eTwinning kontakt webinar
-- više --
   
   
Natjeèaj za eTwinning radionicu profesionalnog usavršavanja u Francuskoj
-- više --
   
   
Natjeèaj za eTwinning kontakt seminar u Belgiji
-- više --
   
   
Natjeèaj za eTwinning radionicu profesionalnog usavršavanja u Maðarskoj
-- više --
   
   
eTwinning kontakt seminar u Sloveniji
-- više --